U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe krachten voor de kinderopvang

Deadline

Code

502

Inleiding

De oproep wil de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven in de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters stimuleren en versterken. De oproep wil hiermee een antwoord bieden op het knelpuntkarakter van de functie van kinderbegeleider van baby’s en peuters in Vlaanderen en Brussel. Door het creëren van een meer divers personeelsbestand in de kinderopvang wenst deze oproep ook bij te dragen aan een meer toegankelijke kinderopvang voor kansengroepen.

Doelstellingen

Projecten organiseren en voeren een geïntegreerd en kwalificerend begeleidings- en opleidingstraject uit voor toekomstige kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters. Tot de activiteiten behoren:
- Het toeleiden en screenen van deelnemers;
- Het uitvoeren van een individuele geïntegreerde begeleiding voor de deelnemers;
- Het aanbieden van een opleiding tot begeleider in de kinderopvang van baby’s en peuters;
- Het organiseren en begeleiden van werkplekleren en stage;
- Het samenwerken en coördineren tussen de partners alsook met andere relevante actoren;
- Het deelnemen aan de activiteiten van het lerend netwerk.

De opleiding is laagdrempelig en op maat van de finale doelgroep van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven. Wie slaagt voor het opleidingstraject, behaalt minimaal een certificaat begeleider in de kinderopvang.

Budget

Het oproepbudget bedraagt 2.500.000,00 euro, waarvan 1.000.000,00 EUR ESF (40,00%) en 1.500.000,00 EUR andere financiering (publieke of private).

Begunstigden

De oproep richt zich tot organisaties in Vlaanderen en Brussel die groepsopvang voor baby’s en peuters organiseren en opleidingsverstrekkers van een kwalificerende opleiding tot begeleider in de kinderopvang. Het partnerschap heeft ervaring met het begeleiden van kwetsbare personen of is bereid expertise op te bouwen doorheen het project.
We verwachten (lokale) partnerschappen die bovenstaande expertise bundelen. Het partnerschap omvat minimaal één groepsopvang voor baby’s en peuters en één opleidingsverstrekker.

Info & contact

Alle info vind je hier. Voor vragen kan je terecht bij 

Delphine Ampe

T: 02/552 83 01

E: delphine.ampe@vlaanderen.be

Jelle Debaenst - ESF

T: 02/552 83 10

E: jelle.debaenst@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons