U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

New and emerging risks to plant health

Deadline

Code

SFS-05-2018-2019-2020

Doelstellingen

Handel en het verkeer van goederen en mensen hebben de introductie, verspreiding en vestiging van plantenplagen en ziekten vergemakkelijkt. Hoewel er waarschijnlijk nieuwe plagen en ziekten zullen ontstaan, kunnen bestaande plagen ernstiger worden door intensivering, klimatologische variaties en veranderingen in landbouw- en bosbeheerpraktijken. Ze kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de productiviteit van landbouw en bos, het milieu en de economie. Passende en snelle reacties van besluitvormers moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis die de bestrijding van schadelijke organismen op een alomvattende manier aanpakt.

Voorstellen zullen gericht zijn op een of meer nieuwe of opkomende plantenplagen (de term "plagen" omvat onkruid) en / of ziekten (gereguleerd of niet-gereguleerd, geïntroduceerd of inheems) die significante (socio) economische en / of milieuschade aan de Europese land- en / of bosbouw kunnen veroorzaken. Bij de keuze van doelplagen en / of ziekten zal rekening worden gehouden met de potentiële dreiging in termen van ontwikkeling en verspreiding, de potentiële verergering ervan onder klimaatverandering en de potentiële impact op de landbouwproductie, bosbouw, handel en het milieu in bredere zin. Voorstellen zullen de kennis van de biologie, de toegangswegen en de verspreiding van plagen / ziekten vergroten en de afhankelijkheden van abiotische factoren verduidelijken. Ze zullen methoden en strategieën voor vroege detectie, preventie en bestrijding verbeteren en het scala aan hulpmiddelen voor geïntegreerd, duurzaam en effectief ongediertebestrijding vergroten. Internationale samenwerking met landen die getroffen zijn of bedreigd worden door dezelfde plaag (plagen) / ziekte(n) wordt aangemoedigd. Voorstellen moeten vallen onder het concept van de "multi-actorenbenadering", inclusief een reeks actoren om te zorgen dat kennis en behoeften uit verschillende sectoren zoals onderzoek, fytosanitaire diensten en de land- en bosbouwsector worden samengebracht.

Budget

Het budget voor deze oproep is 7 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding & Tenders Portal

Voor meer informatie kan je terecht bij Patrick De Molder (patrick.demolder@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons