U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Wegvervoer > Calls >

2019 CEF Transport call for proposals

Deadline

Doelstellingen

De prioriteiten van deze call focussen op grensoverschrijdende trajecten op het uitgebreide netwerk en het retrofit­ten van treinen en wagons om spoorgeluidsoverlast te verminderen.

 • Grensoverschrijdende trajecten

Voor deze eerste prioriteit is 65 miljoen euro voorzien. Projecten voor wegen, spoorwegen, binnenwate­ren, zeehavens en bijhorende hinterlandverbindingen op het uitgebreide TEN-T netwerk worden beoogd. Projecten op het kernnetwerk komen dus niet in aanmerking. De cofinancieringspercentages variëren tus­sen maximaal 10% en 50% afhankelijk van het type project (studie of werken) en type infrastructuur.

 • Retrofitten treinen

Voor het retrofitten van vrachtwagons met ‘stillere’ remblokken is 35 miljoen euro beschikbaar. Voor pro­jectvoorstellen die onder deze prioriteit vallen, verwijzen we u door naar onze collega’s van FOD Mobiliteit en Vervoer.

Budget

De oproep maakt € 100 miljoen beschikbaar voor projecten van gemeenschappelijk belang in de transportsector.

Begunstigden

Projectaanvragen moeten worden ingediend door:

 • een of meer lidstaten, en / of;
 • met instemming van de betrokken lidstaten, door internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of openbare of particuliere ondernemingen, instanties of entiteiten die in de lidstaten zijn gevestigd.

Info & contact

Klik hier voor meer informatie over de call.

2019 CEF Transport Work Programme

Met al uw vragen kan u bij het Vlaamse CEF Team terecht via mail cef@mow.vlaanderen.be of telefonisch (02/553 15 27).

Zoals steeds is het Vlaamse CEF Team ter beschikking om u te ondersteunen bij de opmaak van uw pro­jectvoorstel. Daarom is het belangrijk ook volgende deadlines alvast te noteren:

 • Bezorg hen een beknopte beschrijving van uw projectconcept tegen woensdag 27 februari 2019. Het sjabloon en verdere instructies vindt u op hun website.
 • Vraag zeker de nodige milieuverklaringen aan bij de daartoe bevoegde instanties. Deadline hiervoor is woensdag 20 maart 2019 (onder voorbehoud).
 • Ze vragen het volledige dossier graag uiterlijk op 27 maart 2019 te ontvangen. De instructies hierom­trent worden dossier per dossier gecommuniceerd.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons