U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Calls >

Programme Support Action (PSA) under the CEF Transport to support Member States in collecting Key Performance Indicators (KPIs) for road safety

Deadline

Doelstellingen

Verkeersveiligheid KPI's maken integraal deel uit van de "Safe System" -benadering van verkeersveiligheid, die het beleidskader voor verkeersveiligheid van de Europese Commissie 2021-2030 en het strategisch actieplan voor verkeersveiligheid ondersteunt. Deze aanpak stelt de weggebruiker centraal bij alle activiteiten, met als doel het voorkomen van dodelijke ongevallen en ernstig letsel door het bouwen van beschermingslagen (met betrekking tot infrastructuur, voertuigen, weggebruik, zorg na ongevallen) die elkaar kunnen compenseren wanneer één element faalt. Het is gebaseerd op een prestatiekader met een hiërarchie van doelen en het volgen van de voortgang naar deze doelen.

Om een ​​duidelijker inzicht te krijgen in de verschillende kwesties die van invloed zijn op de algehele veiligheidsprestaties, heeft de Commissie, in nauwe samenwerking met de lidstaten, inclusief de relevante deskundigen, een eerste lijst van essentiële prestatie-indicatoren voor verkeersveiligheid (KPI's) opgesteld die zijn gedefinieerd in het werkdocument van de diensten van de Commissie "EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030". Een aantal lidstaten verzamelt al enkele indicatoren voor hun nationale beleid.

Het doel van de ondersteunende actie is om de autoriteiten van de lidstaten te helpen bij het verzamelen en geharmoniseerde rapportage van deze indicatoren en om bij te dragen aan de capaciteitsopbouw van de autoriteiten van de lidstaten die de relevante gegevens voor de KPI's nog niet hebben verzameld en berekend.

Budget

Het totale budget voor de medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 5.000.000 euro.

De Commissie is voornemens één subsidie toe te kennen.

De Commissie behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare middelen te verdelen; met name het voor een lid van het consortium toegekende bedrag mag niet meer bedragen dan 320 000 €.

Begunstigden

Dit verzoek om voorstellen in te dienen staat uitsluitend open voor EU-lidstaten of, met instemming van de betrokken lidstaten, autoriteiten van de lidstaten, zoals nationale verkeersveiligheidsautoriteiten, verkeersveiligheidsinstanties. Alle aanvragers die autoriteiten van een lidstaat zijn, hebben de goedkeuring van het bevoegde ministerie van de lidstaten nodig. Daartoe moeten zij een ondertekend goedkeuringsformulier van de lidstaten overleggen (als bijlage bij deze uitnodiging).

Info & contact

Alle informatie vind je op deze website.

Functionele mailbox bij vragen: MOVE-C2-SECRETARIAT@ec.europa.eu

Voor meer informatie contacteer het CEF-team van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (cef@mow.vlaanderen.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons