U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer

Deadline

Code

HORIZON-MISS-2022-CANCER-01

Inleiding

Het doel van de missie tegen kanker is het leven van meer dan 3 miljoen mensen tegen 2030 te verbeteren door preventie en genezing, en ervoor te zorgen dat mensen die aan kanker lijden, met inbegrip van hun familieleden, langer en beter kunnen leven. De doelstellingen zijn onder meer: Begrijpen; Voorkomen wat te voorkomen is; Optimaliseren van diagnostiek en behandeling; Ondersteunen van de kwaliteit van leven; Zorgen voor rechtvaardige toegang op alle bovengenoemde gebieden. De Kankermissie zal zich richten op alle vormen van kanker, met inbegrip van weinig begrepen vormen van kanker[[met inbegrip van refractaire kankers of kankersubtypes, in elk stadium van de ziekte in elke leeftijdsgroep en elk deel van de samenleving met een algemene overleving van minder dan 50% na het stellen van de diagnose]] bij mannen en vrouwen, kanker bij kinderen, adolescenten/jongvolwassenen en ouderen, kanker bij sociaal-economisch kwetsbare mensen, die in steden, op het platteland of in afgelegen gebieden wonen, in alle lidstaten en geassocieerde landen.

Dit zou gebeuren door middel van een op gezondheid in alle beleidssectoren gerichte aanpak; door middel van infrastructuurondersteuning, regionale, sociale en gemeenschapsontwikkeling van burgers; door middel van investeringen, steun en toezeggingen van publieke en private bronnen, waaronder de lidstaten, geassocieerde landen en het bedrijfsleven; door middel van samenwerking met derde landen; en door middel van synergieën met andere bestaande EU-programma's, waaronder EU4HEALTH, EURATOM, Digitaal Europa, Erasmus+, het strategisch kader van de EU voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 en andere en initiatieven in verband met kanker.

De missie voor kankerbestrijding is coherent met en zal een essentieel en integraal onderdeel vormen van het Actieplan voor kankerbestrijding van Europa. Zij zal richting en doelstellingen geven aan onderzoek en innovatie en een doeltreffend beleid van de Commissie om de last van kanker te verlichten.

Zij houdt ook verband met de Europese Green Deal, met inbegrip van de Farm to Fork-strategie. In de missie worden onderzoeks- en beleidsrichtsnoeren en -doelstellingen voorgesteld om doeltreffende strategieën vast te stellen voor de ontwikkeling en uitvoering van kankerpreventie, onder meer met betrekking tot milieufactoren (bijvoorbeeld blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek, luchtverontreiniging, ongezonde voeding en weinig lichaamsbeweging).

Bovendien sluit het ook aan bij de strategie voor industrie. In de missie wordt een verdere opschaling en digitalisering van diensten, innovatie in diagnostiek en interventies en de ontwikkeling van proeftuinen voorgesteld, waarmee wordt bijgedragen aan het positieve effect van de inspanningen van de industrie en het mkb op de gezondheid van de burgers. De beoogde kansen liggen op het gebied van: biomarkers voor kanker; cloud computing en digitale toepassingen, slimme apps/sensoren. In het kader van de missie wordt ook steun verleend voor de integratie van AI, machinaal leren en deep learning-benaderingen om een beter begrip van kanker te vergemakkelijken, de preventieve screening en vroegtijdige opsporing, de diagnose, de klinische besluitvorming, de toediening van combinatietherapieën en het klinisch beheer van patiënten die met en na kanker leven te verbeteren.

Doelstellingen

Oproepen tot het indienen van voorstellen en aanbestedingen in het kader van deze missie moeten bijdragen tot het uitstippelen van een geloofwaardig traject voor de uitvoering van de missie voor kanker, en aldus bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de missie.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

Contactpersonen voor de Horizon Europe Missions vind je op de website van NCP Flanders

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons