U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Stage > Eu nieuws >

Detachering van werknemers: lidstaten akkoord met het Europees Parlement

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Op 11 april 2018 keurden EU-ambassadeurs de compromistekst over de herziening van de detacheringsrichtlijn goed waarover werd onderhandeld met het Europees Parlement.

Detachering van werknemers: lidstaten akkoord met het Europees Parlement

Doel

Het doel van de herziene richtlijn is om de transnationale verrichting van diensten te vergemakkelijken, terwijl tegelijkertijd eerlijke concurrentie en respect voor de rechten van werknemers die in de ene lidstaat werkzaam zijn en die door de werkgever tijdelijk in een andere worden gedetacheerd, worden gewaarborgd.

 

Meer specifiek beoogt de richtlijn te zorgen voor eerlijke lonen en een gelijk speelveld tussen detacherende en lokale bedrijven in het gastland, met behoud van het beginsel van vrij verkeer van diensten.

Nieuwe richtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn voorziet in:

  • De vergoeding zal vanaf de eerste dag van de detachering van toepassing zijn, zodat gedetacheerde werknemers kunnen profiteren van dezelfde regels inzake beloning als lokale werknemers van het gastland. De regels voor toelagen worden ook verduidelijkt.
  • Het concept van langetermijndetachering wordt geïntroduceerd. Dit betekent dat een werknemer na 12 maanden geacht wordt te zijn gepost op de lange termijn (met de mogelijkheid van een verlenging van 6 maanden onder voorbehoud van een gerechtvaardigde kennisgeving door de dienstverlener). Na deze periode zal de gedetacheerde werknemer onderworpen zijn aan bijna alle aspecten van de arbeidswetgeving van het gastland.
  • Het aantal mogelijke collectieve overeenkomsten dat van toepassing kan zijn in lidstaten met een systeem voor het verklaren van collectieve overeenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken van universele toepassing, wordt verhoogd. Collectieve overeenkomsten kunnen worden toegepast op gedetacheerde werknemers, niet alleen in de bouwsector, zoals het tot nu toe het geval is, maar in alle sectoren en branches.
  • Uitzendbureaus moeten aan gedetacheerde werknemers dezelfde voorwaarden en condities garanderen die gelden voor uitzendkrachten die worden aangenomen in de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd.
  • Samenwerking op het gebied van fraude en misbruik in de context van detachering is verbeterd.
  • Voor de internationale wegvervoersector worden de regels vastgelegd in toekomstige sectorspecifieke wetgeving.
  • De uiterste datum voor omzetting en de datum van toepassing is 2 jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn.

Polen en Hongarije stemden tegen de overeenkomst. Het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Letland, Litouwen en Kroatië onthielden zich van stemming. Tsjechië was erg kritisch over de overeenkomst en is voornemens een gezamenlijke verklaring af te leggen met Slowakije en Portugal betreffende het internationale wegvervoer.

Volgende stappen

De voorlopige overeenkomst zal naar verwachting worden goedgekeurd door leden van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) van het Europees Parlement tijdens een toekomstige vergadering gepland voor 25-26 april. Het zal vervolgens in de plenaire vergadering worden goedgekeurd.

 

Na goedkeuring van het compromisakkoord door leden van het Europees Parlement in de plenaire vergadering, wordt de Raad vervolgens geacht de definitieve wetgevingshandeling zonder debat (als een "A-punt" van de agenda) formeel aan te nemen tijdens een toekomstige vergadering van elke configuratie van de Raad.

 

De richtlijn zal dan vóór de inwerkingtreding in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd.

Meer informatie

Lees het persbericht van de Europese Commissie.

Maak een account aan

Volg ons