U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Calls >

2018 CEF Telecom Call - Cyber Security

Deadline

Code

CEF-TC-2018-3

Doelstellingen

Cybersecurity is een uitdaging die door alle lidstaten wordt gedeeld. Efficiënte en tijdige samenwerking tussen publieke en private belanghebbenden in en tussen de lidstaten over risico's, kwetsbaarheden, bedreigingen en vooral incidenten is van cruciaal belang voor het bieden van hoge niveaus van cyberveiligheid in Europa. Incidenten als gevolg van systeemstoringen en cyberaanvallen ondermijnen niet alleen de veerkracht van digitale infrastructuur, maar ondermijnen ook de levering van digitale diensten. Europa is slechts zo sterk als zijn zwakste schakel en niet alle lidstaten, inclusief hun exploitanten van kritieke infrastructuur, worden geacht over de juiste capaciteiten te beschikken om te reageren op cyberveiligheidsproblemen die het vertrouwen in de digitale eengemaakte markt ondermijnen.

 

De Cybersecurity DSI biedt de ondersteunende infrastructuur zodat capaciteiten voor operationele samenwerking in de lidstaten bestaan ​​en beveiligde informatie-uitwisseling kan plaatsvinden. Dit is van toepassing op vrijwillige samenwerkings-, advies- en ondersteuningsrepository's en hulp voor strengere en kosteneffectieve veiligheidscertificering.

 

De algemene doelstelling van deze Building Block DSI is het opzetten en inzetten van een kernplatform voor samenwerkingsmechanismen die in eerste instantie zijn gericht op Computer Security Incident Response Teams (CSIRT's) in overeenstemming met Richtlijn 2016/1148. De middelen en de vaardigheden van CSIRT's in de lidstaten, gekoppeld aan de oprichting van een platform voor veilige informatie-uitwisseling, zullen operationele samenwerking mogelijk maken voor het CSIRT-netwerk op grond van deze richtlijn. Dit Core Service Platform zal verder worden ontwikkeld met infrastructuur ter ondersteuning van Information Sharing and Analysis Centres (ISAC's), opslagplaatsen en hulpmiddelen voor bewustmaking en opleiding, samen met faciliteiten ter ondersteuning van veiligheidscertificering van digitale producten en diensten.

 

Elk voorstel moet zich slechts op een van de volgende doelstellingen richten en moet duidelijk aangeven welke doelstelling wordt aangepakt:

 1. Capaciteitsontwikkeling van nationale CSIRT's, aangewezen door de lidstaten in overeenstemming met de Security of Network and Information Systems Directive (Directive (EU) 2016/1148) ("NIS Directive")
 2. Capaciteitsontwikkeling van Operators of Essential Services (OES) en Digital Service Providers (DSP) in overeenstemming met de Security of Network and Information Systems Directive (Directive (EU) 2016/1148) ("NIS Directive")

 3. Capaciteitsontwikkeling op het gebied van cybersecurity ter ondersteuning van coöperatieve, verbonden en geautomatiseerde mobiliteit in de publieke en private sector, in het bijzonder voor elektrische voertuigen

 4. Capaciteitsontwikkeling van National Competent Authorities (NCA's) en Single Points of Contact (SPOC's) in overeenstemming met de Security of Network and Information Systems Directive (Directive (EU) 2016/1148) ("NIS Directive")

 5. Capaciteitsontwikkeling voor overheidsinstanties opgericht door nationale of Europese wetgeving in een lidstaat om te voldoen aan de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie in verband met operationele cyberveiligheid

 

Budget

De 2018 CEF Telecom Cyber Security call maakt een indicatieve bedrag van 13 miljoen euro beschikbaar voor voorstellen op dit gebied.

Begunstigden

Alleen die voorstellen die door de volgende soorten aanvragers zijn ingediend, komen in aanmerking:

 • Een of meer lidstaten;

 • Met instemming van de betrokken lidstaten of EER-landen, internationale organisaties, Joint Undertakings of openbare of particuliere ondernemingen of instanties die in de lidstaten zijn gevestigd

Specifieke voorwaarden:

 • Doelstelling 1: Nationale CSIRT's die door de lidstaten zijn aangewezen in overeenstemming met de NIS Directive
 • Doelstelling 2: Voorstellen ingediend in het kader van doelstelling 2 moeten ten minste één Operator of Essential Services (OES) of ten minste één Digital Service Provider (DSP) omvatten

 • Doelstelling 4: National Competent Authorities (NCAs) en/of Single Points of Contact (SPOCs) die door de lidstaten zijn aangewezen in overeenstemming met de NIS Directive

 • Doelstelling 5: Voorstellen die worden ingediend in het kader van doelstelling 5 moeten ten minste één publiekrechtelijk orgaan omvatten dat wettelijk is vastgelegd door nationale of Europese wetgeving, met een gestructureerde samenwerkingsovereenkomst met ten minste acht andere lidstaten

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons