U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Increased access to vaccination for disadvantaged, isolated and difficult to reach groups of population

Deadline

Code

PJ-07-2020

Inleiding

Het hoofddoel van de oproep is het aanpakken van grensoverschrijdende bedreigingen die door besmettelijke ziekten worden veroorzaakt, teneinde de risico's te beperken en de gevolgen ervan te verzachten.

De meest efficiënte volksgezondheids- en primaire preventiemaatregel is vaccinatie. Door vaccinatie te voorkomen ziekten worden in de EU echter niet volledig onder controle gehouden, aangezien de vaccinatiegraad niet in alle landen en voor alle vaccins toereikend is. Zelfs als de dekking van 95% van de bevolking - die noodzakelijk wordt geacht voor de immuniteit van de kudde - wordt bereikt, is deze niet gelijkelijk verdeeld over specifieke geografische gebieden en bevolkingsgroepen en zijn er hiaten die specifieke kwetsbare groepen voortbrengen voor de ontwikkeling van met vaccins te voorkomen ziekten.

Verschillen in de toegang tot gezondheidsdiensten, gezondheidsvaardigheden of informatieverstrekking kunnen gevolgen hebben voor het percentage van de bevolking dat wordt gevaccineerd.

Zoals in de recente gezondheidscrisis is gebleken, is het niveau van de gezondheidsbescherming in de EU een van de minst voorbereide of meest getroffen landen. Besmettelijke ziekten hebben geen grenzen en de EU-lidstaten hebben een hoge vaccinatiegraad in de hele EU nodig, en er moet specifieke aandacht worden besteed aan de kwetsbare bevolking.

In de aanbeveling van de Raad betreffende intensievere samenwerking ter bestrijding van door vaccinatie te voorkomen ziekten[1] wordt het besluit van de Commissie toegejuicht om belemmeringen voor de toegang tot vaccins op te sporen en maatregelen te ondersteunen die de toegang voor kansarme en sociaal uitgesloten groepen vergroten, onder meer door het bevorderen van gezondheidsbemiddelaars en netwerken van de basisgemeenschap, in overeenstemming met de nationale aanbevelingen.

Doelstellingen

De doelstellingen van de actie zijn

 • de lidstaten te ondersteunen om de overdracht en uitbraken van met vaccins te voorkomen ziekten te verminderen door de vaccinatiegraad van kansarme en sociaal uitgesloten bevolkingsgroepen te verhogen (met uitzondering van pas aangekomen migranten, die in TOPIC PJ-06-2020 van deze oproep aan bod komen).
 • het dichten van de lacunes in de vaccinatiegraad bij kansarme en sociaal uitgesloten groepen, rekening houdend met een levensloopbenadering.

Budget

1 000 000 euro 

Info & contact

Meer informatie is hier te vinden. Voor praktische vragen kan u ook steeds sturen naar het nationaal contactpunt (NCP) voor België: laurence.ballieux@health.belgium.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Lees meer
Volg ons