U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Citizens’ engagement and participation

Deadline

Code

CERV-2022-CITIZENS-CIV

Inleiding

Het programma "Burgers, gelijkheid, rechten en waarden" biedt financiering voor betrokkenheid van burgers, gelijkheid voor iedereen en de toepassing van rechten en EU-waarden. Het programma brengt
het vroegere programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap " en het vroegere programmaprogramma "Europa voor de burger " samen.

Algemene doelstelling is het beschermen en bevorderen van de rechten en waarden die zijn verankerd in de Verdragen, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in de toepasselijke internationale mensenrechtenverdragen. Het programma doet dit door
door steun te verlenen aan organisaties uit het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden die actief zijn op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau, en door het aanmoedigen van burger- en democratische participatie, met het oog op de instandhouding en verdere ontwikkeling van open, op rechten gebaseerde democratische, gelijkwaardige en inclusieve samenlevingen die gebaseerd zijn op de rechtsstaat. Bijzondere aandacht gaat naar het het aanmoedigen van de participatie van regionale en lokale organisaties van het maatschappelijk middenveld.

Doelstellingen

Deze oproep heeft tot doel de deelname van burgers en representatieve organisaties aan en hun bijdrage tot het democratische en maatschappelijke leven van de Unie te bevorderen door hun standpunten op alle gebieden van het optreden van de Unie kenbaar te maken en daarover in het openbaar in discussie te treden.

Het is de bedoeling steun te verlenen aan projecten die met transnationale partnerschappen en netwerken waarbij de burgers rechtstreeks worden betrokken. Bij deze projecten moeten mensen met verschillende achtergronden worden betrokken bij activiteiten die rechtstreeks verband houden met het EU-beleid, zodat zij de kans krijgen actief deel te nemen aan het beleidsvormingsproces van de EU op gebieden die verband houden met de doelstellingen van het programma.

Hoewel een bottom-upbenadering wordt gehandhaafd, zal er specifieke aandacht zijn voor

 • de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024, die centraal staan bij het versterken en koesteren van de democratie in de EU, waarbij verdere inspanningen nodig zijn om de deelname van de burgers aan de verkiezingen te bevorderen. Deze prioriteit zou ook de rechten van het EU-burgerschap kunnen bevorderen en kunnen bijdragen tot de uitvoering van het actieplan voor de Europese democratie en het verslag over het EU-burgerschap 2020;
 • na te gaan hoe de crisis in COVID-19 het democratisch debat en het genot van de grondrechten heeft beïnvloed;
 • innovatieve democratische benaderingen en instrumenten om burgers te helpen hun stem te laten horen en in het openbaar van gedachten te wisselen over alle gebieden van het EU-optreden, met name digitale instrumenten ("e-democratie")
 • tegengaan van desinformatie en andere vormen van inmenging in het democratisch debat, burgers in staat stellen met kennis van zaken beslissingen te nemen door hen te helpen desinformatie te herkennen en mediageletterdheid te bevorderen, met medewerking van journalisten
 • burgers en gemeenschappen betrekken bij discussies en acties in verband met ons klimaat en milieu; er is een groeiende belangstelling van het maatschappelijk middenveld en verenigingen voor het bespreken van klimaat- en groene kwesties en het voorstellen van oplossingen aan besluitvormers.

Verwachte effecten:

 • de burgers bewuster maken van hun rechten en waarden en hun betrokkenheid bij de samenleving en de EU vergroten
 • mensen in staat stellen hun kennis van de EU-instellingen en het EU-beleid te verdiepen en de verwezenlijkingen en voordelen van de EU beter te begrijpen
 • de democratische participatie te versterken, met speciale aandacht voor de inclusie van jongeren en ouderen, vrouwen in al hun diversiteit, mobiele EU-burgers en mensen met een handicap
 • het stimuleren van reflectie en debatten in verband met de prioriteiten van de oproep
 • versterking van het Europese karakter van de verkiezingen voor het Europees Parlement;
 • het bereiken van grote aantallen mensen via evenementen, informatiemateriaal en (sociale) media, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën en de mediageletterdheid wordt versterkt
 • het bereiken van burgers die in hun dagelijks leven niet actief zijn op het gebied van burgerparticipatie
 • de burgers van de EU de mogelijkheid te bieden hun belangrijkste punten van zorg aan de Commissie kenbaar te maken, zodat deze kunnen worden aangepakt door middel van politieke inzet.

Budget

Beschikbaar budget: EUR 17 471 295

Begunstigden

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Meer info over deze call vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Acties

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 2 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/692 inzake de vaststelling van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV)

Bekijk hier een korte video over het programma

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid

Info & contact

 • Website fonds

 Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

 • Nationaal contactpunt

Er is geen nationaal/Vlaams contactpunt voor CERV.

Voor meer informatie:

Lees meer
Volg ons