U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Oproep Innovatie door exploratie

Deadline

Inleiding

De oproep Innovatie door Exploratie (IDE) heeft als doel werkenden (incl. zelfstandigen), werkzoekenden en/of inactieven (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep.
Projecten in deze oproep vertrekken vanuit een maatschappelijke uitdaging waarvoor vandaag nog geen passend antwoord bestaat. De oproep verloopt in 2 fases. In fase 1 wordt door middel van veldonderzoek gewerkt aan het vormgeven van een antwoord op de gestelde uitdaging. Op het einde van fase 1 worden de concepten voorgelegd aan een panel van experten. Indien deze positief worden beoordeeld mag het project fase 2 uitvoeren. Hierin worden de concepten van nieuwe dienstverlening ontwikkeld, als prototypes getest en uiteindelijk als pilot uitgevoerd.


Let wel: in de IDE-oproep vertrek je van een situatie waarbij je nog niet weet welke dienstverlening een antwoord kan bieden op de gestelde uitdaging. Indien je reeds een concept van een dienstverlening voor ogen hebt, hoort jouw project niet thuis onder de IDE-oproep maar mogelijk wel onder de oproep Innovatie door Adaptatie (IDA). Neem de oproepfiche van oproep 460 door om na te gaan of jouw project daar beter past.

Doelstellingen

Projecten in deze oproep werken aan een nieuwe dienstverlening die de positie van de beroepsbevolking  (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt versterkt. De uit te voeren activiteiten en gefaseerde aanpak worden verder in de oproepfiche en in de handleiding toegelicht.

Budget

Voor de oproepen ‘Innovatie door adaptatie’ en ‘Innovatie door exploratie’ is samen een oproepbudget vrijgemaakt van 10.000.000 EUR, waarvan 5.000.000 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 5.000.000 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.
De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 EUR, waarvan maximaal 70.000 euro voor fase 1 en maximaal 230.000 euro voor fase 2.

Begunstigden

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt, alsook naar de vakbonden en de entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Het is aangeraden om, indien dit relevant is voor het project, in partnerschap samen te werken.

Info & contact

Uitgebreide info kan je hier vinden. 

 

Eline Vermeersch

T: 02/552 83 44

E: eline.vermeersch@vlaanderen.be

Fien Synaeve

T: 02 552 83 48

E: fien.synaeve@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons