U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Community Building at local level for integration including through volunteering activities (AMIF-2017-AG-INTE-02)

Deadline

Doelstellingen

Integratie gebeurt eerst en vooral op lokaal niveau en zal alleen slagen als uitwisselingen tussen onderdanen van derde landen en onderdanen van gastlanden worden bevorderd en vanaf het prille begin worden aangemoedigd via verschillende activiteiten zoals culturele, sport- of andere activiteiten. Vrijwilligerswerk kan een bijzonder effectieve manier zijn om de interactie tussen EU-burgers en onderdanen van derde landen op lokaal niveau te bevorderen. Projecten die onder deze prioriteit worden ingediend, kunnen daarom een ​​vrijwilligerswerkcomponent omvatten, waarbij zowel EU-burgers als onderdanen van derde landen zijn betrokken. In dit verband kunnen synergieën met het "European Solidarity Corps" [https://europa.eu/youth/SOLiDARIty_en.] Worden gecreëerd. Het doel is om lokale gemeenschappen te ondersteunen die inspanningen leveren om deze uitwisselingen te bevorderen en deze ervaring in andere gemeenschappen na te bootsen. 

 • De doelstellingen van deze prioriteit zijn:
 • Ondersteuning van activiteiten voor gemeenschapsopbouw gericht op de integratie van onderdanen van derde landen op lokaal niveau;
 • Bevordering van uitwisselingen tussen onderdanen van derde landen en onderdanen van derde landen op lokaal niveau;
 • Bouw partnerschappen en samenwerking tussen alle actoren die betrokken zijn bij het bevorderen van integratie op gemeenschapsniveau.
 • Projecten die worden ingediend in het kader van de huidige oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van prioriteit 2, kunnen de volgende activiteiten omvatten (deze lijst is niet uitputtend):
 • culturele uitwisselingen, met name ter bevordering van cultuur en waarden van de ontvangende samenleving, Europese waarden en de cultuur van het land van herkomst, ook in het kader van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed van 2018;
 • activiteiten op basis van vrijwilligerswerk ter ondersteuning van integratieactiviteiten waarbij EU-burgers en onderdanen van derde landen op gemeenschaps- / buurtniveau worden betrokken;
 • sport, culturele en andere educatieve activiteiten;
 • activiteiten gericht op het machtigen van migranten om deel te nemen aan het algemene gemeenschapsleven.

Budget

€ 5,000,000

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Doelstellingen

1.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

 • Voorzien van materiële, administratieve, sociale, medische en juridische steun
 • Verbeteren van de capaciteit van lidstaten om asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te volgen en te evalueren. Hoe? door het verzamelen van gegevens en statistieken, onderzoeken, effectbeoordelingen en het ontwikkelen van indicatoren
 • Hervestigen en overbrengen van personen die internationale bescherming vragen of genieten: o.a. door het inrichten van passende infrastructuur, gezondheidsonderzoek, acties voor gezinshereniging en opleiding van personeel

2. Integratie van onderdanen van landen buiten de EU en legale migratie

 • Ondersteunen van onderdanen van landen buiten de EU vóór vertrek: informatiepakketten, bewustwordingscampagnes, burgerschapscursussen, taalonderwijs, hulp bij integratie op de arbeidsmarkt en begeleiding van gezinshereniging
 • Integratiestrategieën en -maatregelen: verlenen van advies en steun, opleiding en het bevorderen van dialoog 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: o.a. gegevens en statistieken verzamelen, duurzame organisatiestructuren opzetten en platforms voor uitwisseling van informatie oprichten

3. Terugkeer

 • Begeleidende maatregelen bij terugkeerprocedures: ontwikkelen van alternatieve vormen van bewaring, verlenen van sociale bijstand, invoeren van doeltreffende controlesystemen, opleiden van personeel
 • Terugkeermaatregelen: samenwerking met consulaire en immigratiediensten van landen buiten de EU, acties rond begeleide vrijwillige terugkeer, verwijderoperaties, passende tijdelijke huisvesting en speciale steun aan kwetsbare groepen 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: verzamelen van gegevens en statistieken, opzetten van duurzame organisatiestructuren, informatiecampagnes in landen buiten de EU

Budget

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie bedraagt 3 137 miljoen euro:

 • 2 752 miljoen euro: nationale programma's van lidstaten
 • 385 miljoen euro: EU-acties, noodsituaties, het Europese migratienetwerk en technische bijstand

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie?

 • Overheden
 • Internationale organisaties
 • Niet-gouvernementele organisaties en koepelorganisaties
 • Sociale partners

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie?

 • Alle landen

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Meer lezen:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Lees meer
Volg ons