U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Calls >

H2020: EIC Horizon Prize for European Low-Cost Space Launch

Deadline

Code

Space-EICPrize-2019

Doelstellingen

De uitdaging is om een ​​Europese technologisch niet-afhankelijke oplossing te ontwikkelen voor het lanceren van lichte satellieten in Low-Earth Orbit (LEO), waarmee speciale goedkope lanceringen met een vast schema en baan mogelijk worden gemaakt.

 

De oplossing moet innovatief, implementeerbaar, betaalbaar in ontwikkelings- en exploitatiefasen zijn en commercieel haalbaar. Aanvragers moeten een holistische benadering volgen en resultaten produceren die verder gaan dan (maar complementair zijn aan) bestaande oplossingen. Bovendien zal de oplossing de Europese toegang tot de ruimte en de daarmee samenhangende technologische niet-afhankelijkheid verbeteren en daardoor strategische en concurrerende voordelen voor Europese bedrijven, kmo's, universiteiten en onderzoeksorganisaties opleveren.

 

Ruimtetechnologieën, gegevens en diensten zijn onmisbaar geworden voor het dagelijks leven van de Europese burgers. Bovendien stimuleert de ontwikkeling van ruimtetechnologie banen, groei en investeringen in Europa en versterkt het zijn rol in de wereld. Ruimtevaartoplossingen kunnen Europa helpen om beter te reageren op nieuwe wereldwijde en maatschappelijke uitdagingen: klimaatverandering, rampenbeheersing, veiligheidsbedreigingen, migratie, landbouw, transport, energie en nog veel meer.

 

Hoewel Europa een ruimtevaartsector van wereldklasse heeft, leiden innovatie in de ruimte en veranderende eisen tot een toename van het uiterlijk van lichte en wendbare satellieten. Bijgevolg zullen ruimtevaartoplossingen in toenemende mate rekening houden met deze trend. Kleine satellieten zijn geschikt voor de meeste soorten van institutioneel en commercieel gebruik: draadloze communicatienetwerken, internetdiensten, bredere connectiviteit, wetenschappelijke waarneming, gegevensverzameling, beeldvorming van de aarde en positionering. In termen van grootte vertrouwen lichtsatellieten op een lagere massa in vergelijking met conventionele satellieten. Hun productie is kosteneffectiever door serieproductie, wendbaarheid en flexibiliteit in operaties. Lichte satellieten zullen echter ook leiden tot een exponentiële toename van de lanceringsbehoeften tegen 2020-2025.

 

Lanceringskansen in Europa voor dit soort satellieten worden momenteel gestandaardiseerd door middel van extra laadvermogen of rideshare-oplossingen op de Europese draagrakettenvloot. Volgens marktstudies zullen lichte satellieten naar verwachting echter leiden tot een aanzienlijke toename van de lanceringsbehoeften tegen 2020-2025.

 

Een gevestigde service voor regelmatige lanceringen voor kleine satellieten draagt ​​bij aan het bereiken van de volgende doelen:

 • groei van de interne markt in de productiesector van kleine draagraketten en satellieten en de downstream-dienstensector;
 • Europese leidende positie in exportmarkten wereldwijd op het gebied van lichte satellieten en kleine draagraketten;
 • naadloos op de ruimte afgestemde oplossingen voor Europese burgers dankzij operationele lichtsatellieten en kleine draagraketten.

 

Budget

Het prijzengeld is 10 miljoen euro.

Begunstigden

De wedstrijd staat open voor alle juridische entiteiten (dat wil zeggen natuurlijke of rechtspersonen, inclusief internationale organisaties) of groepen van juridische entiteiten die zijn gevestigd in een EU-lidstaat of in een land dat geassocieerd is met Horizon 2020.

 

Houd er rekening mee dat deelnemers die al een EU- of Euratom-prijs hebben ontvangen, geen tweede prijs voor dezelfde activiteiten kunnen ontvangen.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons