U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Reducing obstacles and promoting access to basic services for third-country nationals

Deadline

Code

AMIF-2020-AG-CALL-02

Inleiding

Het grote aantal aankomsten van mensen die internationale bescherming zoeken in de Europese Unie in 2015-2016 heeft ertoe geleid dat veel EU-lidstaten nieuwe of verbeterde maatregelen hebben genomen voor de integratie van asielzoekers en personen die internationale bescherming genieten. In deze noodcontext waren de integratiemaatregelen in de meeste lidstaten erop gericht ervoor te zorgen dat in de basisbehoeften zou worden voorzien in een onbekend land, met de nadruk op het leren van talen en de toegang tot de arbeidsmarkt. Weinig lidstaten hebben integratiemaatregelen ontwikkeld die de volledige sociale en economische integratie van al hun ingezetenen omvatten[1]. In dit verband is het nog steeds nodig om de toegang tot basisdiensten voor onderdanen van derde landen te vergemakkelijken en te bieden, teneinde verdere integratie en inclusie aan te moedigen. Deze diensten zouden idealiter moeten worden aangeboden in het kader van een "mainstreaming"-aanpak, zodat migranten volledig toegang kunnen krijgen tot de voordelen van andere sociale beleidsmaatregelen, waar zij recht op zouden hebben.

Het onvermogen om effectief te communiceren in de taal van een gastland kan de toegang tot diensten en het bereiken van integratie op lange termijn belemmeren. De nationale overheden zijn zich bewust van het belang van ondersteuning van het leren van talen, maar in veel landen is er een duidelijke daling van de steun voor middelbare en gevorderde cursussen. Het is daarom van cruciaal belang om op verschillende niveaus adequate mogelijkheden voor het leren van talen te bieden aan de onderdanen van derde landen om hun integratie in alle aspecten van de samenleving, de lokale arbeidsmarkten en de onderwijsstelsels te vergemakkelijken.

Doelstellingen

Het doel van dit onderwerp is om de toegang tot basisdiensten voor TCN's te verbeteren door belemmeringen voor de toegang tot diensten op een of meer van de volgende gebieden te identificeren en te verminderen:

 • Gezondheidszorg, met inbegrip van geestelijke gezondheid, psychologische ondersteuning, COVID-19 gerelateerde informatie en ondersteuning,
 • Arbeidsmarkt, met name de toegang tot openbare arbeidsbemiddelingsdiensten en tot beroepsopleiding,
 • Sociale zekerheidsuitkeringen,
 • Huisvesting,
 • Financiële geletterdheid en toegang tot financiële diensten,
 • Permanente educatie van het basis- tot het tertiaire niveau.

Het doel is met name de kwaliteit en de beschikbaarheid van informatie over de toegang tot deze diensten te verbeteren, de capaciteit van de dienstverleners om met de TCN's om te gaan en de taalkundige, culturele en andere mogelijke belemmeringen voor de toegang tot deze diensten aan te pakken. Bijgevolg moeten de voorstellen een "multistakeholderaanpak" bevatten en de betrokkenheid van de relevante actoren garanderen.

Acties

De in het kader van dit thema gefinancierde acties kunnen gericht zijn op het verstrekken van één specifieke basisdienst of op een transversale benadering van de toegang tot de in het vorige punt genoemde basisdiensten.

De acties kunnen ook de organisatie van opleidingen, conferenties, webinars en mapping en onderzoek omvatten.

De voorstellen moeten een of meer van de volgende acties omvatten (niet-uitputtende lijst):

 • Het ontwikkelen en testen van lokale one-stop-shops voor het verstrekken van informatie en oriëntatie op een breed scala van diensten, bijvoorbeeld huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, enz;
 • Mechanismen en/of structuren om effectieve toegang te bieden tot een specifieke dienst, zoals gezondheidszorg, onderwijs, sociale huisvesting, het verzorgen van opleidingen voor personeel dat in contact staat met de TCN's, bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen, leerkrachten, sociaal assistenten, tolken en administratief personeel;
 • het opzetten van samenwerking tussen relevante actoren met betrekking tot innovatieve instrumenten en/of methoden voor het verlenen van geestelijke gezondheids- en psychologische ondersteuning aan TCN's, met name slachtoffers van geweld, trauma's en/of martelingen;
 • Voorbereiding en verstrekking van adequate taal- en ondersteuningscursussen voor onderdanen van derde landen die over de nodige kwalificaties beschikken om toegang te krijgen tot beroeps- of hogeronderwijsprogramma's;
 • ondersteuning van de toegang tot huisvesting door middel van informatiemechanismen met betrekking tot beschikbare woningen en bemiddeling tussen onderdanen van derde landen en verhuurders om de toegang tot huisvesting te vergemakkelijken, met name wat betreft particuliere huisvesting, die een aanvulling kan vormen op sociale huisvesting als er tekorten ontstaan;
 • acties met betrekking tot de financiële kennis van de onderdanen van derde landen en het vergemakkelijken van de toegang tot financiële diensten, zoals het opzetten van bewustmakingscampagnes, het organiseren van opleidingen, het vereenvoudigen van de procedures voor het openen van digitale rekeningen en het geven van stimulansen aan migranten om gebruik te maken van digitale dragers;
 • voorbereiding en verstrekking van adequate opleidingen door gekwalificeerde instellingen voor tolken die betrokken zijn bij de ondersteuning van de toegang tot basisdiensten voor onderdanen van derde landen;
 • ondersteuning van de capaciteitsopbouw voor dienstverleners op het gebied van interculturele vaardigheden;
 • Bevorderen van het vaststellen van normen voor openbare diensten en het opleiden van tolken die betrokken zijn bij de ondersteuning van de toegang tot basisdiensten voor onderdanen van derde landen door gekwalificeerde instellingen;
 • Ondersteunen van lerarenopleidingen voor TCN's om hun competenties in de omgang met migrantenkinderen te verbreden en tegelijkertijd het leren van talen voor TCN's te stroomlijnen en de competenties van leraren te verbeteren;
 • Opzetten van programma's voor het leren van talen, afgestemd op de behoeften van de lerenden op het gebied van communicatieve vaardigheden. 

Budget

Samen met de andere AMIF-calls met deadline 16 februari komt het totaalbedrag op 32 700 000 euro. 

Begunstigden

Voorwaarden om in aanmerking te komen en ontvankelijkheid: beschreven in de punten 5 en 6 van het oproepdocument.

Info & contact

Alle informatie over deze call vind je op de funding and tender portal of in dit document. 

Voor specifieke vragen kan je sturen naar HOME-AMIF-UNIONACTIONS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Doelstellingen

1.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

 • Voorzien van materiële, administratieve, sociale, medische en juridische steun
 • Verbeteren van de capaciteit van lidstaten om asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te volgen en te evalueren. Hoe? door het verzamelen van gegevens en statistieken, onderzoeken, effectbeoordelingen en het ontwikkelen van indicatoren
 • Hervestigen en overbrengen van personen die internationale bescherming vragen of genieten: o.a. door het inrichten van passende infrastructuur, gezondheidsonderzoek, acties voor gezinshereniging en opleiding van personeel

2. Integratie van onderdanen van landen buiten de EU en legale migratie

 • Ondersteunen van onderdanen van landen buiten de EU vóór vertrek: informatiepakketten, bewustwordingscampagnes, burgerschapscursussen, taalonderwijs, hulp bij integratie op de arbeidsmarkt en begeleiding van gezinshereniging
 • Integratiestrategieën en -maatregelen: verlenen van advies en steun, opleiding en het bevorderen van dialoog 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: o.a. gegevens en statistieken verzamelen, duurzame organisatiestructuren opzetten en platforms voor uitwisseling van informatie oprichten

3. Terugkeer

 • Begeleidende maatregelen bij terugkeerprocedures: ontwikkelen van alternatieve vormen van bewaring, verlenen van sociale bijstand, invoeren van doeltreffende controlesystemen, opleiden van personeel
 • Terugkeermaatregelen: samenwerking met consulaire en immigratiediensten van landen buiten de EU, acties rond begeleide vrijwillige terugkeer, verwijderoperaties, passende tijdelijke huisvesting en speciale steun aan kwetsbare groepen 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: verzamelen van gegevens en statistieken, opzetten van duurzame organisatiestructuren, informatiecampagnes in landen buiten de EU

Budget

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie bedraagt 3 137 miljoen euro:

 • 2 752 miljoen euro: nationale programma's van lidstaten
 • 385 miljoen euro: EU-acties, noodsituaties, het Europese migratienetwerk en technische bijstand

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Meer lezen:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Lees meer
Volg ons