U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

CEF Telecom: European Platform for Digital Skills and Jobs

Deadline

Code

CEF-TC-2019-2

Doelstellingen

De oproep heeft tot doel de ontwikkeling van generieke diensten op nationaal niveau te ondersteunen. Het zal de verbinding van de infrastructuren (websites) van nationale digitale vaardigheden en banen-coalities met het Core Service Platform financieren door middel van interoperabele koppelingen, die uitwisselingen met de Core Service Platform-componenten integreren en mogelijk maken. Het zal nationale coalities en andere belanghebbenden helpen om coherente en gestructureerde inhoud en diensten te bieden over digitale vaardigheden in de officiële taal of talen van de lidstaat waar de coalities/netwerken van actoren zijn gevestigd, of Noors/IJslands in voorkomend geval.

Generieke diensten die worden aangeboden via de nationale coalities/netwerken van infrastructuren van actoren in combinatie met het Core Service Platform zullen initiatieven voor digitale vaardigheden uit heel Europa toegankelijker maken. Deze diensten zullen goede praktijken en financieringsmogelijkheden onder de aandacht brengen en informatie verzamelen over digitale vaardigheden en loopbaanervaring. Zij zullen studenten en werkzoekenden helpen bij het vinden van mogelijkheden op het gebied van training/stages, bedrijven ondersteunen bij het aanpakken van hun vaardigheden, het opleiden van medewerkers, het opschalen van innovatieve trainingsoplossingen, het versterken van de samenwerking tussen de nationale coalities/netwerken van actoren en het mogelijk maken van leren binnen sectoren en grenzen.

Budget

De CEF Telecom European Platform for Digital Skills and Jobs-oproep van 2019 maakt een indicatieve € 1 miljoen beschikbaar voor voorstellen op dit gebied.

Begunstigden

Alleen de voorstellen die zijn ingediend door de volgende soorten aanvragers komen in aanmerking:

 • een lidstaat;
 • Met instemming van de betrokken lidstaat: internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of publieke of particuliere ondernemingen of instanties die in de lidstaat zijn gevestigd.

Info & contact

Call text

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Frank Leyman (Frank.Leyman@fedict.be) of Kris Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Doelstellingen

De Connecting Europe Facility (CEF) is een cofinancieringsprogramma beheerd door de Europese Commissie ter ondersteuning van trans-Europese netwerken en infrastructuren in de sectoren vervoer, energie en digitaal.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

Vervoer: 

 • Verder werken aan het Europese vervoersnetwerk en tegelijkertijd de EU helpen bij de overgang naar geconnecteerde, duurzame, inclusieve, veilige en beveiligde mobiliteit.
 • Vervoer koolstofarm maken, b.v. door een Europees netwerk van oplaadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen tot stand te brengen en door voorrang te geven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen.
 • Investeren in vervoersprojecten met een hoge toegevoegde waarde in cohesielanden, via een speciaal budget.
 • In het kader van het Actieplan Militaire Mobiliteit: delen van het transportnetwerk aanpassen voor civiel-militair dual-use (bijvoorbeeld technische vereisten inzake afmetingen en capaciteit), met een daarvoor bestemd budget.

Energie: 

 • De overgang naar schone energie helpen en de energie-unie voltooien, waardoor de energiesystemen van de EU onderling meer onderling verbonden, gedigitaliseerd en slimmer worden. 
 • Door middel van projecten van gemeenschappelijk belang beoogt CEF netwerken interoperabeler te maken en de interne energiemarkt verder te integreren, waardoor de economie koolstofarm wordt. 
 • Grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie ondersteunen, hetzij tussen lidstaten of met een derde land, om de kosten van hernieuwbare energiebronnen te verlagen en het gebruik ervan te stimuleren.

Digitaal:

 • De uitrol van en toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G-systemen, die gigabit-connectiviteit kunnen bieden in gebieden waar sociaaleconomische factoren zich bevinden;
 • Het aanbieden van gratis lokale draadloze connectiviteit van zeer hoge kwaliteit in lokale gemeenschappen zonder discriminerende voorwaarden;
 • Ononderbroken dekking met 5G-systemen van alle belangrijke transportpaden, inclusief de trans-Europese vervoersnetwerken;
 • Uitrol van nieuwe of significante upgrades van bestaande backbone-netwerken, inclusief onderzeese kabels, binnen en tussen lidstaten en tussen de Unie en derde landen;
 • Implementatie van digitale connectiviteitsinfrastructuren die verband houden met grensoverschrijdende projecten op het gebied van vervoer of energie en / of ondersteuning van operationele digitale platforms die rechtstreeks verband houden met transport- of energie-infrastructuren.

Budget

Budget 2021-2027: 33,71 miljard euro (lopende prijzen)

 • transport: 25,81 miljard euro (waarvan 11,29 miljard euro voorbehouden voor cohesielanden en nog eens 1,56 miljard euro voor grensoverschrijdende spoorverbindingen in cohesielanden (zoals Rail Baltica))
 • energie: 5,84 miljard euro
 • digitaal: 2,06 miljard euro

Cofinancieringspercentage:  Tussen 30% en 50%.

Synergieën

Het is nog niet duidelijk hoe men synergieën gaat aanpakken, al zijn er wel doelstellingen om de samenhang tussen de drie sectoren te verbeteren. Mogelijks komt er nog een specifieke oproep rond synergieën.

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Transport

Info & contact

Vlaamse/Belgische contactpunten:

Contact Europese Commissie:

Lees meer
Volg ons