U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU4Health - Call for proposals on prevention of NCDs - cardiovascular diseases, diabetes and other NCDs

Deadline

Code

EU4H-2022-PJ-11

Inleiding

NCD's (Niet Overdraagbare aandoeningen) zijn verantwoordelijk voor 87% van de ziektelast in de lidstaten en betere gezondheidsbevordering en ziektepreventie kunnen de prevalentie van NCD's met maar liefst 70% verminderen. De kosten voor de behandeling van NCD's zijn hoog en zullen naar verwachting nog stijgen, mede gezien de vergrijzing van de bevolking van de Unie. COVID-19 heeft aangetoond dat NCD's het negatieve effect van andere ziekten dramatisch kunnen vergroten; het obesitascijfer bij kinderen is opgenomen in het strategisch dashboard voor veerkracht van de Commissie; de OESO heeft economische argumenten voor preventie aangedragen.

Hart- en vaatziekten en diabetes zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaken. Hoewel gedragsgerelateerde risicofactoren essentieel zijn voor de preventie van deze ziekten (en worden aangepakt door andere acties in dit werkprogramma), kunnen andere aanvullende, specifieke en gerichte volksgezondheidsmaatregelen essentieel blijken om de daarmee gepaard gaande last te verminderen. Zo kan vrijwillige samenwerking op het gebied van hypertensie, eerstelijnszorg of tests of screening een rol spelen bij het aanpakken van deze uitdagingen.

Om de lidstaten te helpen de gezondheidsdoelstellingen van de Agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 van de Verenigde Naties en de bijbehorende doelstellingen te verwezenlijken, werkt de Commissie aan een nieuw initiatief, "Samen gezonder - EU-initiatief voor NCD's", dat vijf actiepunten omvat voor hart- en vaatziekten, diabetes, chronische ademhalingsziekten, geestelijke gezondheid en neurologische aandoeningen, en een horizontaal onderdeel over gezondheidsdeterminanten. In elk van deze onderdelen zal de vermindering van ongelijkheden op gezondheidsgebied worden aangepakt. Daarnaast heeft de Commissie het SGPP opgericht om advies en expertise aan de Commissie te verstrekken en de uitwisseling van relevante ervaring, beleid en praktijken tussen de lidstaten over de aanpak van de last van NCD's in de Unie te bevorderen. De Commissie zal met de lidstaten samenwerken om specifieke doelstellingen en acties vast te stellen voor verschillende gebieden van de NCD's, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Belanghebbenden zullen ook input leveren via het Platform gezondheidsbeleid, met name wat hun rol bij de uitvoering betreft.

Om het effect te bevorderen zullen de nationale autoriteiten worden ondersteund om verbeteringen in het nationale beleid te verankeren. Daarnaast zullen NGO's en beroeps- en patiëntengroepen de kans krijgen om mee te werken aan de uitvoering van aanvullende acties. Deze betrokkenheid kan bestaan uit het leveren van input voor de opstelling van richtsnoeren inzake volksgezondheid, bewustmakingsacties, opleiding, proefprojecten of andere acties die de burgers rechtstreeks ten goede kunnen komen.

Deze actie ondersteunt de beleidsdoelstelling om de last van NCD's te verminderen en geeft uitvoering aan de algemene doelstelling van het EU4Health-programma om de gezondheid in de Unie te verbeteren en te bevorderen (artikel 3, onder a)) via de specifieke doelstellingen die zijn vastgesteld in artikel 4, onder a) en i), van Verordening (EU) nr. 2021/522.

Doelstellingen

Het doel van deze oproep is de last van NCD's en gerelateerde risicofactoren te verminderen door ondersteuning van het beleid op dit gebied en overeenkomstige acties onder leiding van de EU-landen.

In het kader van dit thema zullen activiteiten worden gefinancierd die een aanvulling vormen op de gezamenlijke actie "Preventie van niet-overdraagbare ziekten - hart- en vaatziekten en diabetes" in het kader van het werkprogramma EU4Health 2022 en wel op de volgende gebieden:

a) hart- en vaatziekten en diabetes, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau, namelijk door ondersteuning van het beleid en de bijbehorende acties van de lidstaten op het gebied van NCD;

b) andere NCD's dan de vijf actielijnen van het initiatief "Samen gezonder - EUNCD-initiatief" en kanker, zoals chronische nier- en leverziekten, auto-immuunziekten, spier- en skeletaandoeningen, enz.

Maatschappelijke organisaties zullen gerichte projecten en activiteiten uitvoeren ter aanvulling van de inspanningen van de lidstaten bij het ontwerpen, plannen en uitvoeren van beste praktijken, waaronder steun voor de vaststelling van richtsnoeren voor de volksgezondheid, voor de voorbereiding en invoering van nieuwe beleidsbenaderingen, voor het testen van innovatieve praktijken en voor de ondersteuning van acties zoals opleiding en jumelage, gezondheidscommunicatie of gezondheidsvaardigheden. De activiteiten moeten ook een billijkheidsdimensie bevatten en gericht zijn op de vermindering van ongelijkheden op gezondheidsgebied.

Budget

5 miljoen euro

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

EU4Health

Inleiding

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

Doelstellingen

Met het programma worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

 • de gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen door de last van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te verkleinen, door de gezondheidsbevordering en ziektepreventie te ondersteunen, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen, gezonde levensstijlen te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
   
 • mensen in de Unie beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en het responsvermogen van gezondheidszorgstelsels versterken en zorgen voor coördinatie tussen de lidstaten om met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid om te gaan
   
 • de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de Unie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook van crisisrelevante producten, verbeteren, en innovatie met betrekking tot dergelijke producten ondersteunen
   
 • de gezondheidszorgstelsels versterken door hun veerkracht en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, in het bijzonder door:
  • geïntegreerd en gecoördineerd werk tussen de lidstaten te ondersteunen
  • de toepassing van beste praktijken en gegevensuitwisseling te bevorderen
  • het zorgpersoneel te versterken
  • de gevolgen van demografische uitdagingen aan te pakken
  • de digitale transformatie te doen vooruitgaan. 

Acties

EU4Health kan gebruikt worden voor volgende acties: 

1. de paraatheid van de EU bij grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroten door de aanleg van

 • reserves van medische voorraden voor crisissituaties
 • een reserve van gezondheidswerkers en -deskundigen die gemobiliseerd kunnen worden om te reageren op crises in de hele EU
 • meer toezicht op gezondheidsbedreigingen

2. de gezondheidsstelsels te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en aan uitdagingen op lange termijn, door het stimuleren van

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering  (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten)
 • digitale transformatie van gezondheidsstelsels
 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

3. geneesmiddelen en medische apparatuur beschikbaar en betaalbaar te maken, een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen te bepleiten en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie te bevorderen.

De specifieke acties worden opgelijst in annex 1 van het akkoord over EU4Health.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja

 • Cofinanciering

Maximaal 60%, in uitzonderlijke gevallen tot 80%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 3 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities

EU4Health is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/522 inzake de vaststelling van het EU4Health programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Horizon Europe
 • rescEU
 • Digital Europe 
 • Connecting Europe Facility

Budget

Budget 2021-2027: 5,1 miljard euro

  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Onderzoek en Innovatie
  Werk en Sociale Zaken
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  • Website fonds

  EU4Health

  • Belgisch contactpunt

  Laurence Ballieux
  E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
  T. +32(0) 473 68 38 66 
  FOD Volksgezondheid

  Lees meer
  Volg ons