U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity

Deadline

Code

488

Inleiding

Via deze oproep willen we ondernemingen (en hun werknemers), met een aanbod van gerichte, efficiënte en toegankelijke opleidingen ondersteunen in het verhogen van hun maturiteit op vlak van cybersecurity. Dit aanbod moet zoveel mogelijk gestoeld zijn op CS-gerelateerde opleidingsformules die hun nut al bewezen hebben (internationaal, academisch, …) en moet aanvullend zijn ten aanzien van het bestaande aanbod.

Gezien de impact op vele processen in een onderneming is cybersecurity essentieel voor de brede digitaliseringsbeweging. De maturiteit en kennis van de Vlaamse ondernemingen (en hun werknemers) op vlak van cybersecurity verschilt sterk naargelang de onderneming. Naast het sensibiliseren van ondernemingen rond de verschillende cybersecurity-risico’s en de mogelijke impact ervan op hun onderneming en het aanzetten tot de implementatie van de juiste cybersecurity-oplossingen, is het van groot belang dat ondernemingen de juiste competenties en vaardigheden opbouwen rond cybersecurity en dataprivacy, zodat deze de mogelijke risico’s inzake CS voor hun ondernemingen in de toekomst kunnen beperken. De competentie- en opleidingsnoden situeren zich niet enkel rond de technische implementatie van cybersecurity-oplossingen, maar hebben bij uitbreiding betrekking op de 21ste -eeuwse (zie afbeelding (bron SLO/Kennisnet), strategische, ethische en juridische competenties die hiermee gepaard gaan.

Cybersecurity staat in relatie tot alle aspecten en lagen van de ondernemingen. Op niveau van de werknemers zijn er naargelang het profiel en de taakomschrijving verschillende competentienoden en vaardigheden inzake cybersecurity. Het is daarom belangrijk dat ondernemingen, naast de noodzakelijke kennis op niveau van de onderneming, analyseren waar de noden liggen voor de in de ondernemingen aanwezige profielen, gaande van de bedrijfsleiders, de gespecialiseerde IT-medewerkers, over de HR-manager, tot de technische en uitvoerende profielen. Voldoende kennis op niveau van de onderneming zijn net zoals de betrokkenheid van iedereen binnen de onderneming in combinatie met toegankelijke opleidingstrajecten op maat van de werknemers hierbij essentiële factoren om de maturiteit inzake cybersecurity van de Vlaamse ondernemingen in de toekomst te verhogen.

We gaan hiervoor op zoek naar promotoren die voor ondernemingen een opleidingsaanbod ontwikkelen zodat ze hun CS-maturiteit kunnen verhogen. Dit opleidingsaanbod dient complementair te zijn aan het bestaande aanbod. Enkel ontwikkelkosten komen in aanmerking voor financiering, beheerskosten niet.

Deze oproep is een operationalisering van het luik ‘flankerend beleid: opleidingen/arbeidsmarkt uit de Vlaamse beleidsagenda CS’.

Doelstellingen

We gaan via deze oproep op zoek naar een mogelijk opleidingsaanbod gericht op het verhogen van de competenties van de werknemers rond CS, dat aansluit op het beleid van ondernemingen die de CS maturiteit wensen te verhogen.
Er moet hierbij hoofdzakelijk aandacht zijn voor de implicaties van de (voorbereiding van) de implementatie van CS op producten, processen en diensten op het menselijk kapitaal (de medewerkers) en op andere bedrijfsvoeringaspecten van de ondernemingen (business model, strategie, …). De aandacht besteed aan de technische implicaties moet hieraan van ondergeschikt belang zijn.

Budget

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 840.000 euro waarvan 340.000 euro ESF-financiering en 500.000 euro financiering vanuit VLAIO, onder voorbehoud van de beschikbare middelen.
Er is een maximale subsidie voorzien van 200.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 80.000 euro ESF
  • Maximaal 120.000 euro VLAIO

De promotor moet zelf een minimale private cofinanciering voorzien van 15%.

Hoe?

Begunstigden

Finale doelgroep van de ontwikkelde opleiding/trajecten:
Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en hun werknemers (bedrijfsleiders, leidinggevenden én werknemers).

Opgelet: Deze oproep richt zich naar micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. We willen ons vooral richten tot competentieversterking binnen micro-, kleine en middelgrote ondernemingen aangezien het rapport van OESO aangeeft dat de steun van werkgevers voor levenslang leren vooral beperkt is in micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (verder benoemd als KMO’s).

Promotoren: Organisaties die een opleidingsaanbod gericht op KMO’s (vanaf één werknemer) willen ontwikken.

Individuele ondernemingen (of samenwerkingsverbanden van ondernemingen) die een eigen CS-opleidingstraject tot stand willen brengen.

VDAB kan enkel participeren als partner en staat via cofinanciering in voor de eigen kosten.
ie kan niet indienen? (lokale) overheden die iets voor eigen personeel opzetten.

Info & contact

Alle info over deze call kan hier gevonden worden. Contactpersonen voor deze call zijn: 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons