U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Ontwikkelingen binnen Europees Sociaal beleid

11 mei 2021 - door Maarten Libeer

Op heel wat dossiers bewoog er weer wat op vlak van werk en sociaal beleid: 

 • De staats - en regeringsleiders ondertekenden de Porto-verklaring tijdens de sociale top.
 • Het Europees Parlement debatteert over de richtlijn voor een Europees minimumloon.
 • De coördinatie van sociale zekerheidssystemen zit weer vast in de trilogen

Op 23 april organiseerde VLEVA een webinar over het actieplan ter implementatie van de Europese Pijler van Sociale Rechten, de webinar herbekijken kan je hier.

Ontwikkelingen binnen Europees Sociaal beleid

1. Sociale top in Porto

De Europese staats - en regeringsleiders, de EU-instellingen, sociale partners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld kwamen in Porto bijeen om hun engagement voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten kracht bij te zetten.

Tijdens de conferentie bespraken zij hoe de Europese agenda voor het sociaal beleid voor het komende decennium moet worden vastgesteld, in lijn met het actieplan ter implementatie van de Europese Pijler van Sociale Rechten

 • De EU-leiders waren tevreden met de grote lijnen van het actieplan, maar gaven geen details over de cijfers en erkenden de rol van het begrotingsproces van het Europees semester bij de verwezenlijking ervan.
   
 • De impact van digitale transformatie en kunstmatige intelligentie op werk werd ook genoemd en zal door de lidstaten speciale aandacht krijgen. Ook het terugdringen van ongelijkheid, jeugdwerkloosheid, het verdedigen van eerlijke lonen en het bestrijden van discriminatie werd als prioritait beschreven. 
   
 • De Verklaring van Porto voorziet in toezicht op het hoogste niveau op de vooruitgang bij de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten en de belangrijkste EU-kerndoelen voor 2030. 

Lees de volledige verklaring hier. 

Over deze bepalingen is stevig onderhandeld, met name over twee belangrijke punten: de verdeling van de bevoegdheden op sociaal gebied (de Scandinavische staten zijn tegen elke Europese inmenging) en de kwestie van de gendergelijkheid (waartegen Polen en Hongarije gekant zijn).

Op 23 april organiseerde VLEVA een webinar over het actieplan ter implementatie van de Europese Pijler van Sociale Rechten, de webinar herbekijken kan je hier.


2. Minimumloon

Europarlementariërs en schaduwrapporteurs waren over het algemeen positief over het verslag van Dennis Radtke (EVP, Duitsland) en Agnes Jongerius (S&D, Nederland) over de ontwerprichtlijn om een eerlijk minimumloon in de EU in te voeren. 

De twee co-rapporteurs brengen enkele substantiële wijzigingen aan in de tekst van de Europese Commissie, waarbij de grenzen van de Europese verdragen op sociaal gebied steeds in acht worden genomen.

 • zij stellen voor dat de lidstaten een actieplan opstellen met een nauwkeurig tijdschema en concrete maatregelen om ervoor te zorgen dat het recht op collectieve onderhandelingen wordt geëerbiedigd en om de dekking van de collectieve onderhandelingen te bevorderen en geleidelijk op te trekken tot ten minste 90% (tegen 70% in het voorstel van de Europese Commissie) 
 • de co-rapporteurs preciseren dat elk salaris dat lager is dan een indicatieve referentiewaarde van 60% van het bruto mediane salaris en 50% van het bruto gemiddelde salaris als "ontoereikend" wordt beschouwd. Deze cijfers werden niet opgenomen in het voorstel van de Europese Commissie. 
 • Zij eisen ook dat bij overheidsopdrachten alleen inschrijvingen in aanmerking worden genomen van bedrijven die de collectieve overeenkomsten toepassen

De volledige draft lees je hier. 

In de Raad heeft het Portugese voorzitterschap een nieuw voorstel aan de nationale delegaties gezonden om de onderhandelingen vooruit te helpen. Begin februari hebben negen lidstaten in een brief aan het Portugese voorzitterschap van de EU-Raad de wens geuit dat de Raad zou kiezen voor aanbevelingen en niet voor een richtlijn. Deze lidstaten waren - niet verrassend - Denemarken, Zweden, maar ook Polen, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Ierland, Griekenland en Malta. Aangezien deze groep geen blokkeringsminderheid vormt, kan het voorzitterschap vooruitgang boeken, al blijft het een zeer netelig politiek dossier. 
 

3. Coördinatie van socialezekerheidssystemen

Het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU heeft het Europees Parlement nog steeds geen mondeling of schriftelijk voorstel gedaan voor de hervatting van de trilogen over de verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

De mogelijkheden voor het Portugees Voorzitterschap om dit dossier af te ronden, worden steeds kleiner. De onderhandelingen zijn begin maart opnieuw tot stilstand gekomen nadat geen overeenstemming kon worden bereikt over de modaliteiten van voorafgaande kennisgeving voordat een werknemer van de ene lidstaat naar de andere wordt uitgezonden. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons