U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU4Health: Action grant to support a HERA laboratory network

Deadline

Code

EU4H-2021-PJ-20

Inleiding

Deze oproep ondersteunt de beleidsprioriteit om te reageren op de COVID-19-crisis en om de paraatheid voor toekomstige noodsituaties op gezondheidsgebied te verbeteren, met nadruk op het verzamelen van inlichtingen ter ondersteuning van de tijdige verstrekking van medische tegenmaatregelen. De oproep sluit aan bij de algemene doelstelling van het programma "EU4Health", namelijk de bescherming van de burgers in de Unie tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en de versterking van het reactievermogen van de gezondheidsstelsels en van de coördinatie tussen de lidstaten om het hoofd te bieden aan ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid (artikel 3, onder b)) via de specifieke doelstellingen die zijn vastgesteld in artikel 4, onder b) en c), van Verordening (EU) nr. 2021/522.

Deze actie beoogt een proefnetwerk op te zetten van laboratoria en onderzoeksinstellingen van topniveau die over de nodige deskundigheid en capaciteit beschikken om op zo kort mogelijke termijn de nodige informatie te verstrekken en HERA te ondersteunen bij het identificeren van opduikende ziekteverwekkers en het waarborgen van de beschikbaarheid van medische tegenmaatregelen voor een betere paraatheid en reactie op gezondheidsgebied.

Doelstellingen

Deze actie zal naar verwachting tot de volgende resultaten leiden

a) op korte termijn, een duurzaam, efficiënt en hooggekwalificeerd laboratoriumnetwerk (bestaande uit een of meer bestaande EU-laboratoria met een structuur die een zo groot mogelijke geografische en mondiale dekking mogelijk maakt, bv. met filialen of geassocieerde leden in verscheidene landen en continenten) dat beantwoordt aan de behoeften van HERA, met name wat het verzamelen van inlichtingen betreft;

b) op korte/middellange termijn, vaststelling en optimalisering van procedures en middelen, zoals essentiële infrastructuur, middelen, beleid en procedures voor de paraatheid van het netwerk en snelle reactie in crisissituaties, om in noodgevallen te kunnen werken met een netwerk dat onmiddellijk beschikbaar is ingeval een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid wordt afgekondigd

c) op middellange/lange termijn, specifieke evaluaties van gezondheidsbedreigingen en bijbehorende tegenmaatregelen en het verzamelen van inlichtingen ter ondersteuning van de taken van HERA tijdens de paraatheid, met inbegrip van biologische karakterisering

d) op middellange/lange termijn, bijdrage tot de uitbreiding en versterking van het mondiale bereik van het proefnetwerk door het delen van relevante gegevens en analyses, en het verstrekken van advies, verslagen, ondersteuningsmissies per land, enz;

e) op lange termijn, bijdrage tot een betere paraatheid voor medische tegenmaatregelen om tijdig en efficiënt te reageren op toekomstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.

Deze actie zal de Commissie informatie verschaffen ter ondersteuning van de besluitvorming over de uitbreiding (geografische en pathogene prioritering) en opties voor de mogelijke institutionalisering van het HERA-laboratoriumnetwerk op middellange/lange termijn.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 25 000 000

Info & contact

Alle informatie over deze oproep is terug te vinden op het Funding and Tenders portal

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

EU4Health

Inleiding

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

Doelstellingen

Met het programma worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

 • de gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen door de last van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te verkleinen, door de gezondheidsbevordering en ziektepreventie te ondersteunen, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen, gezonde levensstijlen te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
   
 • mensen in de Unie beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en het responsvermogen van gezondheidszorgstelsels versterken en zorgen voor coördinatie tussen de lidstaten om met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid om te gaan
   
 • de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de Unie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook van crisisrelevante producten, verbeteren, en innovatie met betrekking tot dergelijke producten ondersteunen
   
 • de gezondheidszorgstelsels versterken door hun veerkracht en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, in het bijzonder door:
  • geïntegreerd en gecoördineerd werk tussen de lidstaten te ondersteunen
  • de toepassing van beste praktijken en gegevensuitwisseling te bevorderen
  • het zorgpersoneel te versterken
  • de gevolgen van demografische uitdagingen aan te pakken
  • de digitale transformatie te doen vooruitgaan. 

Acties

EU4Health kan gebruikt worden voor volgende acties: 

1. de paraatheid van de EU bij grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroten door de aanleg van

 • reserves van medische voorraden voor crisissituaties
 • een reserve van gezondheidswerkers en -deskundigen die gemobiliseerd kunnen worden om te reageren op crises in de hele EU
 • meer toezicht op gezondheidsbedreigingen

2. de gezondheidsstelsels te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en aan uitdagingen op lange termijn, door het stimuleren van

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering  (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten)
 • digitale transformatie van gezondheidsstelsels
 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

3. geneesmiddelen en medische apparatuur beschikbaar en betaalbaar te maken, een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen te bepleiten en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie te bevorderen.

De specifieke acties worden opgelijst in annex 1 van het akkoord over EU4Health.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja

 • Cofinanciering

Maximaal 60%, in uitzonderlijke gevallen tot 80%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 3 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities

EU4Health is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/522 inzake de vaststelling van het EU4Health programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Horizon Europe
 • rescEU
 • Digital Europe 
 • Connecting Europe Facility

Budget

Budget 2021-2027: 5,1 miljard euro

  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Onderzoek en Innovatie
  Werk en Sociale Zaken
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  • Website fonds

  EU4Health

  • Belgisch contactpunt

  Laurence Ballieux
  E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
  T. +32(0) 473 68 38 66 
  FOD Volksgezondheid

  Lees meer
  Volg ons