U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Integration of victims of trafficking in human beings (AMIF-2017-AG-INTE-05)

Deadline

Doelstellingen

Projecten die in het kader van de huidige oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van prioriteit 5 worden ingediend, moeten zodanig zijn opgezet dat zij met name een of meer van de volgende activiteiten omvatten (niet-exhaustieve lijst): 1. In het kader van het leveren van individuele risicobeoordelingen met het oog op het vinden van duurzame oplossingen, moeten maatregelen inzake bijstands- en ondersteuningsmaatregelen voorzien in de behoeften van onderdanen van derde landen, met name vrouwen en kinderen, inclusief niet-begeleide kinderen, die het slachtoffer zijn van mensenhandel en specifieke behoeften hebben (zwangerschap, psychisch trauma, lichamelijk letsel en leeftijd). Het is van cruciaal belang dat de maatregelen een genderspecifieke benadering omvatten. Acties moeten betrekking hebben op: ondersteuning tijdens procedures voor nationale autoriteiten; juridische en medische hulp (inclusief psychologische ondersteuning); psychosociale ondersteuning; accommodatie en andere relevante hulp- en ondersteuningsmaatregelen. 2. Acties met betrekking tot de integratie van onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel, moeten met name gericht zijn op het perspectief van de slachtoffers, teneinde hun integratie in het gastland te vergemakkelijken. Dit moet omvatten, maar is niet beperkt tot, mogelijkheden voor onderwijs, beroepsopleiding en stageprogramma's; arbeidsbemiddelingsdiensten; inkomsten genererende activiteiten; en gespecialiseerde familie of afhankelijke ondersteuning. Een genderspecifieke benadering van dergelijke acties wordt als belangrijk beschouwd. Voorstellen moeten een slachtoffergerichte benadering hebben en voor zover relevant genderspecifiek zijn. Projecten moeten gericht zijn op, maar zijn niet beperkt tot, mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting volgens de resultaten van de alomvattende beleidsevaluatie (zie hierboven), de beschikbare statistische gegevens (zie hierboven) en in overeenstemming met het besluit van de Commissie van aanwijzen van 2017 als het jaar van gerichte actie om geweld tegen vrouwen en meisjes aan te pakken [In de bovengenoemde studie werd geconcludeerd dat, hoewel 14% en 12% van de gefinancierde projecten respectievelijk betrekking hebben op seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting, 14% van de EG-financiering op projecten voor arbeidsuitbuiting en slechts 7% gaat over seksuele exploitatieprojecten. Slechts tussen de 2-3% van de gefinancierde projecten gaat over de handel in vrouwen en kinderen en vrouwenhandel.]. De projecten van prioriteit 5 moeten gericht zijn op het behalen van een of meer van de volgende resultaten: 

 • De situatie verbeteren van de slachtoffers van mensenhandel uit derde landen en / of aantonen en evalueren hoe de nationale / transnationale acties in dit verband hebben bijgedragen
 • Opzetten en verbeteren van transnationale samenwerkingsnetwerken voor hulp en ondersteuning van slachtoffers en hun integratie
 • Deel, deel ervaringen en informatie en beste praktijken met betrekking tot het grondwerk voor de integratie van slachtoffers van mensenhandel in samenwerking met de relevante autoriteiten en het maatschappelijk middenveld en verspreid de resultaten
 • Ontwikkel praktische benaderingen, hulpmiddelen en richtlijnen.

Budget

€ 3,570,000

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Doelstellingen

1.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

 • Voorzien van materiële, administratieve, sociale, medische en juridische steun
 • Verbeteren van de capaciteit van lidstaten om asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te volgen en te evalueren. Hoe? door het verzamelen van gegevens en statistieken, onderzoeken, effectbeoordelingen en het ontwikkelen van indicatoren
 • Hervestigen en overbrengen van personen die internationale bescherming vragen of genieten: o.a. door het inrichten van passende infrastructuur, gezondheidsonderzoek, acties voor gezinshereniging en opleiding van personeel

2. Integratie van onderdanen van landen buiten de EU en legale migratie

 • Ondersteunen van onderdanen van landen buiten de EU vóór vertrek: informatiepakketten, bewustwordingscampagnes, burgerschapscursussen, taalonderwijs, hulp bij integratie op de arbeidsmarkt en begeleiding van gezinshereniging
 • Integratiestrategieën en -maatregelen: verlenen van advies en steun, opleiding en het bevorderen van dialoog 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: o.a. gegevens en statistieken verzamelen, duurzame organisatiestructuren opzetten en platforms voor uitwisseling van informatie oprichten

3. Terugkeer

 • Begeleidende maatregelen bij terugkeerprocedures: ontwikkelen van alternatieve vormen van bewaring, verlenen van sociale bijstand, invoeren van doeltreffende controlesystemen, opleiden van personeel
 • Terugkeermaatregelen: samenwerking met consulaire en immigratiediensten van landen buiten de EU, acties rond begeleide vrijwillige terugkeer, verwijderoperaties, passende tijdelijke huisvesting en speciale steun aan kwetsbare groepen 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: verzamelen van gegevens en statistieken, opzetten van duurzame organisatiestructuren, informatiecampagnes in landen buiten de EU

Budget

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie bedraagt 3 137 miljoen euro:

 • 2 752 miljoen euro: nationale programma's van lidstaten
 • 385 miljoen euro: EU-acties, noodsituaties, het Europese migratienetwerk en technische bijstand

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie?

 • Overheden
 • Internationale organisaties
 • Niet-gouvernementele organisaties en koepelorganisaties
 • Sociale partners

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie?

 • Alle landen

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Meer lezen:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Lees meer
Volg ons