U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werkbaar werk – Lerend netwerk dienstenchequesector

Deadline

Code

506

Inleiding

Met het lanceren van deze oproep willen we organisaties uit de dienstenchequesector en de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg ondersteunen en versterken om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Het doel van deze oproep is het opzetten van een lerend netwerk dienstenchequesector/diensten gezinszorg waarin een visie en beleidsaanbevelingen uitgewerkt worden over hoe werkbaar werk duurzaam kan verankerd worden in de sector. 

Doelstellingen

Deze oproep stimuleert een lerend netwerk dienstenchequesector/erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg met het oog op ervaringsuitwisseling, kennisopbouw, visieontwikkeling en uitwerking van beleidsaanbevelingen over hoe de sector van de dienstencheques op langere termijn duurzaam ondersteund kan worden in het kader van meer werkbaar werk.

Budget

Het oproepbudget voor deze oproep bedraagt 25.000 EUR waarvan 10.000 EUR ESF en 15.000 EUR Vlaamse cofinancieringsmiddelen.

Er is een maximale subsidie voorzien van 25.000 EUR per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 10.000 EUR ESF
 • Maximaal 15.000 EUR VCF

De promotor moet een minimale cofinanciering voorzien van 50%. Dit kunnen publieke/private middelen zijn ongeacht de aard.

Begunstigden

Met deze oproep richten we ons op een partnerschap van

 • het sectoraal vormingsfonds van de dienstencheques,
 • het opleidingsinstituut voor de social profit
 • de werkgeverskoepel en de syndicale organisaties van de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg
 • een representatieve groep van organisaties uit de dienstenchequesector en van de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg
 • experten inzake werkbaar werk.

Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau komen niet in aanmerking voor deze oproep.

Info & contact

Alle info vind je hier, voor vragen kan je terecht bij: 

Monique De Smedt

T: 02 553 10 61

E: monique.desmedt@vlaanderen.be

Anke De Craemer

T: 02 552 83 24

E: anke.decraemer@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
 • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
 • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
 • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

 • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
 • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons