U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination

Deadline

Code

CERV-2022-EQUAL

Inleiding

 • Bevordering van gelijkheid en voorkoming en bestrijding van ongelijkheden en discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap , leeftijd of seksuele geaardheid en met inachtneming van het beginsel van non-discriminatie op de gronden als bedoeld in artikel 21 van het Handvest.
 • Het ondersteunen, bevorderen en uitvoeren van alomvattende beleidsmaatregelen ter bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en alle vormen van onverdraagzaamheid, met inbegrip van homofobie, bifobie, transfobie en interfobie en onverdraagzaamheid op grond van genderidentiteit, zowel online en offline.

Ondersteunde EU-beleidsinitiatieven: EU-actieplan tegen racisme, LGBTIQ-gelijkheidsstrategie, EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het joodse leven, strategisch EU-kader voor Roma strategisch kader van de EU voor gelijkheid, integratie en participatie, EU-strategie voor de rechten van slachtoffers.

Doelstellingen

Het doel van de oproep  is steun te verlenen voor een alomvattende en intersectionele aanpak en specifieke acties ter voorkoming en bestrijding van onverdraagzaamheid, racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie, met name op grond van ras of etnische afstamming, huidskleur, godsdienst, seksuele geaardheid, genderidentiteit, ook wanneer dit tot uiting komt in de vorm van antigypsisme, antisemitisme, antimoslimhaat, afrofobie en LGBTIQ-fobie, offline en online.

De volgende prioriteiten zullen worden gefinancierd:

 • bestrijding van onverdraagzaamheid, racisme, vreemdelingenhaat, discriminatie, haatzaaiende taal en haatmisdrijven
 • bevordering van diversiteitsmanagement en inclusie op de werkplek, zowel in de openbare als in de particuliere sector
 • bestrijding van discriminatie van LGBTIQ-personen en bevordering van LGBTIQ-gelijkheid door de uitvoering van de LGBTIQ-gelijkheidsstrategie
 • voorkoming, melding en bestrijding van haatzaaiende taal online
 • overheidsinstanties beperken om beter te reageren op (intersectionele) discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat, met name op grond van ras of etnische afstamming, godsdienst of huidskleur, alsook op grond van seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 12 240 000

Begunstigden

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle informatie over deze opdracht vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Acties

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 2 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/692 inzake de vaststelling van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV)

Bekijk hier een korte video over het programma

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid

Info & contact

 • Website fonds

 Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

 • Nationaal contactpunt

Er is geen nationaal/Vlaams contactpunt voor CERV.

Voor meer informatie:

Lees meer
Volg ons