U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Raising Awareness on migrant's contribution to EU Societies (AMIF-2017-AG-INTE-01)

Deadline

Doelstellingen

In de huidige context die wordt gekenmerkt door negatieve percepties over migratie bij sommige segmenten van de publieke opinie, kan de integratie van onderdanen van derde landen worden vergemakkelijkt door communicatieactiviteiten die een positief verhaal over migratie bevorderen en de bijdrage die onderdanen van derde landen aan samenlevingen kunnen leveren, presenteren in verschillende gebieden. Gezien het feit dat dergelijke communicatie- en bewustmakingsactiviteiten des te effectiever zijn als ze door een verscheidenheid aan belanghebbenden worden gestimuleerd, is het met name van belang om partnerschappen tussen lokale, regionale en nationale autoriteiten alsmede maatschappelijke organisaties te bevorderen met het doel deze te ontwikkelen en te implementeren initiatieven. De doelstellingen van deze prioriteit zijn:

 • Steun aan bewustmakingsprojecten gericht op het benadrukken van de positieve bijdrage van migranten aan onze samenlevingen;
 • Communiceren over echte feiten over migratie en integratie;
 • Bestrijding van stereotypen tegen onderdanen van derde landen;
 • Bijdragen aan het geven van een stem aan onderdanen van derde landen in het publieke debat over migratie en integratie.

Projecten die worden ingediend in het kader van de huidige oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van prioriteit 1, kunnen de volgende activiteiten omvatten (deze lijst is niet exhaustief).

 

 • projecten in scholen, sportclubs of jeugdclubs - met name voor jongeren;
 • zetten van audiovisuele campagnes, ook voor verspreiding onder het grote publiek door middel van sociale media, waaronder getuigenissen van onderdanen van derde landen en EU-burgers over hun persoonlijke ervaringen met betrekking tot migratie en integratie;
 • training voor mediaprofessionals over hoe echte feiten over migratie en de bijdrage van migranten aan de samenleving te vinden en te communiceren;
 • openbare communicatiecampagnes door lokale of regionale autoriteiten.

Projecten moeten met name gericht zijn op het verstrekken van duidelijkere feiten over migratie en integratie, aangezien er een kenniskloof bestaat tussen EU-burgers (mensen hebben bijvoorbeeld de neiging de omvang van migratie te overschatten). Communicatieactiviteiten moeten evidence-based zijn (feiten en cijfers) om een ​​positief verhaal over migratie en integratie op te bouwen en bij te dragen aan veranderende percepties in dat opzicht, zelfs als het gebruik van anekdotisch bewijs en verhalen vertellen ook een rol kan spelen. Bestaande informatie en gegevens over de publieke opinie over migratie moeten in aanmerking worden genomen, bijvoorbeeld de gegevens die beschikbaar zijn gesteld door het onlangs opgerichte Observatorium van de houding van het publiek ten aanzien van migratie [1]. Effectieve manieren om te communiceren over migratie / integratie moeten via de projecten worden voorgesteld, onder meer door kernboodschappen aan te passen aan specifieke doelgroepen met een negatieve vooroordelen over migratie / integratie.

Budget

€ 5,000,000

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Doelstellingen

1.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

 • Voorzien van materiële, administratieve, sociale, medische en juridische steun
 • Verbeteren van de capaciteit van lidstaten om asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te volgen en te evalueren. Hoe? door het verzamelen van gegevens en statistieken, onderzoeken, effectbeoordelingen en het ontwikkelen van indicatoren
 • Hervestigen en overbrengen van personen die internationale bescherming vragen of genieten: o.a. door het inrichten van passende infrastructuur, gezondheidsonderzoek, acties voor gezinshereniging en opleiding van personeel

2. Integratie van onderdanen van landen buiten de EU en legale migratie

 • Ondersteunen van onderdanen van landen buiten de EU vóór vertrek: informatiepakketten, bewustwordingscampagnes, burgerschapscursussen, taalonderwijs, hulp bij integratie op de arbeidsmarkt en begeleiding van gezinshereniging
 • Integratiestrategieën en -maatregelen: verlenen van advies en steun, opleiding en het bevorderen van dialoog 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: o.a. gegevens en statistieken verzamelen, duurzame organisatiestructuren opzetten en platforms voor uitwisseling van informatie oprichten

3. Terugkeer

 • Begeleidende maatregelen bij terugkeerprocedures: ontwikkelen van alternatieve vormen van bewaring, verlenen van sociale bijstand, invoeren van doeltreffende controlesystemen, opleiden van personeel
 • Terugkeermaatregelen: samenwerking met consulaire en immigratiediensten van landen buiten de EU, acties rond begeleide vrijwillige terugkeer, verwijderoperaties, passende tijdelijke huisvesting en speciale steun aan kwetsbare groepen 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: verzamelen van gegevens en statistieken, opzetten van duurzame organisatiestructuren, informatiecampagnes in landen buiten de EU

Budget

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie bedraagt 3 137 miljoen euro:

 • 2 752 miljoen euro: nationale programma's van lidstaten
 • 385 miljoen euro: EU-acties, noodsituaties, het Europese migratienetwerk en technische bijstand

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie?

 • Overheden
 • Internationale organisaties
 • Niet-gouvernementele organisaties en koepelorganisaties
 • Sociale partners

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie?

 • Alle landen

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Meer lezen:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Lees meer
Volg ons