U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Platform for Digital Skills and Jobs

Deadline

Code

CEF-TC-2020-2

Doelstellingen

De oproep heeft tot doel de ontwikkeling van generieke diensten op nationaal niveau te ondersteunen. Het zal de verbinding financieren van de infrastructuren (websites) van National Digital Skills and Jobs Coalitions (hierna "National Coalitions" genoemd) met het Core Service Platform door middel van interoperabele interconnecties, waarbij uitwisselingen met de Core Service Platform-componenten worden geïntegreerd en mogelijk worden gemaakt. Het zal nationale coalities en andere belanghebbenden helpen om samenhangende en gestructureerde inhoud en diensten over digitale vaardigheden aan te bieden in de taal of talen die door de lidstaat zijn aangewezen als officiële talen op nationaal niveau en die worden genoemd als officiële EU-taal in Verordening 1/19585, waar de coalities / netwerken van actoren zijn gebaseerd, of Noors / IJslands naargelang het geval, hierna officiële taal / talen genoemd.

Generieke diensten die worden aangeboden via de nationale coalities / netwerken van de infrastructuren van actoren in combinatie met het Core Service Platform zullen initiatieven voor digitale vaardigheden uit heel Europa toegankelijker maken. Deze diensten zullen goede praktijken en financieringsmogelijkheden onder de aandacht brengen, informatie verzamelen over digitale vaardigheden en carrières op zowel nationaal als regionaal niveau. Ze zullen studenten en werkzoekenden helpen om opleidings- / stagemogelijkheden te vinden, bedrijven ondersteunen bij het definiëren van vaardigheidsbehoeften, werknemers opleiden, schaalvergroting van innovatieve opleidingsoplossingen vergemakkelijken, de samenwerking tussen de nationale coalities / netwerken van actoren versterken en leren tussen sectoren en grenzen.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan omscholing en bijscholing van de beroepsbevolking op het gebied van digitale basisvaardigheden, middelhoge en gevorderde vaardigheden.

Budget

De oproep voor het Europees platform voor digitale vaardigheden en banen van CEF Telecom voor 2020 stelt indicatief 2,5 miljoen euro beschikbaar voor voorstellen op dit gebied.

Begunstigden

Alleen voorstellen die zijn ingediend door de volgende soorten aanvragers komen in aanmerking:

 • een of meer lidstaten;
 • Met instemming van de betrokken lidstaat (lidstaten) of EER-landen, internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of in de lidstaten gevestigde openbare of particuliere ondernemingen of lichamen.

Voor voorstellen met één aanvrager (geen consortium) komen alleen voorstellen die zijn ingediend door de coördinator van een Nationale Coalitie / netwerk van actoren voor digitale vaardigheden en banen in aanmerking voor deze oproep. Voor voorstellen met meerdere aanvragers (een consortium) kan elk lid van de coalitie / netwerk als consortiumlid deelnemen aan elk voorstel dat zijn coördinator omvat. Voor landen waar geen nationale coalitie bestaat, moeten de aanvragende entiteit / entiteiten lid zijn van een gelijkwaardig netwerk van actoren uit de industrie, het maatschappelijk middenveld, aanbieders van opleidingen, sociale partners of overheidsinstanties, die optreden om de digitale vaardigheidskloof in de lidstaat / het EER-land te verminderen.

Info & contact

Alle informatie en mogelijkheid om een voorstel in te dienen via deze website.

Voor meer informatie contacteer Frank Leyman (Frank.Leyman@fedict.be) en Kris Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons