U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Remembrance

Deadline

Code

CERV-2021-CITIZENS-REM

Doelstellingen

Het doel van deze oproep is het ondersteunen van projecten die gericht zijn op het herdenken van bepalende gebeurtenissen in de moderne Europese geschiedenis, met inbegrip van de oorzaken en gevolgen van autoritaire en totalitaire regimes, en op het vergroten van het bewustzijn onder Europese burgers van hun gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur, cultureel erfgoed en waarden, waardoor hun begrip van de Unie, haar oorsprong, doel, diversiteit en prestaties en van het belang van wederzijds begrip en tolerantie wordt vergroot.

Ondersteunde beleidsinitiatieven: EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme, EU-actieplan tegen racisme voor 2020-2025, strategisch EU-kader voor de Roma inzake gelijkheid, inclusie en participatie.

Budget

4 515 000 euro

Dit is een lump sum oproep, het budget dat je krijgt hangt af van het aantal activiteiten, aantal deelnemers en aantal landen.

Begunstigden

 • juridische entiteiten (publiek of privaat) zijn gevestigd zijn in een van de in aanmerking komende landen,
 • openbare lokale/regionale autoriteiten zijn, of non-profitorganisaties, met inbegrip van maatschappelijke organisaties, verenigingen van nabestaanden en culturele, jeugd-, onderwijs- en onderzoeksorganisaties

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je vinden op het Funding & Tender Portal van de Europese Commissie.

Nationaal Contactpunt

Voorlopig kan je nog met vragen terecht bij europavoordeburger@vlaanderen.be 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Budget

Budget 2021-2027: € 1 554 000 000

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons