U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

CERV - Rechten en waarden bevorderen door de burgerlijke ruimte te versterken

Deadline

Code

CERV-2023-CHAR-LITI-CIVIC

Inleiding

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie brengt een breed scala van grondrechten samen en bevestigt dat de EU gebouwd is op de waarden van grondrechten, democratie en de rechtsstaat. Het bindende karakter ervan heeft de rechtsorde van de EU in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een baken van bescherming van de grondrechten.
Om de toepassing van het Handvest te verbeteren en de kennis erover bij het publiek te vergroten te vergroten, heeft de Europese Commissie in 2020 de strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de grondrechten. Als onderdeel van de strategie heeft de Commissie zich ertoe verbonden een gunstig klimaat te scheppen voor actoren uit het maatschappelijk middenveld, onder meer door haar inspanningen met betrekking tot de financieringsmogelijkheden. Dit is een van de onderwerpen van het jaarverslag 2022 over de toepassing van een bloeiende civiele ruimte voor de handhaving van de grondrechten in de EU.
De rol van maatschappelijke organisaties bij de handhaving van de grondrechten in de EU is ook op het gebied van de bestrijding van haatzaaien en haatmisdrijven van cruciaal belang. Haatdragende taal en haatdelicten zijn de afgelopen jaren in de EU in een alarmerend tempo toegenomen.

De COVID-pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben bijgedragen tot verdere polarisatie en de verspreiding van racistische, xenofobe en intolerante uitingen en samenzweringstheorieën. Er is vaak een continuüm tussen haatdragende taal, met name online, en door haat gemotiveerde aanvallen en geweld in het echte leven. De aanpak van haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven, door het verbeteren van
samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld en de overheid en andere belanghebbenden, is essentieel voor de bescherming van de grondrechten (recht op vrije meningsuiting, recht op waardigheid en non-discriminatie) en het waarborgen van gezonde en pluralistische democratieën.
Het maatschappelijk middenveld is ook een belangrijke actor bij het ondersteunen van de correcte uitvoering van Richtlijn 1937/2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het recht van de Unie melden ("de klokkenluidersrichtlijn"). Meldingen van klokkenluiders vergroten de transparantie en de verantwoordingsplicht en zijn een belangrijk onderdeel van de handhavingsketen van het Unierecht en de nationale wetgeving, aangezien zij de autoriteiten voorzien van informatie die leidt tot een doeltreffende opsporing, onderzoek en vervolging van inbreuken.

Bij het melden van wetsovertredingen maken klokkenluiders gebruik van hun recht op vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in Artikel 11 van het Handvest. Maatschappelijke organisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij ervoor te zorgen dat potentiële klokkenluiders kunnen rapporteren zonder angst voor vergelding, dat personen die belast zijn met de behandeling van meldingen van klokkenluiders een adequate opleiding krijgen, het grote publiek bewust wordt gemaakt, en zij advies en steun kunnen verlenen aan klokkenluiders

Doelstellingen

In overeenstemming met de Handveststrategie en in aansluiting op het Handvestverslag 2022 over een bloeiende civiele ruimte voor de handhaving van de grondrechten in de EU, moeten projecten in het kader van deze prioriteit rechten en waarden bevorderen door actoren uit het maatschappelijk middenveld in staat te stellen op lokaal, regionaal en nationaal niveau samen te werken op de door het programma bestreken gebieden. De projecten moeten ook helpen een communicatiekanaal met het EU-niveau te creëren om verslag uit te brengen over de toestand van de civiele ruimte in hun land en hun zorgen kenbaar te maken.

Meer specifiek zouden de projecten een systematisch en uitgebreid monitoringsysteem kunnen opzetten om regelmatig en consequent toezicht te houden op het klimaat waarin maatschappelijke organisaties in de nationale contexten werken.

De projecten zouden ook de bescherming van maatschappelijke organisaties, hun leden en verdedigers van rechten die zich inzetten voor de bescherming en bevordering van de aangevallen EU-waarden, kunnen ondersteunen en verbeteren.

Transnationale partnerschappen met mogelijkheden voor wederzijds leren voor partners in verschillende EU-lidstaten worden in het bijzonder aangemoedigd zich kandidaat te stellen, evenals netwerken van relevante actoren op nationaal niveau, zoals nationale mensenrechteninstellingen (NHRI's), organen voor gelijke behandeling, ombudsinstellingen en de nationale contactpunten voor het Handvest.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 16.000.000

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Acties

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 2 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/692 inzake de vaststelling van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV)

Bekijk hier een korte video over het programma

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid

Info & contact

 • Website fonds

 Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

 • Nationaal contactpunt

Er is geen nationaal/Vlaams contactpunt voor CERV.

Voor meer informatie:

Lees meer
Volg ons