U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Promoting complementary pathways for people in need of protection and their further integration

Deadline

Code

AMIF-2020-AG-CALL-04

Inleiding

De UNHCR schat dat in 2021 wereldwijd 1,44 miljoen vluchtelingen behoefte zullen hebben aan hervestiging. Hervestigingsplaatsen zijn cruciaal voor kwetsbare vluchtelingen. De Europese Commissie en vele regeringen en internationale organisaties erkennen de noodzaak om hun aantal hervestigingen zowel op EU-niveau als wereldwijd uit te breiden. Toch blijven de huidige hervestigingsaantallen wereldwijd beperkt. In 2020 waren er wereldwijd slechts 57 500 plaatsen beschikbaar, waarvan bijna 30 000 door de EU-lidstaten werden toegezegd. Gezien de toenemende behoefte aan duurzame oplossingen is het van essentieel belang om naast hervestiging ook te voorzien in veilige en legale routes naar de EU voor mensen die bescherming nodig hebben.

Op internationaal niveau werd in de Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten, die op 19 september 2016 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen, en in het Global Compact voor vluchtelingen, dat in december 2018 werd aangenomen, opgeroepen om de legale routes voor vluchtelingen uit te breiden, zodat deze systematisch en wereldwijd beschikbaar kunnen worden. In de driejaarlijkse UNHCR-strategie (2019-2021) inzake hervestiging en aanvullende routes zijn ambitieuze doelstellingen vastgesteld om naast hervestiging ook aanvullende routes te ontwikkelen.

De complementaire trajecten bestrijken een breed scala aan programma's die allemaal tot doel hebben mensen die internationale bescherming nodig hebben, een veilige en legale toelating en een legaal verblijf in een EU-lidstaat te bieden, rekening houdend met hun specifieke behoeften en in sommige gevallen met hun vaardigheden en competenties.

Aanvullende trajecten kunnen worden uitgevoerd door de bestaande legale migratiekanalen toegankelijker te maken voor mensen die bescherming nodig hebben, door voort te bouwen op hun motivaties en talenten. Zij kunnen gezinnen helpen zich te herenigen met hun naaste familieleden en de arbeidsmobiliteit en de toelating van studenten tot universiteiten in de EU voor mensen die bescherming nodig hebben, vergemakkelijken.

Om aanvullende trajecten te ontwikkelen, moeten ngo's, de particuliere sector en internationale organisaties nauw samenwerken met de nationale autoriteiten van de lidstaten om de bestaande legale migratiekanalen toegankelijker te maken voor mensen die internationale bescherming nodig hebben. Zij worden ook opgeroepen om nieuwe, innovatieve humanitaire toelatingsprogramma's te ontwikkelen die extra plaatsen voor kwetsbare vluchtelingen creëren.

Een snelle integratie van nieuwkomers in de gastsamenlevingen is van essentieel belang om van aanvullende trajecten een succes te maken voor iedereen. Alle relevante belanghebbenden moeten samenwerken om dit doel te bereiken. In dat opzicht zijn gemeenschapssponsoringmodellen bijzonder waardevol. 

Doelstellingen

Het doel van het onderwerp is te leiden tot het creëren van nieuwe plaatsen voor legale toelating en een effectieve integratie van mensen die internationale bescherming nodig hebben, door het ontwerpen en uitvoeren van aanvullende trajectprogramma's die dat mogelijk maken:

hun inschrijving aan Europese universiteiten vergemakkelijken;
de toegang tot arbeidsgerelateerde verblijfsvergunningen vergemakkelijken voor personen met relevante vaardigheden voor de EU-arbeidsmarkt;
legale en veilige gezinshereniging mogelijk maken voor personen die internationale bescherming genieten en die in de EU verblijven, door bijstand en steun te verlenen;
Bevordering van nieuwe initiatieven of verbetering van bestaande initiatieven onder leiding van plaatselijk gevestigde actoren in het ontvangende land, bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, diasporagemeenschappen, plaatselijke autoriteiten, enz.
De Commissie zou bijzonder ingenomen zijn met voorstellen voor het opzetten en uitvoeren van nieuwe programma's. Voorstellen die het toepassingsgebied en het aantal beschikbare plaatsen in het kader van reeds bestaande programma's aanzienlijk uitbreiden en die voortbouwen op de lessen die uit het oorspronkelijke programma zijn getrokken, zijn eveneens welkom.

Acties

De voorstellen moeten een of meer van de volgende acties omvatten (niet-uitputtende lijst):

 • Activiteiten om de belemmeringen voor legale trajecten voor mensen die internationale bescherming nodig hebben, aan te pakken
 • De ontwikkeling van programma's voor de toelating en daaropvolgende integratie van personen die internationale bescherming nodig hebben in de lidstaten, onder meer door middel van op maat gesneden maatregelen vóór het vertrek en na de aankomst;
 • Activiteiten om lokale steun te mobiliseren en sterke partnerschappen op te bouwen tussen de belangrijkste belanghebbenden, zoals nationale en lokale autoriteiten, lokale gemeenschappen, werkgevers, vakbonden, instellingen voor hoger onderwijs, studenten, diaspora's en andere particuliere sponsors.

Rekening houdend met het transnationale aspect van het onderwerp moeten de acties ook gezamenlijke activiteiten tussen partners in verschillende lidstaten bevorderen, zoals:

 • Activiteiten om peer-to-peer learning tussen lidstaten mogelijk te maken, voortbouwend op de kennis van ervaren lidstaten die gebruik maken van onlineactiviteiten om de kosten te beperken,
 • Activiteiten om gemeenschappelijke instrumenten en gidsen te ontwikkelen of aan te passen, rekening houdend met bestaand materiaal;
 • Activiteiten ter bevordering van gezamenlijke acties in het land van eerste opvang waar mensen die internationale bescherming nodig hebben, worden geïdentificeerd om van het programma te profiteren, zoals gezamenlijke outreach-activiteiten en gemeenschappelijke informatiesessies over de mogelijkheden van legale routes;
 • Activiteiten om een transnationaal Europees netwerk van beroepsbeoefenaren te ontwikkelen. 

Budget

Samen met de andere AMIF-calls met deadline 16 februari komt het totaalbedrag op 32 700 000 euro. 

Begunstigden

Voorwaarden om in aanmerking te komen en ontvankelijkheid: beschreven in de punten 5 en 6 van het oproepdocument.

Info & contact

Alle informatie over deze call vind je op de funding and tender portal of in dit document. 

Voor specifieke vragen kan je sturen naar HOME-AMIF-UNIONACTIONS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Type projecten

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

Cofinancieringspercentage: Het maximale subsidiepercentage bedraagt 75% (tot 100% in uitzonderlijke gevallen).

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be

+32 (0)2/500.23.79
+32 (0)2/500.23.07

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@vlaanderen.be
T 0497 912 794
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
02 234 39 40
www.fse.be

Lees meer
Volg ons