U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF: Doorstroom SEC (BW & SW)

Deadline

Doelstellingen

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers in Sociale Werkplaatsen en Beschutte Werkplaatsen een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. We willen minimaal een 370-tal deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Regulier Economisch Circuit te zetten.

De acties die mogelijk zijn binnen deze oproep moeten gekaderd zijn in de implementatie van doorstroombegeleiding voor doelgroepmedewerkers van de sociale economie naar de reguliere economie. De promotor kan daarbij kiezen tussen de methodologie uit het decreet LDE en zijn BVR, een eigen methodologie of men kan zich baseren op goede praktijken uit de doorstroomgids sociale economie. ESF Vlaanderen legt hierbij wel de activiteitenclusters die subsidiabel zijn vast. Er is daarbij bijvoorbeeld geen ruimte voor methodiekontwikkeling en lerende netwerken.

Men is wel ten allen tijde verplicht om een stage te laten plaatsvinden in het bedrijf waarnaar men de doelgroepmedewerker wenst te laten doorstromen en nazorg te voorzien.

Budget

Er is een budget voorzien 1.550.000 euro voor een periode tot 31/12/2018. Er wordt 620.000 euro subsidiëring vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds, wat overeenstemt met 40% van het budget. De overige 60% betreft Vlaamse cofinanciering ten bedrage van 930.000 euro.Deze oproep kent een maximale subsidiëring van 4.200 euro per begeleide deelnemer.De promotor moet voor de uitbetaling van deze subsidiëring prestatie-uren voorleggen die kaderen binnen vooraf afgebakende activiteitenclusters.

Begunstigden

Deze oproep richt zich tot volgende organisaties: door VDAB gemandateerde1 organisaties of partnerschap ‘doorstroom sociale economie’ en andere organisaties die kunnen instaan voor deze begeleiding.

 

Info & contact

De oproep wordt opengesteld op 1 november 2016 en staat open tot en met 15 januari 2016. Deze oproep kent geen vaste data van indiening en beoordeling.1 Gemandateerden die in het bezit van het specifiek mandaat doorstroom sociale economie. Dit mandaat kan verkregen worden bij VDAB op basis van het decreet LDE.Het project zal van start kunnen gaan na gemotiveerd advies door het eerstvolgend ESF-Managementcomité, na indiening, met een minimum van 3 weken doorlooptijd. Wanneer het project wordt goedgekeurd door het Managementcomité ESF Vlaanderen, kan het meteen van start gaan.

Dit wil zeggen dat:- de eerste projecten ten vroegste vanaf 1 december van start kunnen gaan en- ten laatste eind februari 2017 alle projecten van start zijn gegaan.De oproep zal 2 rapportperiodes kennen, de eerste periode loopt af op 31/12/2017, de tweede periode op 31/12/2018.

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

Meer informatie: http://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/doorstroom-sec-bw-sw

Uw contactpersoon: Karel Vanderpoorten, E karel.vanderpoorten@wse.vlaanden.be, T 02/552 83 40

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons