U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Promoting the participation of migrants in the design and implementation of integration policies

Deadline

Code

AMIF-2020-AG-CALL-03

Inleiding

In de afgelopen jaren heeft de Europese Commissie, in het kader van het toenemende belang van open en inclusieve beleidsvorming en wetgeving, een ruimte voor discussie en raadpleging van maatschappelijke organisaties geopend, met name via het Europees Migratieforum.

Voortbouwend op de proefactie "Europese Adviesraad voor Migranten" (2018-19)[1] heeft het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie een deskundigengroep van de Europese Commissie opgericht die de Europese Commissie moet adviseren over het beleid op het gebied van migratie, asiel en integratie van migranten[2].

In het Actieplan van de Europese Commissie voor de integratie van onderdanen van derde landen vanaf 2016[3] wordt benadrukt dat de betrokkenheid van onderdanen van derde landen (TCN's) bij het ontwerp en de uitvoering van het integratiebeleid van essentieel belang is om hun participatie en hun integratieresultaten te verbeteren.

Het vergroten van de participatie van vluchtelingen en migranten in het ontwerp en de uitvoering van het integratiebeleid is immers van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een doeltreffend beleid dat is afgestemd op de behoeften van de belangrijkste begunstigden. Het actief betrekken van migranten, asielzoekers en vluchtelingen en het bevorderen van hun deelname aan overleg- en besluitvormingsprocessen die hen aangaan, kan bijdragen tot hun emancipatie en integratie op lange termijn in de samenleving.

Het is dus duidelijk dat er steun moet worden verleend aan de vaststelling van gestructureerde en geformaliseerde manieren om migranten regelmatig te raadplegen over beleid dat hen rechtstreeks aangaat. De afgelopen jaren zijn in verschillende lidstaten overlegorganen van migranten op lokaal, regionaal en nationaal niveau opgericht; desondanks bestaan er in de EU nog steeds grote verschillen in de mate waarin migranten rechtstreeks bij de vaststelling en uitvoering van het integratiebeleid worden betrokken. In sommige lidstaten worden migranten via overlegorganen op lokaal, regionaal en nationaal niveau betrokken bij het opstellen van het migratie-, asiel- en integratiebeleid, terwijl er in andere lidstaten nog steeds geen formele manieren zijn om hen te raadplegen. Daarom kan samenwerking tussen landen met verschillende niveaus van ervaring op dit gebied bijzonder effectief zijn. Bovendien kan het bevorderen van de actieve deelname van migranten aan raadplegings- en besluitvormingsprocessen bijdragen tot hun empowerment en integratie op lange termijn in de samenleving. 

Doelstellingen

Het doel van dit onderwerp is het bevorderen van de participatie van vluchtelingen en migranten in het ontwerp en de uitvoering van integratie- en aanverwant beleid op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.

Acties

De voorstellen moeten een of meer van de volgende acties omvatten (niet-uitputtende lijst):

 • Ondersteuning van de oprichting van migrantenraden of adviesorganen op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau in nauwe samenwerking met de overheid;
 • Ontwikkelen van innovatieve raadplegingsmechanismen voor migranten op beleidsterreinen die betrekking hebben op hun integratie en deelname aan de samenleving van het gastland, bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en huisvesting;
 • de uitwisseling van ervaringen tussen lokale, regionale en/of nationale overheden over de betrokkenheid van migranten bij het opstellen van integratiebeleid en de uitvoering daarvan bevorderen;
 • de capaciteitsopbouw voor overheidsinstanties op lokaal, regionaal of nationaal niveau verbeteren om migranten efficiënt te raadplegen en te betrekken bij het ontwerp en de uitvoering van beleidsgebieden die hen rechtstreeks aanbelangen.

Budget

Samen met de andere AMIF-calls met deadline 16 februari komt het totaalbedrag op 32 700 000 euro. 

Begunstigden

Voorwaarden om in aanmerking te komen en ontvankelijkheid: beschreven in de punten 5 en 6 van het oproepdocument.

Info & contact

Alle informatie over deze call vind je op de funding and tender portal of in dit document. 

Voor specifieke vragen kan je sturen naar HOME-AMIF-UNIONACTIONS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Doelstellingen

1.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

 • Voorzien van materiële, administratieve, sociale, medische en juridische steun
 • Verbeteren van de capaciteit van lidstaten om asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te volgen en te evalueren. Hoe? door het verzamelen van gegevens en statistieken, onderzoeken, effectbeoordelingen en het ontwikkelen van indicatoren
 • Hervestigen en overbrengen van personen die internationale bescherming vragen of genieten: o.a. door het inrichten van passende infrastructuur, gezondheidsonderzoek, acties voor gezinshereniging en opleiding van personeel

2. Integratie van onderdanen van landen buiten de EU en legale migratie

 • Ondersteunen van onderdanen van landen buiten de EU vóór vertrek: informatiepakketten, bewustwordingscampagnes, burgerschapscursussen, taalonderwijs, hulp bij integratie op de arbeidsmarkt en begeleiding van gezinshereniging
 • Integratiestrategieën en -maatregelen: verlenen van advies en steun, opleiding en het bevorderen van dialoog 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: o.a. gegevens en statistieken verzamelen, duurzame organisatiestructuren opzetten en platforms voor uitwisseling van informatie oprichten

3. Terugkeer

 • Begeleidende maatregelen bij terugkeerprocedures: ontwikkelen van alternatieve vormen van bewaring, verlenen van sociale bijstand, invoeren van doeltreffende controlesystemen, opleiden van personeel
 • Terugkeermaatregelen: samenwerking met consulaire en immigratiediensten van landen buiten de EU, acties rond begeleide vrijwillige terugkeer, verwijderoperaties, passende tijdelijke huisvesting en speciale steun aan kwetsbare groepen 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: verzamelen van gegevens en statistieken, opzetten van duurzame organisatiestructuren, informatiecampagnes in landen buiten de EU

Budget

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie bedraagt 3 137 miljoen euro:

 • 2 752 miljoen euro: nationale programma's van lidstaten
 • 385 miljoen euro: EU-acties, noodsituaties, het Europese migratienetwerk en technische bijstand

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Meer lezen:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Lees meer
Volg ons