U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Hoofddoelstellingen wegbeprijzing

12 oktober 2017 - door Simon De Wachter

Op 12 oktober konden de Europarlementsleden van de TRAN commissie vragen stellen aan de Europese Commissie over de aspecten van het mobiliteitspakket die betrekking hebben tot het wegvervoer.

Op 12 oktober hielden de leden van de TRAN commissie in het Europees Parlement een gedachtewisseling met DG MOVE van de Europese Commissie over het voorstel van de Commissie over de heffing van wegeninfrastructuur. De Europarlementsleden konden vragen stellen aan de Commissie over de aspecten van het mobiliteitspakket die betrekking hebben tot het wegvervoer.

Hoofddoelstellingen wegbeprijzing

Hoofddoelstellingen van het voorstel

De Commissie verduidelijkte dat de hoofddoelstellingen van het voorstel zijn:

  • de invoering van het "de vervuiler betaalt" beginsel, en
  • grotere samenwerking tussen de lidstaten bij de informatieuitwisseling over wanbetalers.

In dit opzicht stelde de Commissie voor om de heffingen te bereken op basis van de gereden afstand en een verplichte uitwisseling van informatie tussen de lidstaten te bewerkstelligen.

Reacties

Rapporteur Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D, Frankrijk) verwelkomde de invoering van het "de vervuiler betaalt" beginsel en beweerde dat een berekening gebaseerd op de gereden afstand het minst discriminerende systeem beschikbaar is. Zij vindt echter dat het voorstel vaag blijft over de wijze waarop de interne kosten worden geëxternalerd en stelde voor om de inkomsten van de heffing te investeren in het verbeteren van de weginfrastructuur.

Op de vraag of de Commissie de impact van de nieuwe bepalingen op het secundaire wegennet had overwogen, aangezien ze zouden kunnen leiden tot een toename van de congestie, zei deze dat het subsidiariteitsbeginsel de Commissie niet toelaat om op dit specifieke onderwerp te handelen.

Volgende stappen

Cramer (de Groenen/EFA, Duitsland) en Kyllonen (GUE/NGL, Finland) werden aangewezen als schaduwrapporteurs.

TRAN-leden zullen naar verwachting het voorstel van de Commissie verder onderzoeken in een openbare hoorzitting over het mobiliteitspakket dat op 22 of 23 november wordt gehouden.

Het ontwerpverslag van het TRAN-comité, dat wordt voorbereid door rapporteur Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D, Frankrijk), wordt verwacht in januari 2018.

Na de voorbereiding zullen de leden van het EP over het ontwerpverslag discussiëren tijdens een toekomstige vergadering van het TRAN-comité, waarna zij amendementen kunnen indienen. De TRAN-commissie zou vervolgens stemmen over het ontwerpverslag en de amendementen.

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons