U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement in laatste rechte lijn naar een akkoord over herziening Eurovignetrichtlijn

17 mei 2018 - door Simon De Wachter

De TRAN commissie kwam op 14 mei samen om de herziening van de Eurovignetrichtlijn te bespreken. De Europarlementsleden lijken op de goede weg om tot een akkoord te komen.

Als onderdeel van het eerste mobiliteitspakket, lanceerde de Europese Commissie een voorstel tot herziening van de Eurovignetrichtlijn 1999/62/EG op 31 mei 2017. Het ambitieuze ontwerpverslag van rapporteur Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy(S&D) werd in eerste instantie positief onthaald, maar de leden van de commissie vervoer en toerisme (TRAN commissie) dienden toch in totaal 485 amendementen op het ontwerpverslag in.

Europees Parlement in laatste rechte lijn naar een akkoord over herziening Eurovignetrichtlijn

Recente vorderingen

In de tussentijd lijkt de TRAN commissie vooruitgang te hebben geboekt in dit dossier. De rapporteur en de schaduwrapporteurs kwamen de afgelopen weken meermaals samen om compromisamendementen (nog niet publiek raadpleegbaar) op te stellen. Volgens de rapporteur omvatten deze compromisamendementen de gehele tekst van het voorstel van de Commissie.

Tijdens de vergadering van de TRAN commissie op 14 mei, meldde ze dat er een akkoord was bereikt over de volgende punten:

  • De limiet voor het het uitfaseren van het tijdsgebaseerde vignettensysteem voor zware bedrijfsvoertuigen vastleggen op 31 december 2022
  • De introductie van een tolheffingssysteem op basis van afstand 
  • Bepalingen over het oormerken van opbrengsten uit tolheffing
  • De mogelijkheid voor lidstaten om verlaagde kosten voor frequente gebruikers in te voeren
  • Bepalingen voor bergachtige en afgelegen gebieden

Toch gaf ze aan dat er nog geen overeenkomst is bereikt over enkele aspecten van de richtlijn, meer bepaald de uitbreiding van de richtlijn naar lichte bedrijfsvoertuigencongestieheffingen en tolheffing op het secundaire wegennetwerk. De politieke groepen nemen voorlopig nog zeer uiteenlopende standpunten in met betrekking tot deze punten.

Volgende stappen?

De TRAN commissie bereidt zich nu voor op een stemming over het ontwerpverslag, de voorgestelde amendementen en de compromisamendementen, die zal plaatsvinden op 24 mei. Een datum voor een debat en stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement is nog niet vastgelegd, maar naar verwachting zal dit in de eerste week van juli gebeuren.

In de Raad zijn discussies over het voorstel van de Commissie nog steeds niet begonnen, de nationale delegaties geven momenteel de prioriteit aan de herziening van de sociale wetgeving binnen het eerste mobiliteitspakket. Naar verluidt heeft het aankomende Oostenrijkse voorzitterschap de intentie om de debatten te openen in de tweede helft van dit jaar.

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons