U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Promoting complementary pathways for people in need of protection and their further integration

Deadline

Code

AMIF-2020-AG-CALL-04

Inleiding

De UNHCR schat dat in 2021 wereldwijd 1,44 miljoen vluchtelingen behoefte zullen hebben aan hervestiging. Hervestigingsplaatsen zijn cruciaal voor kwetsbare vluchtelingen. De Europese Commissie en vele regeringen en internationale organisaties erkennen de noodzaak om hun aantal hervestigingen zowel op EU-niveau als wereldwijd uit te breiden. Toch blijven de huidige hervestigingsaantallen wereldwijd beperkt. In 2020 waren er wereldwijd slechts 57 500 plaatsen beschikbaar, waarvan bijna 30 000 door de EU-lidstaten werden toegezegd. Gezien de toenemende behoefte aan duurzame oplossingen is het van essentieel belang om naast hervestiging ook te voorzien in veilige en legale routes naar de EU voor mensen die bescherming nodig hebben.

Op internationaal niveau werd in de Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten, die op 19 september 2016 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen, en in het Global Compact voor vluchtelingen, dat in december 2018 werd aangenomen, opgeroepen om de legale routes voor vluchtelingen uit te breiden, zodat deze systematisch en wereldwijd beschikbaar kunnen worden. In de driejaarlijkse UNHCR-strategie (2019-2021) inzake hervestiging en aanvullende routes zijn ambitieuze doelstellingen vastgesteld om naast hervestiging ook aanvullende routes te ontwikkelen.

De complementaire trajecten bestrijken een breed scala aan programma's die allemaal tot doel hebben mensen die internationale bescherming nodig hebben, een veilige en legale toelating en een legaal verblijf in een EU-lidstaat te bieden, rekening houdend met hun specifieke behoeften en in sommige gevallen met hun vaardigheden en competenties.

Aanvullende trajecten kunnen worden uitgevoerd door de bestaande legale migratiekanalen toegankelijker te maken voor mensen die bescherming nodig hebben, door voort te bouwen op hun motivaties en talenten. Zij kunnen gezinnen helpen zich te herenigen met hun naaste familieleden en de arbeidsmobiliteit en de toelating van studenten tot universiteiten in de EU voor mensen die bescherming nodig hebben, vergemakkelijken.

Om aanvullende trajecten te ontwikkelen, moeten ngo's, de particuliere sector en internationale organisaties nauw samenwerken met de nationale autoriteiten van de lidstaten om de bestaande legale migratiekanalen toegankelijker te maken voor mensen die internationale bescherming nodig hebben. Zij worden ook opgeroepen om nieuwe, innovatieve humanitaire toelatingsprogramma's te ontwikkelen die extra plaatsen voor kwetsbare vluchtelingen creëren.

Een snelle integratie van nieuwkomers in de gastsamenlevingen is van essentieel belang om van aanvullende trajecten een succes te maken voor iedereen. Alle relevante belanghebbenden moeten samenwerken om dit doel te bereiken. In dat opzicht zijn gemeenschapssponsoringmodellen bijzonder waardevol. 

Doelstellingen

Het doel van het onderwerp is te leiden tot het creëren van nieuwe plaatsen voor legale toelating en een effectieve integratie van mensen die internationale bescherming nodig hebben, door het ontwerpen en uitvoeren van aanvullende trajectprogramma's die dat mogelijk maken:

hun inschrijving aan Europese universiteiten vergemakkelijken;
de toegang tot arbeidsgerelateerde verblijfsvergunningen vergemakkelijken voor personen met relevante vaardigheden voor de EU-arbeidsmarkt;
legale en veilige gezinshereniging mogelijk maken voor personen die internationale bescherming genieten en die in de EU verblijven, door bijstand en steun te verlenen;
Bevordering van nieuwe initiatieven of verbetering van bestaande initiatieven onder leiding van plaatselijk gevestigde actoren in het ontvangende land, bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, diasporagemeenschappen, plaatselijke autoriteiten, enz.
De Commissie zou bijzonder ingenomen zijn met voorstellen voor het opzetten en uitvoeren van nieuwe programma's. Voorstellen die het toepassingsgebied en het aantal beschikbare plaatsen in het kader van reeds bestaande programma's aanzienlijk uitbreiden en die voortbouwen op de lessen die uit het oorspronkelijke programma zijn getrokken, zijn eveneens welkom.

Acties

De voorstellen moeten een of meer van de volgende acties omvatten (niet-uitputtende lijst):

 • Activiteiten om de belemmeringen voor legale trajecten voor mensen die internationale bescherming nodig hebben, aan te pakken
 • De ontwikkeling van programma's voor de toelating en daaropvolgende integratie van personen die internationale bescherming nodig hebben in de lidstaten, onder meer door middel van op maat gesneden maatregelen vóór het vertrek en na de aankomst;
 • Activiteiten om lokale steun te mobiliseren en sterke partnerschappen op te bouwen tussen de belangrijkste belanghebbenden, zoals nationale en lokale autoriteiten, lokale gemeenschappen, werkgevers, vakbonden, instellingen voor hoger onderwijs, studenten, diaspora's en andere particuliere sponsors.

Rekening houdend met het transnationale aspect van het onderwerp moeten de acties ook gezamenlijke activiteiten tussen partners in verschillende lidstaten bevorderen, zoals:

 • Activiteiten om peer-to-peer learning tussen lidstaten mogelijk te maken, voortbouwend op de kennis van ervaren lidstaten die gebruik maken van onlineactiviteiten om de kosten te beperken,
 • Activiteiten om gemeenschappelijke instrumenten en gidsen te ontwikkelen of aan te passen, rekening houdend met bestaand materiaal;
 • Activiteiten ter bevordering van gezamenlijke acties in het land van eerste opvang waar mensen die internationale bescherming nodig hebben, worden geïdentificeerd om van het programma te profiteren, zoals gezamenlijke outreach-activiteiten en gemeenschappelijke informatiesessies over de mogelijkheden van legale routes;
 • Activiteiten om een transnationaal Europees netwerk van beroepsbeoefenaren te ontwikkelen. 

Budget

Samen met de andere AMIF-calls met deadline 16 februari komt het totaalbedrag op 32 700 000 euro. 

Begunstigden

Voorwaarden om in aanmerking te komen en ontvankelijkheid: beschreven in de punten 5 en 6 van het oproepdocument.

Info & contact

Alle informatie over deze call vind je op de funding and tender portal of in dit document. 

Voor specifieke vragen kan je sturen naar HOME-AMIF-UNIONACTIONS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Doelstellingen

1.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

 • Voorzien van materiële, administratieve, sociale, medische en juridische steun
 • Verbeteren van de capaciteit van lidstaten om asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te volgen en te evalueren. Hoe? door het verzamelen van gegevens en statistieken, onderzoeken, effectbeoordelingen en het ontwikkelen van indicatoren
 • Hervestigen en overbrengen van personen die internationale bescherming vragen of genieten: o.a. door het inrichten van passende infrastructuur, gezondheidsonderzoek, acties voor gezinshereniging en opleiding van personeel

2. Integratie van onderdanen van landen buiten de EU en legale migratie

 • Ondersteunen van onderdanen van landen buiten de EU vóór vertrek: informatiepakketten, bewustwordingscampagnes, burgerschapscursussen, taalonderwijs, hulp bij integratie op de arbeidsmarkt en begeleiding van gezinshereniging
 • Integratiestrategieën en -maatregelen: verlenen van advies en steun, opleiding en het bevorderen van dialoog 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: o.a. gegevens en statistieken verzamelen, duurzame organisatiestructuren opzetten en platforms voor uitwisseling van informatie oprichten

3. Terugkeer

 • Begeleidende maatregelen bij terugkeerprocedures: ontwikkelen van alternatieve vormen van bewaring, verlenen van sociale bijstand, invoeren van doeltreffende controlesystemen, opleiden van personeel
 • Terugkeermaatregelen: samenwerking met consulaire en immigratiediensten van landen buiten de EU, acties rond begeleide vrijwillige terugkeer, verwijderoperaties, passende tijdelijke huisvesting en speciale steun aan kwetsbare groepen 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: verzamelen van gegevens en statistieken, opzetten van duurzame organisatiestructuren, informatiecampagnes in landen buiten de EU

Budget

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie bedraagt 3 137 miljoen euro:

 • 2 752 miljoen euro: nationale programma's van lidstaten
 • 385 miljoen euro: EU-acties, noodsituaties, het Europese migratienetwerk en technische bijstand

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Meer lezen:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Lees meer
Volg ons