U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Circulair werk(t)!

Deadline

Code

520

Inleiding

Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven, roepen we verschillende partijen op om zich te verenigen in circulaire hubs. Deze hubs zetten in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking aftoetsen.

Deze samenwerkingen moeten resulteren in:

 • nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale economie bedrijven, of;
 • nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact.

De hub gaat op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetst oplossingen af binnen het netwerk. De nieuwe circulaire diensten en opdrachten die daaruit voortvloeien, dragen bij aan oplossingen voor lokale/regionale problemen. De hub heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meerwaarde van sociale economie ondernemingen in de circulaire economie. De hub werkt ook aan de bewustwording over de meerwaarde van sociaal en circulair ondernemen bij burgers en bedrijven. De hub draagt met andere woorden “circulair werk(t)” uit in een bepaalde regio. De langetermijndoelstelling van deze experimenteerruimte voor sociaal circulair ondernemerschap is om extra jobs te creëren.

De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie & Werkbaar Werk van het Departement Werk & Sociale Economie zullen samen met Vlaanderen Circulair deze lokale circulaire hubs financieel ondersteunen voor een periode van 2 jaar. 

De oproep verloopt in 2 fases. Maximaal 20 projectindieners kunnen starten in een verkennende eerste fase met een looptijd van 4 maanden. Maximaal 10 partnerschappen kunnen toegang krijgen tot de implementatiefase (fase 2).

Budget

Het oproepbudget bedraagt 1.600.000,00 euro, waarvan 800.000,00 EUR ESF (40 %) en 800.000,00 EUR financiering door Vlaanderen Circulair (40 %). 20% van de financiering wordt ingebracht door de promotoren (de projectindieners) via private of publieke financiering.

Er is een maximale subsidie voorzien van 175.000,00 EUR per project met volgende verdeling:
- Maximaal 70.000,00 EUR (40 % door het Europees Sociaal Fonds)
- Maximaal 70.000,00 EUR (40 % financiering door Vlaanderen circulair)
-  Minimaal 35.000,00 EUR (20% private of publieke financiering)

Dit wordt als volgt onderverdeeld:

1) Voor Fase 1 wordt een budget van maximaal 15.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:
- Maximaal 6.000,00 EUR (40 % door het Europees Sociaal Fonds)
- Maximaal 6.000,00 EUR (40 % financiering door Vlaanderen Circulair)
- Minimaal 3.000,00 EUR (20 % andere publieke of private financiering)

2) Voor Fase 2 wordt een budget van maximaal 160.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:
- Maximaal 64.000,00 EUR (40 % middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
- Maximaal 64.000,00 EUR (40 % financiering door Vlaanderen Circulair)
- Minimaal 32.000,00 EUR (20 % andere publieke of private financiering)

Begunstigden

Deze oproep richt zich op partnerschappen om de circulaire hubs op te zetten. Deze partnerschappen bestaan minimaal uit een lokaal bestuur, een sociaal economie-bedrijf én een reguliere onderneming of netwerk van/voor ondernemers.

Een projectaanvraag indienen om in een eerste fase (met een looptijd van 4 maanden) een plan van aanpak uit te werken om het partnerschap vorm te geven en een visie en strategie voor de hub uit te tekenen, kan gebeuren door elk van onderstaande actoren, al dan niet reeds in een partnerschap:

 • Kennisinstellingen en netwerkorganisaties met expertise in circulair of sociaal ondernemen
 • Lokale economische actoren
 • Lokale besturen
 • Middenveldorganisaties  met interesse in circulair ondernemen en sociale economie
 • Erkende sociale economie bedrijven met interesse in circulair ondernemen
 • Circulaire ondernemers met aandacht voor de sociale aspecten
 • Sociale ondernemers met interesse in circulair ondernemen
 • Reguliere ondernemingen met interesse in circulair ondernemen

In een tweede fase (de implementatiefase) zal aan 10 partnerschappen de kans geboden worden om de circulaire hub effectief op te zetten. Aan het partnerschap wordt de voorwaarde gesteld dat deze moet bestaan uit minimaal een lokaal bestuur, een sociaal economie-bedrijf én een reguliere onderneming of netwerk van/voor ondernemers.

Info & contact

Alle informatie over de call vind je hier. De contactpersonen zijn: 

Pieter Geladé

T: 02 553 10 65

E: pieter.gelade@vlaanderen.be

Fien Synaeve

T: 02 552 83 48

E: fien.synaeve@vlaanderen.be

Katrijn Siebens

T: 015 284 297

E: katrijn@vlaanderen-circulair.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
 • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
 • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

 • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
 • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

 • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
 • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
 • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons