U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Address assistance, support and integration of third-country national victims of trafficking in human beings

Deadline

Code

AMIF-2020-AG-CALL-05

Inleiding

Een van de prioriteiten in het kader van de mededeling van 2017 "Verslag over de follow-up van de EU-strategie voor de uitbanning van mensenhandel en vaststelling van verdere concrete maatregelen"[1] ("mededeling van 2017") is het bieden van betere toegang tot en het realiseren van de rechten van de slachtoffers van mensenhandel. Ervoor zorgen dat de financiering overeenstemt met het beleid ter bestrijding van mensenhandel is een transversale prioriteit, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de genderdimensie van het verschijnsel, risicogroepen en risicosectoren.

Slachtoffers van mensenhandel worden aangetroffen in asielaanvraagsystemen en georganiseerde criminele groepen maken misbruik van asielprocedures, met name "om zowel hun eigen status als die van hun slachtoffers te legaliseren"[2]. Er moet ook rekening worden gehouden met andere documenten die in dat verband relevant zijn, zoals verslagen die door de EU-agentschappen worden gepubliceerd, met name die welke betrekking hebben op mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting, alsmede de betrokken risicogroepen en -sectoren[3]. Deze verslagen omvatten de risicoanalyse van Frontex 2018[4], het verslag van Europol 2018 over kinderhandel[5], de handleiding van het Bureau voor de grondrechten 2019 ter verbetering van de bescherming van kinderen, gericht op slachtoffers van mensenhandel[6], het verslag van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 2018 over genderspecifieke maatregelen ter bestrijding van mensenhandel[7].

De resultaten en bevindingen van het komende derde voortgangsverslag van de Europese Commissie, de resultaten van de laatste EU-brede gegevensverzameling en de studie over de herziening van de werking van nationale en transnationale verwijzingsmechanismen, een van de kernactiviteiten van de mededeling van 2017 (die alle naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020 zullen worden gepubliceerd), zijn ook relevant voor de doelstellingen van dit onderwerp.

De COVID-19-pandemie heeft uitdagingen gecreëerd die de meest kwetsbaren onevenredig zwaar treffen. De crisis heeft de kwetsbaarheid van mensen voor mensenhandel, met inbegrip van vrouwen en kinderen, verergerd[8]. 

Doelstellingen

In het kader van het juridisch en beleidskader van de EU voor de bestrijding van mensenhandel is dit onderwerp gericht op het versterken van de acties van de relevante belanghebbenden in de context van de tenuitvoerlegging van de EU-richtlijn ter bestrijding van mensenhandel[9].

Bijgevolg beoogt dit onderwerp bij te dragen tot een betere integratie van onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel en tot de doelstellingen van de mededeling van 2017, en met name de volgende:

 • Het vergemakkelijken van de vroegtijdige identificatie van onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel, ook in het kader van asielprocedures;
 • het verlenen van passende bijstand en steun aan slachtoffers van mensenhandel, rekening houdend met hun specifieke behoeften op grond van hun persoonlijke omstandigheden en zoals hun leeftijd en geslacht, en met de fysieke en psychologische gevolgen van de vorm(en) van uitbuiting waaraan zij zijn blootgesteld;
 • Het vergemakkelijken van duurzame oplossingen voor de integratie van slachtoffers van mensenhandel uit derde landen, met inbegrip van kinderen, in de samenleving van het gastland, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van de slachtoffers en herhandel wordt voorkomen;
 • Het vergemakkelijken van duurzame oplossingen voor de veilige en duurzame vrijwillige terugkeer van slachtoffers van mensenhandel uit derde landen, die voortbouwen op passende risicobeoordelingen en herhandel voorkomen.

Acties

Er wordt verwacht dat maatregelen met betrekking tot de integratie van slachtoffers van mensenhandel uit derde landen gerechtvaardigd zijn.

 • Concrete transnationale bijstands- en ondersteuningsmaatregelen, onder meer op het gebied van gezondheid en psychologische ondersteuning, voor slachtoffers van mensenhandel, waarbij rekening wordt gehouden met hun persoonlijke omstandigheden, zoals de vraag of zij zwanger zijn, hun gezondheidstoestand, hun geslacht, leeftijd of een eventuele handicap, alsmede met de fysieke of psychologische gevolgen van de vorm van uitbuiting waaraan zij zijn blootgesteld (bv. zwangerschap, psychisch trauma, lichamelijk letsel), en waarbij ernaar wordt gestreefd hun integratie in de samenleving van het gastland mogelijk te maken en te vergemakkelijken.
 • In het kader van de bovengenoemde transnationale bijstands- en ondersteuningsmaatregelen kunnen de acties meer specifieke maatregelen ten behoeve van slachtoffers van mensenhandel uit derde landen omvatten, waaronder: onderwijs, taalcursussen, beroepsopleiding, leerlingprogramma's; arbeidsbemiddeling, verbetering van vaardigheden, opleiding en mentorschap op de werkplek, en opleiding in ondernemerschap.
 • Initiatieven voor het opzetten en verbeteren van transnationale samenwerking door het vergemakkelijken van de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken tussen relevante actoren, zoals wetshandhaving, justitie, immigratie- en asielautoriteiten, maatschappelijke organisaties en andere diensten, of internationale organisaties voor:
 • De vroegtijdige identificatie, bijstand en ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel uit derde landen, met het oog op hun integratie, en in het kader van hun veilige en begeleide vrijwillige terugkeer wanneer dat relevant is;
 • het vergemakkelijken en implementeren van duurzame oplossingen voor minderjarige slachtoffers.
 • Het delen en uitwisselen van ervaringen, informatie, kennis en beste praktijken met betrekking tot de integratie van slachtoffers van mensenhandel uit derde landen en het verspreiden van de resultaten.

Rekening houdend met de uitdagingen bij het reageren op de Covid-19-pandemie en het effect ervan op de bijstand, ondersteuning en integratie van TCN-slachtoffers van mensenhandel, kunnen de acties initiatieven via online of andere technologische middelen omvatten, voor zover zij bijdragen aan de doelstellingen van de oproep.

 • De voorstellen moeten duidelijk gericht zijn op onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel[10].
 • In de voorstellen moet worden aangetoond hoe een alomvattende, op het slachtoffer gerichte aanpak zal worden gehanteerd, waarbij de geplande genderspecifieke en kindergevoelige elementen van de uitvoering in alle fasen concreet worden gepresenteerd (vanaf het ontwerp van het project in overeenstemming met het rechts- en beleidskader van de EU via de verschillende projectactiviteiten en in het eindresultaat en/of het effect, voor zover relevant).
 • De voorstellen moeten een degelijke methodologie en praktische uitvoeringsmaatregelen laten zien.
 • Activiteiten zoals achtergrondonderzoek en het in kaart brengen van bestaand materiaal moeten zeer kleine onderdelen van de voorstellen zijn en wanneer deze worden opgenomen is een degelijke motivering nodig, tenzij duidelijk anders wordt aangegeven. 

Budget

Samen met de andere AMIF-calls met deadline 16 februari komt het totaalbedrag op 32 700 000 euro. 

Begunstigden

Voorwaarden om in aanmerking te komen en ontvankelijkheid: beschreven in de punten 5 en 6 van het oproepdocument.

Info & contact

Alle informatie over deze call vind je op de funding and tender portal of in dit document. 

Voor specifieke vragen kan je sturen naar HOME-AMIF-UNIONACTIONS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Lees meer
Volg ons