U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI: Call for proposals: "Access to Social Protection and National Reform Support"

Deadline

Code

(VP/2018/003)

Inleiding

De Europese Commissie gaat op zoek naar acties die de toegang tot sociale bescherming verbeteren en nationale hervormingen ondersteunen.

Doelstellingen

Deze call wil steun verlenen aan gouvernementele en non-gouvernementele actoren en sociale partners bij de verwezenlijking van de rechten en principes die in de Sociale Pijler zijn vastgelegd, door sociale innovatie en nationale beleidshervormingen met betrekking tot het combineren van werk en privé leven. Dit door middel van het bevorderen van toegang tot sociale bescherming en het ontwikkelen van geschikte systemen van sociale bescherming. 

Deze call wordt opgedeeld in twee delen: 

- Toegang tot sociale bescherming: financiert activiteiten die innovatieve acties test, ontwikkelt en implementeert om zo toegang tot individuele informatie op sociale beschermingsrechten te vereenvoudigen. Dit met als doel transities in de arbeidsmarkt vereenvoudigen en mensen in staat stellen om hun eigen carrière beter te managen.

- Ondersteuning voor nationale hervormingen: nationale overheden ondersteunen in het voorbereiden van beleidshervormingen om toegang tot voldoende rechten te verzekeren, ongeacht de vorm van tewerkstelling, zoals de Pijler voorschrijft. Vooruitziende en op feiten gebaseerde hervormingen zijn nodig om systemen van sociale bescherming te moderniseren en hen in staat te stellen om om te gaan met uitdagingen zoals digitaliseren, een veranderende werkomgeving, het verouderen van de bevolking en de capaciteit van welvaartsstaten om economische shocks op te vangen.

 

 

Budget

Voor het gedeelte van "Toegang tot sociale bescherming", maakt de Commissie €5 000 000 vrij.
Ze verwacht drie à vier voorstellen te ondersteunen. 

Voor het gedeelte van "Ondersteuning van nationale hervormingen", maakt de Commissie €5 000 000 vrij.
Ze verwacht drie à vier voorstellen te ondersteunen. 

 

 

Begunstigden

Alle activiteiten moeten: 

 • de hoofdactoren klaarmaken om deze innovatieve strategieën te implementeren.
 • een lange termijn visie tonen.
 • genderstereotypen doorbreken over de verdeling van zorgverantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen en ervoor zorgen dat mannen meer gebruik maken van de regelingen voor het combineren van werk en privéleven.
 • duurzaam zijn na de subsidieperiode.
 • ondersteund zijn door degelijke evaluatie- en valideringsmethodes.
 • mechanismen bevatten voor overdracht/replicatie.

Voorgestelde acties moeten creatief zijn en moeten innovatieve maatregelen voorstellen, waarbij -  indien mogelijk- wordt voortgebouwd op reeds bestaande goede praktijken.

"Toegang tot sociale bescherming"

Activiteiten die onder dit gedeelte vallen, moeten innovatieve acties testen, ontwikkelen en implementeren om toegang tot informatie over rechten op sociale bescherming voor mensen met verschillende carrières en tewerkstellingsprofielen te vergemakkelijken doorheen hun loopbaan. 

Volgende acties moeten worden voorzien:

 • de ontwikkeling van webgebaseerde hulpmiddelen die geïndividualiseerde informatie over rechten op sociale bescherming in een lidstaat verstrekken.
 • de ontwikkeling van webgebaseerde, grensoverschrijdende pensioentraceerdiensten die mobiele werknemers helpen om hun pensioenrechten en pensioensystemen te volgen in verschillende lidstaten.
 • de ontwikkeling van andere innovatieve acties om bewustzijn rond individuele rechten op sociale bescherming te verbeteren en professionele transities en/of geografische mobiliteit van de werkende bevolking te vereenvoudigen. 

"Ondersteuning voor nationale hervormingen"

Activiteiten die onder dit gedeelte vallen moeten de voorbereiding van nationale hervormingen op het gebied van sociale bescherming ondersteunen. 

Volgende acties moeten worden voorzien: 

 • de ontwikkeling van modelleringsinstrumenten voor sociaal beleid om sociale risico's en behoeften en resultaten onder verschillende scenario's te analyseren, om op die manier op feiten gebaseerde hervormingen van sociale bescherming te ontwerpen.
  De aanpassing van modellen uit andere EU lidstaten en de aanpassing van eigen modellen, om resultaten vergelijkbaar met andere lidstaten te bekomen.
 • de planning en voorbereiding van sociale hervormingen, waaronder
    (1) hervormingen die sociale bescherming van mensen in niet-standaard werk of zelfstandigen te verbeteren, en om continuïteit van rechten op sociale bescherming te verzekeren doorheen veranderingen tijdens de loopbaan.
    (2) geïntegreerde ontwikkeling van publieke en supplementaire pensioensystemen, om een brede bescherming van verschillende pijlers van het pensioensysteem te verbeteren en adequate niveaus van gecombineerde inkomensvervang voor de gepensioneerde bevolking.

 

Info & contact

Voor meer info over deze call, klik hier

Voor vragen: 

Mail naar:  empl-vp-2018-003@ec.europa.eu

Of neem contact op het het Vlaams contactpunt:
Ria Schoofs: ria.schoofs@werk.belgie.be of 02 233 40 46

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons