U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EFRO: Stijging van de ruimte- productiviteit door het bevorderen van multifunctionaliteit en valorisatie, transformatie of tijdelijke invulling van on(der)benutte (bedrijven)terreinen en gebouwen

Deadline

Doelstellingen

De beperkte ruimte en demografische ontwikkelingen in de grootsteden vragen een intelligent en kwaliteitsvol ruimtegebruik, waarbij de principes van duurzame gebiedsontwikkeling worden nagestreefd ( een hoge ruimtelijke kwaliteit, creatie van economische meerwaarde, mogelijk maken van goede energieprestaties, ruimte geven aan groen, sociale interactie vergroten,..)..

Steden hebben nood aan intelligent ruimtegebruik om hun economische hefboomfunctie te behouden en te versterken. Oog voor multi-inzetbaarheid is belangrijk om ruimte te bieden aan bestaande en nieuwe economische initiatieven. Slimme en duurzame inplanting is hierbij een aandachtspunt. Hierbij gaat aandacht naar zorgvuldig ruimtegebruik met nadruk op revitalisering en transformatie van on(der)benutte ruimte in het bestaand stedelijk weefsel door verlaten terreinen te herontwikkelen en meervoudig en aanpasbaar ruimtegebruik (in tijd en ruimte) mogelijk te maken. Het behoud, gebruik en de ontwikkeling van ruimte is ook een cruciale randvoorwaarde om de competitiviteit van kmo’s te verbeteren. Aandacht voor aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare panden en terreinen is belangrijk voor de binnenstedelijke ontwikkeling.

Beoogde  acties:• het efficiënt gebruiken van beperkte hulpbronnen in de stad door valorisatie, transformatie van verlaten, vervuilde of on(der)benutte (bedrijven)terreinen en/of panden zoals:- valorisatie en transformatie van verlaten of vervuilde (bedrijven)terreinen en leegstaande gebouwen;- realisatie  multifunctionele (bedrijfs)ruimtes, terreinen;- projecten die streven naar een duurzame gebiedsontwikkeling (met bijvoorbeeld groenontwikkeling, duurzame bedrijfsruimte, aanvullende diensten die economische hefboomfunctie versterken (vb. kinderopvang,… , …);- …

Bij deze oproep horen nog verdere specifieke aandachtspunten:• Projecten dienen tevens te kaderen binnen de geïntegreerde stedelijke strategie welke door beide grootsteden werd opgesteld m.b.t. de economische, milieu-, klimaat-, demografische en sociale uitdagingen waarvoor zij zich geplaatst zien.Voor Gent betreft dit de “Geïntegreerde Strategie voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling Gent 2014 – 2020”, vervat in het Strategisch meerjarenplan 2014 - 2019 dat werd goedgekeurd in september 2013 en aangeeft waar de stad wil staan in 2020.Voor Antwerpen betreft dit de “Geïntegreerde strategie voor duurzame stedelijke ontwikkeling”, vervat in het Meerjarenplan 2014 – 2019. Beide documenten zijn terug te vinden op de website www.efro.be

Budget

Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De totale subsidiabele kosten worden gelijkgesteld aan 100%. De EFRO – bijdrage en (eventuele) cofinanciering door Vlaamse overheden (Vlaamse overheid, Provincie, lokale besturen) kunnen samen maximaal 85% bedragen van de totale projectkosten. De publieke financiering kan ook verder worden beperkt in het kader van de staatssteunregelgeving.Aan de projectpromotoren wordt in principe een eigen bijdrage van minimaal 15% gevraagd.De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de definitieve goedkeuring van het project te worden bevestigd.

Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 5.270.000 euro EFRO-steun. 

Begunstigden

Enkel projecten in de grootsteden Antwerpen en Gent komen in aanmerking voor ondersteuning.

Info & contact

Meer informatie: http://www.vlaio.be/sites/default/files/documenten/p4_sd2_efro_generiek…

Stedelijke EFRO-contactpunten :

  • Stad Antwerpen, bezoekadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, correspondentie: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, wim.blommaart@stad.Antwerpen.be (tel. 03/338.61.28)
  • Stad Gent, Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, Correspondentie: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, joris.demoor@gent.be (tel. 09/266.53.28)

Centraal programmasecretariaat EFRO:

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons