U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Pre-departure and post-arrival support for the integration of persons in need of international protection who are resettled from a third country including through volunteering activities (AMIF-2017-AG-INTE-03)

Deadline

Doelstellingen

Hervestiging van onderdanen van derde landen of staatlozen is een van de wegen die kunnen worden geboden aan ontheemden die internationale bescherming nodig hebben om hen in staat te stellen legaal en veilig tot de EU te komen en bescherming te genieten. Succes of falen van hervestiging hangt in grote mate af van duurzame integratie van hervestigde personen, van wie velen trauma hebben overleefd of een of meerdere kwetsbaarheden hebben als gevolg van hun persoonlijke toestand of verplaatsing. Hoewel verschillende lidstaten al vele jaren bezig zijn met hervestiging, zijn de afgelopen twee jaar ook gemeenschappelijke en gecoördineerde EU-inspanningen ontwikkeld door de tenuitvoerlegging van de conclusies van de Raad van 20 juli 2015 en de uitvoering van de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 Als onderdeel van de reguliere verpanding die lidstaten in staat stelt te profiteren van de EU-steun voor hun hervestigingsinspanningen, heeft de Commissie een nieuwe toezegging gedaan om de hervestigingsinspanningen van de lidstaten ook in 2018 te ondersteunen. Parallel hieraan is hervestiging mogelijk via particuliere of maatschappelijke sponsoring regelingen worden in toenemende mate in de lidstaten beproefd. Om volledige, efficiënte en duurzame integratie van hervestigde personen mogelijk te maken, moeten integratiemaatregelen in de fasen voor en na aankomst op de juiste manier worden gekoppeld en gecoördineerd, en verschillende belanghebbenden moeten samenwerken om ook de behoeften van de hervestigde mensen aan te pakken en tegemoet te komen om de betrokkenheid van de gastgemeenschappen te waarborgen. Burgers in gastgemeenschappen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verwelkomen en ondersteunen van vluchtelingen, ook door vrijwilligerswerk, en dragen zo bij aan een sneller en vollediger integratieproces. De doelstellingen van deze prioriteit zijn: 

 • activiteiten voorafgaand aan het vertrek gericht op het voorbereiden van hervestigde onderdanen van derde landen voor hun leven in het nieuwe land en het beheren van hun verwachtingen; als een eerste stap in het integratieproces dienen deze als basis te dienen voor daaropvolgende activiteiten na aankomst.
 • activiteiten na aankomst, met name voortbouwen op en verdiepen van activiteiten vóór vertrek, zorgen voor eerste opvang en effectieve integratie van hervestigde personen mogelijk maken; en
 • Capaciteitsopbouw in de ontvangende gemeenschappen, onder meer door de bevordering van gestructureerde samenwerking en partnerschap tussen nationale, regionale en lokale actoren, gaande van nationale overheidsdiensten tot NGO's, verenigingen, vluchtelingenorganisaties, religieuze instellingen, gemeenten, vrijwilligersnetwerken, scholen, universiteiten, dienstverleners, potentiële werkgevers en anderen.

Projecten die worden ingediend in het kader van de huidige oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van prioriteit 3, kunnen de volgende activiteiten omvatten (deze lijst is niet exhaustief): Activiteiten voorafgaand aan het vertrek kunnen zijn: 

 • het identificeren van de specifieke behoeften van mensen die hervestigd moeten worden;
 • algemene informatie verstrekken over de ontvangende samenleving, verwachtingen beheren en mythen bestrijden;
 • taaltraining;
 • stapsgewijze begeleiding door het hervestigings-, ontvangst- en integratieproces;
 • het verstrekken van informatie over het wettelijk kader, de systemen en sociale en culturele normen, rechten en verantwoordelijkheden van de ontvangende samenleving;
 • workshops over wonen in een multiculturele en multireligieuze omgeving;
 • begeleiding bij toegang tot diensten, geldbeheer, enz .;
 • eerste beoordeling en erkenning van vaardigheden en kwalificaties - informatie over toegang tot de arbeidsmarkt in het gastland;

 Activiteiten na aankomst kunnen zijn: 

 • taaltraining;
 • voortzetting van de sociaal-culturele oriëntatie die wordt geboden tijdens activiteiten voorafgaand aan het vertrek;
 • voortzetting van de oriëntatie op het juridisch kader, de rechten, verantwoordelijkheden en instellingen van de ontvangende samenleving;
 • vaardigheidstraining;
 • verwijzing naar geschikte diensten, waaronder psychologische counseling;
 • concrete initiatieven ter bevordering van de actieve deelname van hervestigde personen in de ontvangende samenleving;
 • het faciliteren van contacten en uitwisselingen met de gastgemeenschap;
 • het faciliteren van contacten met diaspora en vluchtelingenorganisaties
 • training van functionarissen, vrijwilligers en dienstverleners bij het werken met hervestigde personen (bijvoorbeeld het sensibiliseren van hen voor kwetsbaarheid en ervaring met trauma's);

 Activiteiten om gastgemeenschappen voor te bereiden op de komst van hervestigde mensen kunnen zijn: 

 • identificatie van de specifieke behoeften van hervestigde personen bij aankomst;
 • voorbereiding van de relevante bestuursorganen (scholen, enz.);
 • het beveiligen van passende huisvesting;
 • sociaal-culturele oriëntatie (bijvoorbeeld informatie over landen van herkomst);
 • tegengaan van mythes;
 • workshops over wonen in een multiculturele en multireligieuze omgeving;
 • directe uitwisselingen tussen de hervestigde personen en gastgemeenschappen, b.v. door middel van sociaal-culturele activiteiten, kunst, vrijwilligersmogelijkheden, enz .;
 • mogelijkheden voor vrijwilligerswerk creëren voor hervestigde personen om hen te helpen contact te leggen met de lokale gemeenschap.

Terwijl alle nieuwkomers in een land voor dezelfde uitdagingen staan, zijn de ervaringen van hervestigde vluchtelingen bijzonder en zijn ze daarom specifiek gericht op  deze prioriteit. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de genderdimensie, de rechten van het kind en de kwetsbaarheden van hervestigde personen. Activiteiten gericht op asielzoekers en vluchtelingen die niet arriveren via hervestiging, toelating op humanitaire gronden of particuliere / gemeenschapssponsoringregelingen komen niet in aanmerking voor financiering onder prioriteit 3 van deze oproep tot het indienen van voorstellen.

Budget

€ 3,430,000

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Doelstellingen

1.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

 • Voorzien van materiële, administratieve, sociale, medische en juridische steun
 • Verbeteren van de capaciteit van lidstaten om asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te volgen en te evalueren. Hoe? door het verzamelen van gegevens en statistieken, onderzoeken, effectbeoordelingen en het ontwikkelen van indicatoren
 • Hervestigen en overbrengen van personen die internationale bescherming vragen of genieten: o.a. door het inrichten van passende infrastructuur, gezondheidsonderzoek, acties voor gezinshereniging en opleiding van personeel

2. Integratie van onderdanen van landen buiten de EU en legale migratie

 • Ondersteunen van onderdanen van landen buiten de EU vóór vertrek: informatiepakketten, bewustwordingscampagnes, burgerschapscursussen, taalonderwijs, hulp bij integratie op de arbeidsmarkt en begeleiding van gezinshereniging
 • Integratiestrategieën en -maatregelen: verlenen van advies en steun, opleiding en het bevorderen van dialoog 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: o.a. gegevens en statistieken verzamelen, duurzame organisatiestructuren opzetten en platforms voor uitwisseling van informatie oprichten

3. Terugkeer

 • Begeleidende maatregelen bij terugkeerprocedures: ontwikkelen van alternatieve vormen van bewaring, verlenen van sociale bijstand, invoeren van doeltreffende controlesystemen, opleiden van personeel
 • Terugkeermaatregelen: samenwerking met consulaire en immigratiediensten van landen buiten de EU, acties rond begeleide vrijwillige terugkeer, verwijderoperaties, passende tijdelijke huisvesting en speciale steun aan kwetsbare groepen 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: verzamelen van gegevens en statistieken, opzetten van duurzame organisatiestructuren, informatiecampagnes in landen buiten de EU

Budget

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie bedraagt 3 137 miljoen euro:

 • 2 752 miljoen euro: nationale programma's van lidstaten
 • 385 miljoen euro: EU-acties, noodsituaties, het Europese migratienetwerk en technische bijstand

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie?

 • Overheden
 • Internationale organisaties
 • Niet-gouvernementele organisaties en koepelorganisaties
 • Sociale partners

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie?

 • Alle landen

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Meer lezen:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Lees meer
Volg ons