U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI: Call for proposals: Activities in the field of undeclared work

Deadline

Code

(VP/2018/012)

Inleiding

De Europese Commissie wil in het kader van de Europa 2020-strategie acties tegen zwartwerk ondersteunen en aanmoedigen.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van deze call is om activiteiten die vermeld zijn in het werkprogramma van het Europees Platform voor bestrijding van zwartwerk aan te vullen en te verbeteren. Ten tweede wil men met deze call ook nieuwe ideeën ontwikkelen en financieren die bijdragen aan de strijd tegen zwartwerk. Tenslotte wil men met de kennis die via deze call wordt opgedaan ook beleidsvorming verbeteren. 

De prioriteit is om gezamenlijke acties en projecten over de landsgrenzen heen te co-financieren en overheden te ondersteunen bij het uitbouwen van hun technische capaciteit voor hun strijd tegen zwartwerk.

Deze call is ter navolging van de Beslissing (EU) 2016/344 van het Europees Parlement en de Raad genomen op 9 maart 2016 om een Europees platform te creëren om samenwerking bij de strijd tegen zwartwerk te bevorderen.

 

 

Budget

Het totaal budget voor de Europese co-financiering van projecten die onder deze call vallen, is geschat op €2 447 622.

Ter illustratie: de Commissie schat om vijf à zes projecten te financieren.

Begunstigden

Activiteiten die in aanmerking komen voor deze call moeten tenminste voldoen aan één van de onderstaande voorwaarden: 

- Gezamenlijke cursussen voor medewerkers die betrokken zijn bij handhavingsactiviteiten: ontwikkeling of verbetering van trainingsprogramma's tussen medewerkers van bevoegde overheidsinstanties en/of tussen relevante sociale partners en andere belanghebbende actoren in de context van het bijdragen aan de verbetering van uitvoering, toepassing, kennis en betere handhaving van Europese en nationale wetgeving wat betreft zwartwerk. De activiteiten moeten een tastbare output hebben, zoals bijvoorbeeld een handboek. 

- Gezamenlijke inspecties en uitwisseling van medewerkers van handhavingsautoriteiten: ontwikkeling of verbetering van peer learning tussen ambtenaren van bevoegde overheidsinstanties van verschillende lidstaten om op die manier samenwerking over de grenzen heen te verbeteren en om mechanismen en middelen te ontwikkelen die deze samenwerking kunnen vereenvoudigen. 

- Voorzien van technische hulp aan andere Europese handhavingsinstanties om zo bij te dragen aan capaciteitsopbouw, implementatie, goede praktijken,...

- Informatie-uitwisseling systemen: ontwikkelen van mechanismen voor informatie uitwisseling over de grenzen heen om administratieve samenwerking tussen verschillende overheden te vereenvoudigen.

- Samenwerking in de vorm van uitwisseling van informatie tussen overheden: ontwikkelen of verbeteren van een online platform voor de verzameling en verspreiding van kwalitatieve, gebruiksvriendelijke en specifieke informatie gericht op het bestrijden van zwartwerk.

- Bewustmakingscampagnes (grensoverschrijdend, sector-specifiek of regionaal): campagnes gericht aan werknemers en werkgevers om de normen, waarden en overtuigingen in verband met het accepteren en deelnemen in zwartwerk-activiteiten te veranderen, zodat deze in lijn staan met de wetgeving. Dit door te informeren over risico's en kosten van zwartwerk, het promoten van de voordelen van officieel werk en te informeren over de preventiediensten die ter beschikking staan voor werkgevers en werknemers.

 

 

Info & contact

Voor meer infomatie over deze call, klik hier

Voor vragen: empl-vp-2018-012@ec.europa.eu

of contacteer Vlaams contactpunt Ria Schoofs: ria.schoofs@werk.belgie.be of 02 233 40 46  

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons