U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU4Health: Call for proposals on promoting mental health

Deadline

Code

EU4H-2022-PJ-03

Inleiding

Geestelijke gezondheid is een integrerend en essentieel onderdeel van de gezondheid. Zij is van cruciaal belang voor het individuele welzijn, alsook voor de sociale en economische participatie. Vóór de COVID-19-pandemie vertegenwoordigden de totale kosten als gevolg van geestelijke gezondheidsproblemen meer dan 4% van het bbp in de lidstaten (Health at a Glance: Europe 2018). De zware individuele, economische en sociale lasten van psychische aandoeningen zijn niet onvermijdelijk.

Hoewel veel lidstaten beleid en programma's hebben om psychische aandoeningen op verschillende leeftijden aan te pakken, is de verdeling van deze acties ongelijk over de levensloop. Voorts heeft de COVID-19-pandemie onmiddellijke en langetermijngevolgen, ook voor de geestelijke gezondheid, die maatregelen vereisen die gericht zijn op kwetsbare groepen, waaronder kinderen, vluchtelingen en migrantenpopulaties. Daarom is er dringend behoefte aan meer bewustmaking, kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw op het gebied van de geestelijke gezondheid.

De Commissie steunt de lidstaten om de last van niet-overdraagbare ziekten te verminderen en zo de SDG's van de VN te bereiken. De Commissie werkt aan een nieuw initiatief, "Samen gezonder", dat vijf onderdelen omvat: hart- en vaatziekten, diabetes, chronische ademhalingsziekten, geestelijke gezondheid en neurologische aandoeningen, en een horizontaal onderdeel over gezondheidsdeterminanten. In elk van deze onderdelen zal de vermindering van ongelijkheden op gezondheidsgebied worden aangepakt.

Daarnaast heeft de Commissie de Stuurgroep gezondheidsbevordering en preventie (SGPP) opgericht om de lidstaten te ondersteunen bij het verwezenlijken van de gezondheidsdoelstellingen van de SDG's van de VN. De deskundigengroep verstrekt advies en deskundigheid aan de Commissie om de uitwisseling van relevante ervaringen, beleidsmaatregelen en praktijken tussen de lidstaten te bevorderen over de wijze waarop de last van de niet-overdraagbare ziekten in de Unie kan worden aangepakt. Daarom kan het aanpakken van uitdagingen op het gebied van geestelijke gezondheid door middel van de identificatie en overdracht van beste praktijken, die in één land met succes zijn ontwikkeld en uitgevoerd, een concreet, direct, positief effect hebben voor burgers, gezondheidsstelsels en de samenleving.

Deze actie zal belanghebbenden ondersteunen bij de toepassing van beste praktijken ter bevordering van de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen en adolescenten, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, zoals kinderen die in achterstandsgebieden wonen. Zij zal ertoe bijdragen dat jongeren meer en betere kansen voor de toekomst krijgen, in overeenstemming met de activiteiten van het door de Commissie uitgeroepen Europees Jaar van de jeugd 2022.

Deze actie ondersteunt de beleidsdoelstelling van vermindering van de last van niet-overdraagbare ziekten en voldoet aan de volgende algemene doelstelling van het programma EU4Gezondheid: verbetering en bevordering van de gezondheid in de Unie (artikel 3, onder a)) via de specifieke doelstellingen van artikel 4, onder a) en i), van Verordening (EU) nr. 2021/522.

Doelstellingen

Het doel van de actie is de bewustmaking, het genereren en delen van kennis en de capaciteitsopbouw op het gebied van geestelijke gezondheid te vergroten. De activiteiten zullen de overdracht van beste praktijken omvatten, zoals aangegeven door het SGPP, op het gebied van de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen en adolescenten.

Begunstigden

Academische wereld en onderwijsinstellingen,maatschappelijke organisaties die de prioritaire gebieden (gezondheids- en sociale beroeps
verenigingen, scholen, stichtingen, NGO's en soortgelijke entiteiten) ondersteunen.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

EU4Health

Inleiding

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

Doelstellingen

Met het programma worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

 • de gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen door de last van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te verkleinen, door de gezondheidsbevordering en ziektepreventie te ondersteunen, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen, gezonde levensstijlen te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
   
 • mensen in de Unie beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en het responsvermogen van gezondheidszorgstelsels versterken en zorgen voor coördinatie tussen de lidstaten om met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid om te gaan
   
 • de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de Unie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook van crisisrelevante producten, verbeteren, en innovatie met betrekking tot dergelijke producten ondersteunen
   
 • de gezondheidszorgstelsels versterken door hun veerkracht en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, in het bijzonder door:
  • geïntegreerd en gecoördineerd werk tussen de lidstaten te ondersteunen
  • de toepassing van beste praktijken en gegevensuitwisseling te bevorderen
  • het zorgpersoneel te versterken
  • de gevolgen van demografische uitdagingen aan te pakken
  • de digitale transformatie te doen vooruitgaan. 

Acties

EU4Health kan gebruikt worden voor volgende acties: 

1. de paraatheid van de EU bij grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroten door de aanleg van

 • reserves van medische voorraden voor crisissituaties
 • een reserve van gezondheidswerkers en -deskundigen die gemobiliseerd kunnen worden om te reageren op crises in de hele EU
 • meer toezicht op gezondheidsbedreigingen

2. de gezondheidsstelsels te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en aan uitdagingen op lange termijn, door het stimuleren van

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering  (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten)
 • digitale transformatie van gezondheidsstelsels
 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

3. geneesmiddelen en medische apparatuur beschikbaar en betaalbaar te maken, een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen te bepleiten en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie te bevorderen.

De specifieke acties worden opgelijst in annex 1 van het akkoord over EU4Health.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja

 • Cofinanciering

Maximaal 60%, in uitzonderlijke gevallen tot 80%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 3 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities

EU4Health is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/522 inzake de vaststelling van het EU4Health programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Horizon Europe
 • rescEU
 • Digital Europe 
 • Connecting Europe Facility

Budget

Budget 2021-2027: 5,1 miljard euro

  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Onderzoek en Innovatie
  Werk en Sociale Zaken
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  • Website fonds

  EU4Health

  • Belgisch contactpunt

  Laurence Ballieux
  E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
  T. +32(0) 473 68 38 66 
  FOD Volksgezondheid

  Lees meer
  Volg ons