U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals for the SLIC campaign 2020-2022

Deadline

Code

VP/2019/012

Inleiding

Het Comité van hoge arbeidsinspecteurs (SLIC - senior labour inspectors committee) is ingesteld bij Beschikking 95/319 / EG van de Commissie van 12 juli 19953, zoals gewijzigd bij Beschikking 2008/823 / EG van de Commissie4.

SLIC bestaat uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van de arbeidsinspectiediensten van de lidstaten en heeft het mandaat om advies uit te brengen over alle kwesties met betrekking tot de handhaving van EU-wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Dit kan op verzoek van de Commissie of op eigen initiatief van SLIC.

De voornaamste activiteiten van SLIC zijn:

 • Vaststelling van gemeenschappelijke principes van arbeidsinspectie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en ontwikkeling van methoden voor het beoordelen van de nationale inspectiesystemen in relatie tot die principes;
 • Bevordering van verbeterde kennis en wederzijds begrip van de verschillende nationale systemen en praktijken van arbeidsinspectie, de methoden en wettelijke kaders voor actie;
 • Ontwikkeling van informatie-uitwisseling tussen nationale arbeidsinspectiediensten over hun ervaringen met het toezicht op de handhaving van afgeleid Unierecht inzake gezondheid en veiligheid op het werk;
 • Bevordering van een uitwisselingsprogramma voor arbeidsinspecteurs tussen nationale overheden en het opzetten van opleidingsprogramma's voor inspecteurs;
 • Ontwikkeling van een betrouwbaar en efficiënt systeem voor snelle informatie-uitwisseling tussen arbeidsinspecties over gezondheids- en veiligheidskwesties;
 • Tot stand brengen van actieve samenwerking met arbeidsinspecties in derde landen om een ​​beter begrip te bevorderen en te helpen bij het oplossen van grensoverschrijdende problemen;
 • Onderzoek naar de mogelijke impact van ander beleid van de Unie op arbeidsinspectieactiviteiten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en arbeidsomstandigheden.

Doelstellingen

Het hoofddoel van deze oproep is het financieren van een SLIC-campagne 2020-2022 gericht op het onderwerp: "Betere handhaving van eisen gericht op het voorkomen van blootstelling aan risicofactoren die musculoskeletale aandoeningen (MSD's) veroorzaken". De oproep zal bijdragen tot bewustmaking, kennisuitwisseling en de uitwisseling van informatie, praktijken en ervaringen.


Het uiteindelijke doel van de oproep is bij te dragen aan het verbeteren van de handhaving en activiteiten door arbeidsinspecteurs op het gebied van MSD's. De campagne zal zich met name richten op nieuwe beroepsrisico's (bijv. Gerelateerd aan digitalisering en robotica) en risico's in specifieke sectoren.

Specifiek: 

1. Bevordering van de bewustmaking en de uitwisseling van informatie en goede praktijken met betrekking tot het voorkomen van blootstelling aan risicofactoren die MSD veroorzaken.

2. Het beoordelen van de huidige stand van zaken in de lidstaten en de behoeften van arbeidsinspecteurs met betrekking tot de preventie van MSD's door handhaving.

3. Verbetering van efficiënte en gerichte handhaving en een betere harmonisatie van benaderingen.

Budget

300.000 euro

Info & contact

Vragen moeten per e-mail worden gestuurd naar:
empl-vp-2019-012@ec.europa.eu

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EASI)

Inleiding

Het European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) draagt bij aan hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, behoorlijke sociale bescherming, betere arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Dit programma bundelt drie complementaire pijlers:

De Progress-pijler:  

 • Hoogwaardige analytische kennis over werkgelegenheids- en sociaal beleid, en wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, wederzijds leren en dialoog op Europees, nationaal en internationaal niveau
 • Toetsing en hervorming van het sociale en arbeidsmarktbeleid, capaciteitsontwikkeling van de belangrijkste actoren en sociaalbeleidsexperimenten 
 • Steunmaatregelen voor Europese en nationale organisaties bij het gebruik van Europese instrumenten voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid, en de wetgeving rond arbeidsvoorwaarden

Specifieke acties:

 • Analytische activiteiten zoals statistieken, benchmarking, studies en sociale experimenten
 • Wederzijdse leerprocessen zoals goede praktijken, benchmarking, conferenties, opleidingen van juristen en beleidsmedewerkers, educatief materiaal, informatie- en communicatieactiviteiten
 • Exploitatiekosten van en trainingen voor EU-netwerken rond Progress zoals werkgroepen van nationale ambtenaren, samenwerking tussen publieke overheden en diensten voor arbeidsvoorziening, Europese waarnemingsposten en personeelsuitwisseling
 • Acties voor grotere individuele arbeidsmobiliteit in de EU, regelingen voor knelpuntberoepen of specifieke doelgroepen

De EURES-pijler:

 • Meer transparantie in vraag en aanbod van werk op transnationaal, interregionaal en grensoverschrijdend niveau
 • Samenwerking tussen arbeidsbemiddelingsdiensten voor bemiddeling, werving en steun na plaatsing

Specifieke acties:

 • Activiteiten van grensoverschrijdende EURES-partnerschappen
 • Informatie en advies voor grensarbeiders
 • Ontwikkeling van een meertalig digitaal platform voor vraag en aanbod van werk
 • Wederzijdse leerprocessen en training voor EURES-actoren en -adviseurs 
 • Informatie- en communicatieactiviteiten

De pijler Microfinanciering en Sociaal Ondernemerschap:

 • microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen 
 • sociaal ondernemerschap

Specifieke acties:

 • Betere toegang tot microfinanciering voor personen die hun baan verloren of dreigen te verliezen, sociaal kwetsbare personen met beperkte toegang tot de traditionele kredietmarkt en micro-ondernemingen
 • Versterking van institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers 
 • Stimulering van sociale ondernemingen door een betere financiering

Doelstellingen

EaSI heeft volgende doelstellingen:

 • Meer betrokkenheid van beleidsmakers op alle niveaus voor innovatieve acties met sociale partners, maatschappelijke organisaties, private en openbare organen
 • Beleidshervormingen, wederzijdse leerprocessen en sociale innovatie voor meer toegankelijke en efficiënte socialezekerheidstelsels en arbeidsmarkten, betere arbeidsvoorwaarden, preventiecultuur voor gezondheid en veiligheid op het werk, beter evenwicht tussen werk en privéleven, goed bestuur met sociale doelstellingen
 • Modernisering en bewaking van de correcte toepassing van de EU-wetgeving rond arbeidsvoorwaarden
 • Betere mobiliteit van werknemers over de grenzen heen, open en inclusieve arbeidsmarkten met meer arbeidskansen voor iedereen 
 • Microfinanciering voor kwetsbare mensen die een micro-onderneming starten en gemakkelijkere toegang tot financiering voor sociale ondernemingen

Het programma streeft naar:

 • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren
 • Gelijkheid van vrouwen en mannen via gendermainstreaming en een groter genderbewustzijn
 • Het bannen van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid en sociale bescherming 
 • Het bestrijden van langdurige werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Budget

Het EaSI programma bedraagt 919,5 miljoen euro.

Begunstigden

Progress:

 • Nationale, regionale en lokale besturen
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Gespecialiseerde organisaties
 • Ngo’s
 • Hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • Deskundigen op het vlak van evaluatie en effectenbeoordeling
 • Nationale bureaus voor statistiek 
 • Media

EURES:

 • Nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • Diensten voor arbeidsvoorziening 
 • Organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap:

 • alle openbare of particuliere organisaties die op nationaal, regionaal of lokaal niveau microfinanciering voor personen, micro-ondernemingen of sociale ondernemingen verstrekke

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het EaSI programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en toetredende landen

Info & contact

Belgisch Nationaal Contactpunt

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
Virginie Vaes
virginie.vaes@werk.belgie.be
T 02 233 46 83
www.werk.belgie.be

FOD Sociale zekerheid
Gauthier Cocle
Gauthier.cocle@minsoc.fed.be
T 02 509 83 05
socialsecurity.fgov.be

Meer lezen?
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Lees meer
Volg ons