U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

FOOD 2030 - Empowering cities as agents of food system transformation

Deadline

Code

CE-FNR-07-2020

Doelstellingen

Voorstellen ondersteunen steden en hun peri-urbane interface om beleid voor stedelijke voedselsystemen te ontwikkelen en uit te voeren waarbij wordt voldaan aan de vier FOOD 2030-prioriteiten vergezeld van de inzet van concrete acties. Innovatie wordt gestimuleerd via de oprichting van FOOD 2030 living labs als open innovatie-ecosystemen.

De voorstellen moeten belangrijke lessen trekken uit bestaande goede praktijken in steden die zich al met voedselbeleid en -praktijken bezighouden (bijvoorbeeld de ondertekenaars van de MUFPP). De voorstellen omvatten een grote verscheidenheid aan steden (bijvoorbeeld qua omvang en geografie) die ook een goede pan-Europese dekking garanderen. Verder zullen de voorstellen steden omvatten die een 'goede staat van dienst' hebben in de transformatie van voedselsystemen, evenals minder ervaren steden die ernaar streven om de transformatie van voedselsystemen centraal te stellen op hun beleidsagenda.

In overeenstemming met de principes van Verantwoord Onderzoek en Innovatie (RRI) moeten voorstellen stedelijke participatieve beleidsprocessen ondersteunen die een breed scala van publieke en private belanghebbenden bijeenbrengen in het hele voedselsysteem van boerderij tot vork tot darm en terug.

Deze omvatten bijvoorbeeld: voedselproducenten, verwerkers, detailhandelaren, inkopers, voedingsindustrie, voedingsdeskundigen, universiteiten, kmo's en lokale / regionale bedrijven, opvoeders, gedrags- en sociale wetenschappers, musea / wetenschapscentra, beroepsverenigingen, innovatieve ICT-bedrijven, banken, venture capitalists en andere investeringsbronnen, NGO's, media en burgers en rekening gehouden met genderaspecten. Het opzetten van een levend laboratorium in elke stad is vereist. De voorstellen werken met name samen met de lokale autoriteiten om een ​​politiek engagement te creëren en het verwachte voedselbeleid te institutionaliseren voor een langetermijninzet.

In de voorstellen wordt ook een dwingende communicatie- en verspreidingsstrategie ingezet om beste praktijken in een breder netwerk te delen om te inspireren, ervaringen te delen en andere steden, regio's en nationale overheden te mobiliseren. Ten slotte zullen in de voorstellen middelen worden gereserveerd om extra financiële investeringen en kansen aan te trekken om de duurzaamheid van de geplande acties op lange termijn te waarborgen. Voorstellen vereisen een sterke gecentraliseerde professionele coördinatie om ervoor te zorgen dat steden worden bijgestaan ​​bij de implementatie van een geharmoniseerde aanpak, om vergelijkbaarheid van de beoordeling mogelijk te maken en een op elkaar afgestemde overkoepelende communicatiestrategie te ontwikkelen.

De voorstellen voorzien ook in de opname van een specifiek en gebudgetteerd werkpakket om nauw samen te werken met andere projecten die in het kader van dit onderwerp worden gefinancierd en met de Europese Commissie, met name om zich aan te passen aan het kader FOOD 2030, voor consistente communicatie en verspreiding, monitoring en vergelijkbaarheid van uitkomsten. Verder voorzien voorstellen in samenwerking met relevante projecten op dit gebied in het kader van Horizon 2020 (bijvoorbeeld met de projecten die worden gefinancierd in het kader van CE-SFS-24-2019) en andere programma's.

Budget

12 miljoen euro voor projecten waar 10 steden bij betrokken zijn.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Vragen? Contacteer Patrick Demolder (patrick.demolder@vlaio.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons