U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europarlementsleden verdeeld over herziening Eurovignetrichtlijn

20 maart 2018 - door Simon De Wachter

Leden van de TRAN commissie hebben op de vergadering van 20 maart kritiek geuit op bepaalde aspecten van het ontwerpverslag over de herziening van de Eurovignetrichtlijn, zoals het oormerken van de inkomsten, de congestieheffingen en de uitbreiding van de richtlijn naar andere vervoersmiddelen.

Op 31 mei 2017 lanceerde de Europese Commissie het eerste mobiliteitspakket, waar onder meer de herziening van de Eurovignetrichtlijn 1999/62/EG deel van uitmaakt. Als antwoord op het voorstel van de Europese Commissie, stelde de rapporteur Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D) vervolgens een ontwerpverslag op dat ze op 8 januari publiceerde.

Europarlementsleden verdeeld over herziening Eurovignetrichtlijn

Kritiek op ontwerpverslag

Tijdens de vergadering van 20 maart heeft de Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement (TRAN commissie) de in totaal 485 amendementen op het ontwerpverslag besprokenHoewel dit ontwerpverslag aanvankelijk op veel steun kon rekenen in de commissie, heerst er onder de Europarlementsleden verdeeldheid over enkele aspecten zoals het oormerken van de inkomsten en de voorgestelde congestieheffingen. Volgens sommige parlementairen wordt de weggebruiker de facto twee keer gestraft met de congestieheffing, ten eerste door in de file te moeten staan en ten tweede door een extra boete te krijgen. Daarnaast krijgt ook de uitbreiding van de richtlijn naar bussen kritiek, aangezien deze bijdragen tot de reductie van de luchtvervuiling, CO2-uitstoot en congestie.

Bespreking onder parlementsleden

Rapporteur Revault d’Allonnes Bonnefoy opende de debatten met te bedanken voor de steun van zijn collega’s van de TRAN commissie voor een graduele overgang naar een tolheffingssysteem dat op afstand is gebaseerd. De periodes die de parlementsleden voorstellen voor de volledige vervanging van het op tijd gebaseerde vignettensysteem lopen echter uiteen. Verder merkte de rapporteur een gedeeld standpunt op over de volledige toepassing van het “de vervuiler betaalt”-principe. Bovendien erkende hij de bezorgdheden die sommige leden hadden voor een grotere aandacht voor de specificiteiten van bergachtige en perifere gebieden. Ten slotte bevestigde ze dat er aandacht zal gespendeerd worden aan het neutraliseren van de vermeende risico’s die concessieovereenkomsten in gevaar kunnen brengen.

Schaduwrapporteur Bach (EPP) betuigde zijn appreciatie voor het ontwerpverslag, dat een goede basis kan zijn voor de toekomstige interinstitutionele onderhandelingen (trialogen) met de Raad. Toch overwoog hij om de bepalingen over oormerken, congestieheffingen en de relatie tussen veranderingen in toltarieven en concessieovereenkomsten verder te onderzoeken.

Schaduwrapporteur van Dalen (ECR) was kritisch ten opzichte van de uitbreiding van de richtlijn naar bussen en motorfietsen. Dit is volgens hem onacceptabel, aangezien deze vervoersmiddelen milieuvriendelijk zijn.

Schaduwrapporteur Riquet (ALDE) merkte twee punten op: ten eerste moet de relatie tussen veranderingen in toltarieven en concessieovereenkomsten behouden blijven en ten tweede moeten historische voertuigen (oldtimers) een uitzondering voor de richtlijn krijgen.

Schaduwrapporteur Cramer (the Greens/EFA) stelde voor om tolheffingen ook in te voeren op het secundaire wegennetwerk, om een sterke toepassing van het voorgestelde principe van non-discriminatie te verzekeren en een omleiding van het verkeer naar wegen zonder tol te voorkomen.

Schaduwrapporteur Kyllonen (GUE/NGL) uitte haar steun voor het ontwerpverslag, maar had twijfels over de beste manier om openbaar vervoer te ondersteunen en hoe het contrast tussen perifere en stedelijke gebieden dat volgens haar uit het rapport naar voren komt, op te lossen valt.

Schaduwrapporteur Aiuto (EFDD) betuigde dan weer haar steun voor de uitbreiding van de richtlijn naar alle vervoersmiddelen. Toch staat EFDD sceptisch tegenover een uitbreiding naar het secundaire wegennetwerk. Ten slotte riep ze op om zo transparant mogelijk te zijn over de inkomsten van de wegbeprijzing.

De Europese Commissie, vertegenwoordigd door Elisabeth Werner (directeur “Land” bij DG MOVE) uitte haar tevredenheid over het het ontwerpverslag. Ze meende dat:

  • de uitbreiding van de richtlijn naar andere vervoersmiddelen en secundaire wegen positieve ontwikkelingen zijn.

  • de nieuwe bepalingen over het oormerken worden geapprecieerd, maar mogelijk te ambitieus zijn.

  • de nieuwe oproep om transparantie over het gebruik van de inkomsten zeer terecht zijn.

  • het bepalen van de zogenaamde “substantieel gewijzigde regeling voor tolheffingen” als een toename van 15%, in tegenstelling van de 5% die de Commissie voorstelde, mogelijk contraproductief is.

  • hoewel een positieve impact verwacht wordt, de voorgestelde kortingen voor pendelaars beter moeten worden aangepast.

Volgende stappen

Op 27 maart heeft de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement (ENVI commissie) het ontwerpadvies van rapporteur Seb Dance en de ingediende amendementen goedgekeurd.

In de TRAN commissie zullen de laatste debatten rond het ontwerpverslag en de ingediende amendementen plaatsvinden op 14 mei, waarna op 24 mei zal gestemd worden.

De voorbereidende instanties van de Raad worden verwacht om het voorstel van de Commissie verder te bespreken in de volgende maanden, met de bedoeling om tot een Algemene Oriëntatie te komen onder het Bulgaarse voorzitterschap.

Eens het Parlement en de Raad hun posities ten opzichte van het voorstel hebben bepaald, kunnen de informele onderhandelingen (trialogen) tussen de twee instellingen van start gaan met het doel om tot een akkoord in eerste lezing te komen. Deze compromis moet vervolgens worden goedgekeurd zowel door de plenaire vergadering van het Parlement als door de Raad.

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons