U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Healthcare public procurement in the EU

Deadline

Code

PJ-02-2020

Inleiding

Overheidsopdrachten kunnen worden ingezet als een strategisch instrument om effectieve, efficiënte, veerkrachtige en duurzame gezondheidsstelsels te stimuleren. Met name zal de actie de lidstaten de gelegenheid bieden om samen te komen en na te denken over de wijze waarop overheidsopdrachten in de gezondheidssector kunnen worden uitgevoerd en over de mogelijke efficiëntiewinsten, alsmede over de voordelen in termen van gezondheidsresultaten. Het doel van de actie is een platform te bieden voor discussie en onderzoek over het thema overheidsopdrachten in de gezondheidszorg.

Door de bestaande kennis te consolideren en de lidstaten in staat te stellen de discussies over dit onderwerp te vergemakkelijken, zal de basis worden gelegd voor latere acties. Het project moet een analyse bieden van de verdere, niet-juridische EU-acties (bv. projecten, onderzoek en andere acties) die kunnen worden ondernomen om overheidsopdrachten in de gezondheidszorgsector te vergemakkelijken.

De actie gaat verder dan de huidige initiatieven zoals de deskundigengroep inzake overheidsopdrachten in de gezondheidszorg (beheerd door DG GROW).

De actie biedt de mogelijkheid tot gezamenlijke reflectie en discussie, het delen van kennis en ook tot het geven van richtsnoeren voor mogelijke verdere acties.

Doelstellingen

Doelstellingen:

 • Het in kaart brengen van initiatieven, procedures en de organisatie van overheidsopdrachten in de gezondheidssector, met inbegrip van de aankoop van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diensten.
 • Het analyseren van de beschikbare gegevens in de overheidsopdrachten in de gezondheidszorg.
 • Het identificeren en analyseren van mogelijke verdere EU-acties op het gebied van overheidsopdrachten in de gezondheidszorg.
 • Mogelijkheden bieden voor discussie en kennisuitwisseling tussen de actoren op het gebied van overheidsopdrachten in de gezondheidszorg in de lidstaten

Verwachte resultaten:

 • Een platform voor kennisdeling en discussie over overheidsopdrachten in de gezondheidszorg
 • Overzicht van overheidsopdrachten in de gezondheidszorg in de EU

Budget

350 000 euro

Begunstigden

Nationale en regionale gezondheidsautoriteiten, organisaties die openbare gezondheidsprogramma's en gezondheidsdiensten leveren, burgers

Info & contact

Meer informatie is hier te vinden. Voor praktische vragen kan u ook steeds sturen naar het nationaal contactpunt (NCP) voor België: laurence.ballieux@health.belgium.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Lees meer
Volg ons