U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen

Deadline

Code

522

Inleiding

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in ondernemingen in Vlaanderen. 

Doelstellingen

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor kort- en middengeschoolde werknemers van bedrijven en organisaties met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest.
* Een uitzondering hierop is voorzien voor vijftigplussers, voor deze groep zijn hooggeschoolden wel toegelaten

Budget

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 32.000 euro ESF
 • Maximaal 48.000 euro VCF

Voor sectorfondsen wordt een maximale subsidie voorzien van 160.000 euro per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 64.000 euro ESF
 • Maximaal 96.000 euro VCF

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor een middelgrote of grote onderneming.

Begunstigden

Deze oproep richt zich op:

 • Kleine en middelgrote onderneming (KMO)*, zowel uit profit als social profit
 • Grote ondernemingen uit zowel profit als social profit, indien er voldoende middelen zijn na toekenning aan KMO’s**
 • Paritair beheerde fondsen

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Opleidingsverstrekkers behoudens paritair beheerde fondsen
 • Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau (zie 2.1.)
 • Promotoren aan wie reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 443 ‘Opleidingen in bedrijven’ en 473 ‘‘Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020, kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’).

*Een KMO en een GO worden gedefinieerd volgens de Europese definitie (zie ‘definities en begrippen’).
**Zie 6.1 Selectiebeslissing voor procedure

Info & contact

Alle info vind je hier. Voor meer info, kan je terecht bij: 

Simon Swennen

T: 02/552 83 38

E: simon.swennen@vlaanderen.be

Tom De Bruyn

T: 02/552 83 06

E: tom.debruyn.wse@vlaanderen.be

Daarnaast is er ook een infosessie op 20 november. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
 • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
 • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
 • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

 • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
 • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons