U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Inclusieve Ondernemingen

Deadline

Code

500

Inleiding

Vlaanderen stelt zich tot doel om tijdens deze beleidslegislatuur de werkzaamheidsgraad structureel te verhogen en meer mensen aan de slag te hebben.

Met deze oproep willen we daar toe bijdragen door ondernemingen en werkvloeren in Vlaanderen bewust te maken van de mogelijkheden van alle talenten op de arbeidsmarkt. Met een coherent aanbod willen we concrete handvaten aanreiken om de instroom en retentie van medewerkers op de werkvloer te ondersteunen.

De projecten vertrekken vanuit twee aanknopingspunten waarmee een onderneming, organisatie en/of werkvloer te maken heeft en waarrond een dienstverlening wordt uitgewerkt:

1) de invulling van vacatures rekening houdend met het beschikbare arbeidspotentieel (instroom)
2) werknemers duurzaam aan de slag houden in huidige of nieuwe functie of sector (retentie).

De promotoren bieden hiervoor een coherent ondersteuningsaanbod aan ondernemingen, zelfstandigen, organisaties, werknemers, werkzoekenden/inactieven en actoren in het sociaal overleg om dit structureel aan te pakken en stappen te zetten richting de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt.

Uitgangspunten zijn onder meer de hoge tewerkstellingsvraag in sommige sectoren, de onbenutte mogelijkheden van het beschikbare arbeidspotentieel, in het bijzonder werkzoekenden, niet-beroepsactieve groepen en werknemers die de transitie maken van werk naar werk. Tegelijk moet er ook aandacht kunnen zijn voor de mogelijke impact van economische disrupties en veranderingen, bv. de recente corona-crisis op de arbeidsmarkt, op de tewerkstellingskansen van specifieke doelgroepen.

De projecten nemen onder meer de reële rekruteringsbehoeften van ondernemingen als aanknopingspunt en formuleren een passend aanbod om de drempels tussen vraag (tewerkstellingsvraag ondernemingen) en aanbod (onbenut arbeidspotentieel) te verlagen.

Tegelijk komt het aanbod ook tegemoet aan de maatschappelijke rol die ondernemingen opnemen, om mensen duurzaam aan boord te houden, in het bijzonder de meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Ze zetten zowel in op het ondersteunen van de onderneming in relatie tot de werkzoekenden en werknemer, de werknemer, als op het (structureel) adapteren (inclusief maken) van de ondernemingen en hun werkvloer.

We willen zo met een coherent aanbod concrete handvaten aanreiken voor zowel werkgevers als werknemers om een inclusieve onderneming, werkvloer en cultuur waar te maken. Tevens versterken we de positie van kwetsbare werknemers en werkzoekenden op scharniermomenten., zoals bij een economische crisis of een herstructurering.

De initiatieven zijn complementair met de bestaande initiatieven. Ze  bieden een geïntegreerd en vraaggericht 1ste lijns-aanbod op maat en verwijzen waar mogelijk en vereist door naar aansluitende initiatieven. Waar nodig vullen ze hiaten op. Ze zorgen voor de wisselwerking tussen bemiddeling en instroom, het ondersteunen van de ondernemingen bij het individuele instroomtraject of loopbaantraject van medewerkers en streven naar de structurele inbedding van HR-processen van inclusief ondernemen op de werkvloer.

Budget

Er is een oproepbudget van 13.600.000 Euro ESF en VCF middelen. Projecten worden voor 5.440.000 miljoen euro ESF middelen gefinancierd en met 8.160.000 euro middelen Vlaamse cofinanciering Beleidsdomein Werk (VCF).

Er is een resultaatsgerichte financiering voorzien voor de acties die direct de beoogde doelgroepen ondersteunen. De projecten maken een budget op in functie van de doelstellingen van het project, de schaal en het vooropgestelde bereik van de doelgroepen met een minimumbudget van 300.000 euro

Er is een eigen inbreng voorzien van 15% van de middelen. Elk goedgekeurd project heef recht op maximaal 34% ESF middelen en 51% middelen Vlaamse cofinanciering.

Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De projectadministratie beperkt zich in grote lijnen tot het bewijzen van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker en de rapportering over de voortgang en het bereik van de acties.

Begunstigden

Met deze oproep richten we ons naar samenwerkingsverbanden die vanuit een integrale aanpak en complementaire expertise de doelgroepen ondersteunen. De projecten richten zich op een sluitend en geïntegreerd Vlaanderen breed aanbod.

Het kan onder meer gaan om samenwerkingsverbanden van (interprofessionele) werkgevers- en werknemersorganisaties, , experten, innovators, bemiddelings- en opleidingsactoren, taalactoren, edm, ..

Info & contact

Alle info vind je hier en voor vragen kan je terecht bij: 

Pieter Van Sande

T: 02/552 83 42

E: pieter.vansande@vlaanderen.be

Stefaan Windels

E: Stefaan.windels@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons