U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI: Call for proposals: Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

Deadline

Code

(VP/2018/011)

Inleiding

De Europese Commissie wil in het kader van detachering van werknemers de administratieve samenwerking en toegang tot informatie verbeteren.

Doelstellingen

Deze call wil de Commissie en de lidstaten helpen om nieuwe en bestaande uitdagingen in kaart te brengen en initiatieven te ontwikkelen op vlak van detachering van werknemers en een aanvaardbare werkagenda. Goed werkende administratieve samenwerkingen tussen lidstaten en verbeterde en meer transparante toegang tot informatie wat betreft de algemene voorwaarden van werk en de administratieve vereisten voor bedrijven, zijn cruciaal voor de correcte toepassing, implementatie en handhaving van de Europese richtlijnen. Om dit doel te bereiken, wil de men transantionale samenwerkingsinitiatieven financieren en ondersteunen die een significante impact hebben op werknemers en bedrijven.

 

De specifieke doelstellingen van deze call zijn:

- Transnationale samenwerking tussen publieke instanties en actoren promoten. Het promoten van het gebruik van de Interne Markt Informatie en het delen van informatie en goede praktijken in dit gebied.

- Toegang, transparantie en kwaliteit van informatie wat betreft de algemene voorwaarden van werk, administratieve vereisten die gevolgd moeten worden, verhogen. Bestaande praktijken en gebruiken in lidstaten die de handhaving van de detacheringsrichtlijn moeten verbeteren, in kaart brengen.

- Praktijkresultaten promoten door de verzameling en evaluatie van data, analyses en informatie die specifiek gaan over detachering. Dit mededoor samenwerking tussen universiteiten over verschillende disciplines, onderzoekcentra en instituten, en stakeholders.

 

Budget

Het totale geschatte budget voor Europese co-financiering voor deze call wordt geschat op 3 miljoen euro.

Ter illustratie: de Commissie schat zo'n zeven à negen subsidies uit te schrijven.

 

Begunstigden

Volgende categorieën van acties komen in aanmerking voor deze call: 

- Samenwerking: de ontwikkeling of verbetering van bestaande uitwisselingen, peer reviews en trainingsprogramma's tussen ambtenaren van bevoegde overheidsinstanties en/of tussen relevante sociale partners en stakeholders in de context van monitoring van de naleving en handhaving van regelgeving in verband met de detachering van werknemers en/of administratieve samenwerking en wederzijdse hulp, inclusief het gebruik van het Interne Markt Informatie Systeem. 

- Informatie: de ontwikkeling van of verbetering van online platformen voor de verzameling en verspreiding van kwalitatieve, gebruiksvriendelijke en specifieke informatie gericht op werknemers en/of ondernemingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden die van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers, de procedures en voorwaarden waaraan ondernemingen moeten voldoen in verschillende lidstaten en andere relevante informatie voor detachering van werknemers in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening.

- Bewijs: de ontwikkeling van gezamenlijke onderzoeksprojecten over verschillende dimensies van detachering van werknemers in de context van de transnationale dienstverlening en verspreiding van resultaten, door middel van gerichte publicatiestrategieën, zowel op wetenschappelijk vlak alsook in gespecialiseerde en algemene media.

 

Info & contact

Voor meer infomatie over deze call, klik hier

Voor vragen mail naar: empl-vp-2018-011@ec.europa.eu

Of neem contact op met Ria Schoofs: ria.schoofs@werk.belgie.be of 02 233 40 46  

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons