U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Incubators (business support organisations) for inclusive and social entrepreneurship

Deadline

Code

VP/2019/017

Inleiding

Ondernemerschap en zelfstandig ondernemerschap dragen bij tot het scheppen van banen, het ontwikkelen van vaardigheden en geven werklozen en kwetsbare personen de kans om volledig deel te nemen aan de samenleving en de economie. Daarom leveren zij een belangrijke bijdrage aan "een economie die werkt voor mensen", zoals aangegeven in de politieke richtsnoeren van de voorzitter van de Commissie. Dit omvat een specifieke KMO-strategie die het KMO moet helpen te gedijen door de bureaucratie te verminderen en de toegang van het KMO tot de markt te verbeteren¸ waardoor het voor kleine bedrijven gemakkelijker wordt om grote vernieuwers te worden. Daarnaast draagt sociaal ondernemerschap ook bij aan de acties die zijn aangekondigd in de European Green Deal, met name in verband met de EU-industriestrategie voor een schone en kringloopeconomie. 

Sommige beleidsmaatregelen ter ondersteuning van het ondernemerschap zullen waarschijnlijk positieve effecten hebben op het scheppen van kwaliteitsbanen. Een daarvan is de steun aan ondervertegenwoordigde en kwetsbare groepen om zelfstandig ondernemer te worden, als alternatief voor arbeid in loondienst (het zogenaamde "inclusief ondernemerschapsbeleid"). Deze groepen zijn vrouwen, migranten, jongeren, senioren, werklozen en gehandicapten (de eerste drie groepen vormen een aandachtspunt van deze steun). 

Een ander dergelijk beleid is steun aan bedrijven die kenmerken van de traditionele non-profitsector en het particuliere bedrijfsleven combineren. Hoewel deze bedrijven diensten en producten produceren en verkopen, is hun uiteindelijke doel niet het maximaliseren van de winst, maar het leveren van een bijdrage aan sociale en milieudoelstellingen met een sterke terugkeer naar de gemeenschap.

Deze zogenaamde "sociale ondernemingen" creëren zowel banen als gemeenschappelijke goederen (zorg, lokale ontwikkeling, duurzame ontwikkeling, onderwijs en vaardigheden, burgerparticipatie, enz.) ). Vaak mobiliseren zij enkele atypische middelen, zoals vrijwilligerswerk, en kunnen zij dus opereren in een omgeving met weinig winstoogmerk, die niet aantrekkelijk is voor het reguliere bedrijfsleven. Sociaal ondernemerschap kan ook helpen om het ondernemerschap in het algemeen en bij sommige doelgroepen van het beleid voor inclusief ondernemerschap aantrekkelijker te maken. De twee concepten zijn daarbij met elkaar verbonden. 

De steun van de EU voor deze vormen van ondernemerschap bestaat uit kennisopbouw, capaciteitsopbouw en financiële steun.

Doelstellingen

Inclusief en sociaal ondernemerschapsbeleid stimuleert sociale innovatie, helpt banen te scheppen, vaardigheden te ontwikkelen en geeft werklozen en kwetsbare mensen de kans om volledig deel te nemen aan de samenleving en de economie. 

De belemmeringen voor het starten en ontwikkelen van een bedrijf zijn hoger dan gemiddeld voor degenen die door ondervertegenwoordigde groepen en sociale ondernemingen worden geleid. Niet-financiële steun door starterscentra kan ertoe bijdragen dat de financiële steun voor de oprichting en ontwikkeling van bedrijven door ondervertegenwoordigde groepen en sociale ondernemingen doeltreffender wordt. Met name de niet-financiële steun (bestaande uit opleiding, workshops, coaching en mentoring, bedrijfsadvies en netwerkmogelijkheden) die starterscentra bieden, is bevorderlijk voor een beter gebruik van de financiële steun, waardoor de overlevingskansen van bedrijven die door ondervertegenwoordigde groepen en sociale ondernemingen worden gerund, worden vergroot. 

Daarom is deze oproep gericht op het mobiliseren van bestaande netwerken van starterscentra om hun bereik uit te breiden tot inclusief en sociaal ondernemerschap. Om dit te bereiken moet de ondersteunde actie putten uit de ervaring van ondersteunende organisaties en netwerken die zich reeds richten op sociale ondernemers en (potentiële) ondernemers uit ondervertegenwoordigde groepen. Dit zal optimaal worden gecombineerd met steun voor de schaalvergroting en replicatie van bedrijfsideeën op het gebied van sociaal ondernemerschap en sociale innovatie door middel van de verspreiding van kennis en inzicht in potentiële marktkansen in andere gebieden. Dit soort kennisoverdracht kan worden gewaarborgd door relevante partners als medeaanvragers bij het project te betrekken en/of door gekwalificeerde deskundigen die rechtstreeks bij de uitvoering van het project betrokken zijn. 

De ondersteunde actie moet een groot deel van de EU-lidstaten/deelnemende landen aan het EaSI bestrijken, met inbegrip van regio's en steden buiten het hoofdstedelijk gebied van de landen. Het doel is ook om een geografisch evenwichtige dekking van landen te bereiken (Noord-, Zuid-, Oost- en West-Europa). 

Door middel van de ondersteunde actie verwerven de leden van het (de) netwerk(en) kennis over:

 • de concepten van inclusief en sociaal ondernemerschap en over de toegevoegde waarde van een adequate integratie van deze concepten in hun werk;
 • de belangrijkste uitdagingen die specifiek zijn voor de ondervertegenwoordigde doelgroepen en sociale ondernemers (onder andere specifieke barrières, communicatie);
 • de methodologieën die nodig zijn om effectief met deze doelgroepen te werken (onder andere doelgroepspecifieke werkmethoden, communicatiemethoden, meting van sociale effecten, kennis van de beschikbare netwerken voor wederzijdse ondersteuning en specifieke financieringsregelingen);
 • over Europese en internationale programma's, netwerken, organisaties en platforms op deze gebieden. De ondersteunde 

Budget

1 300 000 EUR

Info & contact

Alle informatie vind je hier en in de bijlage beneden. Vragen moeten per e-mail worden verstuurd naar: empl-vp-2019-017@ec.europa.eu

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons