U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Partnerships in health (2022) - European partnership on transforming health and care systems

Deadline

Code

HORIZON-HLTH-2022-CARE-10-01

Inleiding

De doelstellingen van Horizon Europe - Cluster 1 Health zijn het verbeteren en beschermen van de gezondheid en het welzijn van onze bevolking. Een gezonde bevolking is essentieel voor een stabiele, duurzame en inclusieve samenleving. Zorgstelsels, professionals en burgers spelen een belangrijke rol bij het inspelen op de behoeften van de samenleving. Wereldwijd staan zorgkosten onder druk door demografische veranderingen en stijgende preventiekosten voor chronische ziekten. Ook de coronapandemie draagt hieraan bij en laat zien dat onze zorgstelsels kwetsbaar zijn.

Cluster 1 van het Horizon Europe Kaderprogramma 2021-2022 gaat in op de uitdagingen in de gezondheidszorg. Projecten in het cluster dragen bij aan het verbeteren en beschermen van de gezondheid van de bevolking door nieuwe kennis te genereren en innovatieve oplossingen voor deze uitdagingen te ontwikkelen.

Het Cluster 1 programma 2021-2022 heeft meerdere oproepen ('calls for proposals'). Deze oproepen hebben 6 doelen:

 1. Gezond blijven in een snel veranderende maatschappij.
 2. Leven en werken in een gezondheidsbevorderende omgeving
 3. Ziekten aanpakken en de ziektelast verminderen.
 4. Het volledige potentieel van nieuwe instrumenten, technologieën en digitale oplossingen voor een gezonde samenleving ontsluiten.
 5. De toegang tot innovatieve, duurzame en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg waarborgen.
 6. Een innovatieve, duurzame en wereldwijd concurrerende gezondheidsgerelateerde industrie in stand houden.

Doelstellingen

Deze oproep valt onder doel 4. Voorstellen voor thema's met deze bestemming moeten een geloofwaardige bijdrage leveren aan het waarborgen van toegang tot innovatieve, duurzame en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg, en meer specifiek aan een of meer van de volgende effecten:

 • Gezondheids- en sociale zorgdiensten en -stelsels hebben verbeterde bestuursmechanismen en zijn effectiever, efficiënter, toegankelijker, veerkrachtiger, betrouwbaarder en duurzamer, zowel fiscaal en ecologisch. Gezondheidsbevordering en ziektepreventie zullen centraal staan, door een verschuiving van ziekenhuisgerichte naar gemeenschapsgerichte, mensgerichte en geïntegreerde gezondheidszorgstructuren en een geslaagde inpassing van technologische innovaties die voorzien in de gezondheidsbehoeften, terwijl de veiligheid van de patiënt en de kwaliteit van de dienstverlening worden verhoogd.
 • Zorgverleners worden opgeleid en toegerust met de vaardigheden en competenties die geschikt zijn voor de toekomstige behoeften van gemoderniseerde en digitaal getransformeerde gezondheidszorgstelsels die uitgerust zijn met innovatieve instrumenten, technologieën en digitale oplossingen voor de gezondheidszorg. Zij besparen tijd en middelen door innovatieve technologieën te integreren en toe te passen, die patiënten beter bij hun eigen zorg betrekken, door werkstromen te reorganiseren en taken en verantwoordelijkheden te herverdelen van taken en verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg, en door het monitoren en analyse van overeenkomstige activiteiten in de gezondheidszorg.
 • Burgers worden ondersteund om een sleutelrol te spelen in het beheer van hun eigen gezondheidszorg, informele mantelzorgers (met inbegrip van onbetaalde mantelzorgers) ten volle worden ondersteund (bv. door overbelasting en economische stress te voorkomen)en specifieke behoeften van meer kwetsbare groepen worden erkend en worden aangepakt. Zij profiteren van een betere toegang tot gezondheidszorgdiensten, waaronder bescherming tegen financiële risico's, tijdige toegang tot essentiële gezondheidszorg van hoge kwaliteit, waaronder veilige, doeltreffende en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins.
 • In het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorgstelsels wordt een holistische aanpak gehanteerd (individuen, gemeenschappen organisaties, de samenleving) voor de evaluatie van de gezondheidsresultaten en de waarde van volksgezondheids interventies, de organisatie van de gezondheidszorg en de besluitvorming.
 • De acties die voortvloeien uit de oproepen in het kader van deze bestemming zullen ook sterke mogelijkheden voor synergieën met het programma EU4Health en met name om bij te dragen tot de doelstellingen in het kader van de algemene doelstellingen 1a "bescherming van de burgers van de Unie tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en versterking van het reactievermogen van de gezondheids van de gezondheidsstelsels en de coördinatie tussen de lidstaten om het hoofd te bieden aan deze bedreigingen" en "versterking van de gezondheidsstelsels door de veerkracht en de doeltreffendheid van hun middelen te verbeteren, met name door: i) de ondersteuning van geïntegreerde en gecoördineerde werkzaamheden tussen de lidstaten; ii) de toepassing van beste praktijken inzake gegevensuitwisseling te bevorderen; iii) het zorgpersoneel te versterken; iv) de aanpak van het probleem van de van het zorgpersoneel; iv) het aanpakken van de gevolgen van de demografische uitdagingen; env) het bevorderen van digitale transformatie".

 

Budget

Indicatief budget: EUR 100.00 miljoen

Begunstigden

Meer informatie kan je terugvinden op de Funding & Tenders portal van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

NCP Flanders - www.ncpflanders.be

Contactpersonen: 

 • Lieve Apers

E lieve.apers@vlaio.be

T +32 497 59 33 58

 • Sarah Stroobants

E sarah.stroobants@fwo.be

T +32 2 550 15 64

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons