U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > calls >

Erasmus+: capaciteitsopbouw in beroepsonderwijs en -opleiding

Deadline

Code

ERASMUS-EDU-2023-CB-VET

Inleiding

Projecten voor capaciteitsopbouw zijn internationale samenwerkingsprojecten op basis van multilaterale partnerschappen tussen organisaties die werkzaam zijn op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding in EUlidstaten, met het programma geassocieerde derde landen en niet met het programma geassocieerde derde landen. Het doel van de projecten is het ondersteunen van de relevantie, toegankelijkheid en ontvankelijkheid van instellingen en systemen voor beroepsonderwijs en -opleiding in niet met het programma geassocieerde derde landen als motor voor duurzame sociaal-economische ontwikkeling. Deze actie is erop gericht om, via gezamenlijke initiatieven die de samenwerking tussen verschillende regio’s van de wereld bevorderen, de capaciteit van aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding te vergroten — met name op het gebied van management, bestuur, inclusie, kwaliteitsborging en innovatie — zodat zij beter zijn toegerust om samen met de particuliere sector/ondernemingen/brancheorganisaties arbeidskansen te verkennen en gezamenlijk noodzakelijke maatregelen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding te ontwikkelen. De internationale partnerschappen moeten bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van beroepsonderwijs en -opleiding in niet met het programma geassocieerde derde landen, met name door de capaciteiten van het personeel en de docenten in beroepsonderwijs en -opleiding te versterken en door de relatie tussen de aanbieders van beroepsonderwijs en - opleiding en de arbeidsmarkt te verstevigen. De projecten voor capaciteitsopbouw op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding moeten bijdragen tot de bredere beleidsdoelstellingen die tussen de Europese Commissie en de niet met het programma geassocieerde derde landen of de betrokken regio worden nagestreefd, met inbegrip van de investeringspakketten in het kader van de Global Gateway.

Doelstellingen

In het kader van de actie wordt specifiek voorzien in:

 • het opbouwen van capaciteit bij aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding om de samenwerking tussen particuliere en publieke belanghebbenden op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding te versterken ten behoeve van vraaggerichte en kansgestuurde maatregelen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding;
 • het verbeteren van de kwaliteit van beroepsonderwijs en -opleiding alsook de snelheid waarmee beroepsonderwijs en -opleiding op economische en sociale ontwikkelingen kunnen reageren om het aanbod van vaardigheden beter op de arbeidsmarkt af te stemmen;
 • het afstemmen van het aanbod van beroepsonderwijs en -opleiding op lokale, regionale en nationale ontwikkelingsstrategieën.

Budget

De EU-subsidie per project varieert van minimaal 100 000 EUR tot maximaal 400 000 EUR

Begunstigden

Elke deelnemende organisatie moet actief zijn op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding of op de arbeidsmarkt. Zij kan als volwaardige partner, gelieerde entiteit of geassocieerde partner betrokken zijn en moet gevestigd zijn in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land , of in een in aanmerking komend, niet met het programma geassocieerd derde land . Voor deze actie in aanmerking komende, niet met het programma geassocieerde derde landen:

 • alle niet met het programma geassocieerde derde landen in de regio’s 1, 2, 3, 9, 10 en 11 ; Uitzondering: organisaties uit Belarus (regio 2) komen niet in aanmerking voor deelname aan deze actie.

Soorten organisaties die mogelijk in aanmerking komen (niet-limitatieve opsomming):

 • aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding;
 • bedrijven, organisaties die het bedrijfsleven of de sector vertegenwoordigen;
 • nationale/regionale kwalificatie-autoriteiten;
 • diensten voor arbeidsvoorziening;
 • onderzoeksinstellingen;
 • innovatie-agentschappen;
 • regionale ontwikkelingsautoriteiten, enz.

Geassocieerde partners kunnen deelnemen voor zover is aangetoond dat hun deelname een essentiële meerwaarde voor het project oplevert (bv. uitvoering van specifieke projecttaken/activiteiten of ondersteuning van de verspreiding en duurzaamheid van het project). Voor kwesties van contractbeheer worden geassocieerde partners niet als projectpartners beschouwd en zij krijgen geen financiële steun.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je in het Funding and Tenders portal 

Meer informatie in de Erasmus+ programmagids 2023 (p. 364)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons