U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Developing and implementing local integration strategies through multi-stakeholder partnerships

Deadline

Code

AMIF-2020-AG-CALL-01

Inleiding

Integratie is een multisectorale kwestie die de mobilisatie vereist van vele belanghebbenden die verschillende aspecten van de samenleving omvatten. De coördinatie en tijdige interventie van deze belanghebbenden is essentieel voor een vroegtijdige start van het integratieproces en voor het welslagen ervan. Aangezien integratie meestal op lokaal niveau plaatsvindt, is het bijzonder belangrijk om de interventies van de verschillende belanghebbenden te coördineren door middel van lokaal gerichte strategieën en plannen. De ontwikkeling en uitvoering van deze strategieën en de daarmee samenhangende acties moeten gebaseerd zijn op een alomvattende en geïntegreerde aanpak. Het moet ook een effectieve raadpleging en samenwerking met onderdanen van derde landen omvatten, waar mogelijk, om rekening te houden met hun standpunten en ervaringen.

Doelstellingen

Het doel van het onderwerp is het vergemakkelijken van de ontwikkeling en uitvoering van lokale integratiestrategieën met meerdere belanghebbenden die verschillende aspecten van het integratieproces omvatten. Bijgevolg moeten de voorstellen gericht zijn op het verbeteren van de sociaaleconomische integratie en het gevoel van betrokkenheid van migranten bij de lokale gemeenschappen. Aangezien de uitwisseling van goede praktijken en kennis in de hele EU deze specifieke doelstellingen dient, worden voorstellen die de verbetering van de transnationale samenwerking tussen relevante belanghebbenden bij de ontwikkeling en uitvoering van lokale integratiestrategieën omvatten, bovendien aangemoedigd.

Acties

Lokale integratiestrategieën kunnen worden ontwikkeld door lokale overheden in stedelijke of voorstedelijke gebieden, kleine steden of plattelandsgebieden.

De reikwijdte van de lokale integratiestrategieën moet worden vastgesteld op basis van en rekening houdend met de lokale behoeften, de context en de administratieve structuur van de gemeenschappen.

Wat de inhoud betreft, hoeven de lokale integratiestrategieën niet alle aspecten te bestrijken die relevant zijn voor een alomvattend integratiebeleid; zij moeten echter wel voorzien in een relevant lokaal integratiekader om relevante integratie-uitdagingen aan te pakken, zoals huisvesting, integratie op de arbeidsmarkt, uitwisselingen tussen nieuwkomers en de lokale bevolking, sport en cultuur.

De voorstellen moeten een of meer van de volgende acties omvatten (niet-uitputtende lijst):

 • Raadplegingsactiviteiten voor het opstellen van de lokale integratiestrategie;
 • Opleidingen, workshops en activiteiten om van elkaar te leren;
 • Technische bijstand en intercollegiale toetsing door de leden van het partnerschap voor het opzetten en uitvoeren van een lokale integratiestrategie;
 • Kennisoverdracht tussen de leden van het partnerschap;
 • Bewustmakingsactiviteiten en -evenementen;
 • Oprichting van instrumenten of platforms om de verspreiding van knowhow en beste praktijken te vergemakkelijken.

Budget

Samen met de andere AMIF-calls met deadline 16 februari komt het totaalbedrag op 32 700 000 euro. 

Begunstigden

Voorwaarden om in aanmerking te komen en ontvankelijkheid: beschreven in de punten 5 en 6 van het oproepdocument.

Info & contact

Alle informatie over deze call vind je op de funding and tender portal of in dit document. 

Voor specifieke vragen kan je sturen naar HOME-AMIF-UNIONACTIONS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Doelstellingen

1.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

 • Voorzien van materiële, administratieve, sociale, medische en juridische steun
 • Verbeteren van de capaciteit van lidstaten om asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te volgen en te evalueren. Hoe? door het verzamelen van gegevens en statistieken, onderzoeken, effectbeoordelingen en het ontwikkelen van indicatoren
 • Hervestigen en overbrengen van personen die internationale bescherming vragen of genieten: o.a. door het inrichten van passende infrastructuur, gezondheidsonderzoek, acties voor gezinshereniging en opleiding van personeel

2. Integratie van onderdanen van landen buiten de EU en legale migratie

 • Ondersteunen van onderdanen van landen buiten de EU vóór vertrek: informatiepakketten, bewustwordingscampagnes, burgerschapscursussen, taalonderwijs, hulp bij integratie op de arbeidsmarkt en begeleiding van gezinshereniging
 • Integratiestrategieën en -maatregelen: verlenen van advies en steun, opleiding en het bevorderen van dialoog 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: o.a. gegevens en statistieken verzamelen, duurzame organisatiestructuren opzetten en platforms voor uitwisseling van informatie oprichten

3. Terugkeer

 • Begeleidende maatregelen bij terugkeerprocedures: ontwikkelen van alternatieve vormen van bewaring, verlenen van sociale bijstand, invoeren van doeltreffende controlesystemen, opleiden van personeel
 • Terugkeermaatregelen: samenwerking met consulaire en immigratiediensten van landen buiten de EU, acties rond begeleide vrijwillige terugkeer, verwijderoperaties, passende tijdelijke huisvesting en speciale steun aan kwetsbare groepen 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: verzamelen van gegevens en statistieken, opzetten van duurzame organisatiestructuren, informatiecampagnes in landen buiten de EU

Budget

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie bedraagt 3 137 miljoen euro:

 • 2 752 miljoen euro: nationale programma's van lidstaten
 • 385 miljoen euro: EU-acties, noodsituaties, het Europese migratienetwerk en technische bijstand

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Meer lezen:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Lees meer
Volg ons