Projecten van maatschappelijke organisaties 2019

Deadline

Inleiding

Er is een nieuwe subisidieoproep geopend voor projecten van maatschappelijke organisaties in het kader van 'democratische betrokkenheid en burgerparticipatie' binnen het Europa voor de Burgerprogramma. De deadline is 2 september 2019 om 12:00u.

Doelstellingen

Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren. Het programma ondersteunt projecten die Europese burgers meer inzicht geven in Europese beleidsprocessen en projecten die bijdragen aan een grotere betrokkenheid en vrijwilligerswerk op Europees niveau.

Lees aandachtig de programmagids voor meer informatie.

Begunstigden

Het programma staat open voor steden, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties, waaronder verenigingen en netwerken, vakbonden, denktanks, universiteiten, musea en andere culturele organisaties. Omdat het programma vooral samenwerkingsprojecten ondersteunt, dient u partners te hebben in één of meer deelnemende landen.

Info & contact

Meer informatie over deze subsidieoproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams Contactpunt

Jill Everaerdt
Departement Cultuur, Jeugd en Media
jill.everaerdt@cjsm.vlaanderen.be

Partneroproep(en)

Naam organisatie
Roze Woensdag
Omschrijving

Roze Woensdag is een Nederlandse NGO die elk jaar een LGBTI dag organiseert in Nijmegen. Die 'Roze Woensdag' maakt deel uit van de Four Days March Parties. Op de dag zijn zowel holebi als hetero mensen welkom. Zo willen ze zorgen voor bewustmaking voor LGBTI bij het grote publiek, maar ook voor de verschillen binnen de LGBTI gemeenschap zelf. Ze zoeken 4 tot 5 partners om

 • Rainbowdays te organiseren
 • Bewustmakingsprojecten uit te wisselen
 • Vrijwilligers uit te wisselen
 • Samen ideeën te bedenken
 • Trainingen te geven en best practices te delen

Meer informatie en contactgegevens staan in bijlage.


Naam organisatie
Associação de Defesa Património de Mértola
Omschrijving

Het ADPM probeert de culturele, sociale en economische ontwikkeling van zijn territorium (Mertola) te verbeteren. In dit project focust het op de strijd tegen fake news en desinformatie. Dit initatief bestaat uit 3 fases

 1. Fase 1: Transnationale meetings tussen journalisten en andere communicatie actoren, over (het bestrijden van) fake news
 2. Fase 2: Sessies voor het brede publiek, met de nadruk op jongeren, senioren en studenten journalistiek/communicatie. Er zal telkens ook een lokale journalist en een lid van het Europees Solidariteitskorps zijn. Het doel van de sessies is bewustmaking en herkennen van fake news
 3. Fase 3: Uitwerken van een gezamenlijke publicatie over de conclusies van het project, met een reflectie en suggesties over hoe fake news te bestrijden

Meer informatie in bijlage. Neem bij vragen contact op met europavoordeburger@vlaanderen.be


Naam organisatie
Folkuniversitetet Syd
Omschrijving

Dit project heeft als doel het versterken van de democratische betrokkenheid en burgerparticipatie over de lidstaten heen. Door het creëren van een netwerk wil men burgers die bezorgd zijn over klimaatverandering met elkaar verbinden. Het bereiken van gezamenlijke voorstellen om klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen staat hierbij centraal. Door transnationaal te werken, gaat deze organisatie ervan uit dat oplossingen veel sneller en productiever gevonden worden dan wanneer burgers in elk land apart oplossingen bedenken. 

Het project loopt van 1 maart 2020 tot 30 september 2021.

Contactgegevens:

Hedvig Weibull (hedvig.weibull@folkuniversitetet.se)


Naam organisatie
MTÜ Kuressaare Edukontor
Omschrijving

Dit project richt zich op flexibel werk: flexibiliteit in werkuren, werkplaats, workload, thuiswerken, etc. De organisatie plant twee vergaderingen: enerzijds een seminarie over de situatie van werknemers, hoe die veranderd is en hoe hij verder zal evolueren. Anderzijds een conferentie om de huidige situatie en problemen te benoemen, en wetgevende of organisationele oplossingen te vinden. Het project beoogt volgende doelstellingen:

 • Begrijpen hoe werk veranderd is doorheen de eeuwen
 • Globale trends rond werk benoemen
 • Beter begrijpen welke impact flexibel werken heeft op de omgeving
 • Begrijpen wat men kan doen op het niveau van de organisatie en wetgeving voor een betere toekomst
 • Ideeën uitwisselen over flexibel werken
 • Suggesties verzamelen over veranderingen in wetgeving

Naam organisatie
Fundation Jesús Abandonado (Murcia)
Omschrijving

Dit project richt zich tot de situatie van daklozen en kwetsbare groepen. Het project wil burgerparticipatie vergroten door de kennis van het EU beleid rond interculturele dialoog en sociale inclusie te versterken.  Hiervoor willen ze samenwerken met het Europese en lokale niveau om kennis en ervaring uit te wisselen. 

Ze zijn hiervoor op zoek naar volgende soorten partners. Ze hebben hiervoor een deadline op 24/05/2019.

 1. Instellingen die met daklozen werken
 2. NGO's
 3. Lokale en regionale overheden die met sociale inclusie en interculturele dialoog bezig zijn
 4. Universiteiten
 5. Organisaties het het maatschappelijk middenveld
 6. Culturele en educatieve instituten

Naam organisatie
1001 Schakels
Omschrijving

1001 Schakels is een burgerinitiatief voor jongeren uit Vilvoorde (12 tot 25 jaar) dat een inclusieve samenleving beoogt. De organisatie werd opgericht vanuit de Vilvoordse migrantengemeenschap als reactie op het hoge aantal Syriëstrijders uit de stad. Ze ondersteunt jongeren uit kansengroepen in hun schoolloopbaan, om zo hun slaagkansen te verbeteren en tot succesverhalen te leiden. Hierbij wordt vooral preventief gewerkt  rond volgende drie pijlers

 • onderwijs (hoofdzakelijk individuele begeleiding/bijlessen, en betrokkenheid van de ouders)
 • burgerschap en cultuur (theater, koor, creatief schrijven- en media workshops, debatten, enz.)
 • zoektocht naar zingeving (o.a. spirituele vormingen, studiereizen)

Contactgegevens

 • Naam contactpersoon : Fatima El Grandi
 • Telefoonnummer : 0473 36 30 14                      
 • E-mailadres : 1001schakels@gmail.com

Naam organisatie
Release Prison Partnership
Omschrijving

Release is een Ierse NGO die vrijwilligers inzet om (ex-)gevangenen bij te staan. In dit project willen ze strategieën onderzoeken die ex-gevangenen aan het werk kunnen krijgen en zo een herval kunnen vermijden. De bedoeling is om interculturele dialoog en wederzijds begrip te creëren om de stigmatisatie van gevangenen en minderheden tegen te gaan.

Ze zoeken partners die ervaring hebben met

 • Trainen van gevangenen rond zoekvaardigheden
 • Mentoring en ondersteuning van ex-gevangenen in hun zoektocht naar werk
 • Reïntegratie van gevangenen in de gemeenschap

Meer informatie en contactgegevens staan in bijlage.

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Europa voor de Burger

Inleiding

Het Europa voor de burger programma bestaat uit twee acties:

 • Europees gedenken: om de betekenis van vrijheid, democratie en respect voor de mensenrechten naar waarde te schatten, moeten we de herinneringen aan het verleden levend houden. Binnen deze prioriteit ontwikkelt u acties die discussies stimuleren over de oorzaken van totalitaire regimes in Europa. Ook activiteiten rond andere sleutelmomenten komen in aanmerking. Daarbij staan tolerantie, wederzijds begrip, interculturele dialoog en verzoening centraal
 • Democratisch engagement en burgerparticipatie: burgers laten deelnemen aan het besluitvormingsproces van de Europese Unie – in alle fasen. Dat is het doel van deze prioriteit. Onder deze actie zijn stedenbanden mogelijk, netwerken van steden en projecten van maatschappelijke organisaties

Het programma wordt aangevuld met een horizontale actie. Het valorisatie-initiatief ondersteunt capaciteitsopbouw door het uitwisselen van beste praktijken, bundelen van ervaringen en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Europa voor de burger programma

 • Acties gericht op van elkaar leren en samenwerking
 • Ontmoetingen van burgers, stedenbanden, netwerken van partnersteden
 • Projecten in transnationale partnerschappen
 • Herdenkingsprojecten met een Europese dimensie
 • Uitwisselingen met behulp van ICT en sociale media
 • Structurele ondersteuning van organisaties
 • Analytische activiteiten op het niveau van de Unie, zoals specifieke studies
 • Bewustmakings- en verspreidingsactiviteiten
 • Conferenties, herdenkingen en prijsuitreikingen 
 • Deskundigenvergaderingen en studiebijeenkomsten

Doelstellingen

Europa voor de Burger draagt bij tot de kennis over de Unie en haar geschiedenis. En moedigt actief Europees burgerschap aan.

Budget

Het Europa voor de Burger programma is een redelijk ‘klein’ programma. Het bedraagt 185,47 miljoen euro.

Begunstigden

Wie kan er deelnemen aan het Europa voor de burger programma?
Het programma staat open voor alle belanghebbenden die het Europese burgerschap en de Europese integratie bevorderen, in het bijzonder:

 • Stedenbandencomités
 • Internationale organisaties
 • Maatschappelijke organisaties
 • Lokale en regionale overheden en organisaties
 • Culturele, jeugd-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen 
 • Europese organisaties die onderzoek naar overheidsbeleid doen

Welke landen komen in aanmerking voor het Europa voor de burger programma?

 • EU-lidstaten
 • begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
 • landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte

Info & contact

Europa voor de Burger - Contactpunt Vlaanderen: europavoordeburger@vlaanderen.be

Meer lezen
eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Lees meer
Volg ons