U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Oproep plattelandsprojecten en samenwerkingsprojecten stad/platteland Oost-Vlaanderen

Deadline

Inleiding

De provincie Oost-Vlaanderen lanceert een oproep voor de maatregelen Omgevingskwaliteit door investeringen, Omgevingskwaliteit door samenwerking en Platteland Plus in het kader van het programma Plattelandsontwikkeling (PDPO III). Er is ongeveer 2,1 miljoen EUR aan cofinanciering beschikbaar. Tegelijk ging ook een oproep buiten voor de maatregel 'Samenwerking met de stedelijke omgeving'. Er is 100 000 EUR aan cofinanciering beschikbaar voor projecten die de relatie leggen tussen platteland en stad en die inzetten op duurzame lokale voedselvoorziening en/of hernieuwbare energie.

Doelstellingen

Provinciale plattelandsprojecten 2016

Het PMC lanceert een oproep voor de maatregelen Omgevingskwaliteit door investeringen, Omgevingskwaliteit door samenwerking en Platteland Plus. 

Voor welke acties geldt deze oproep?

De oproep geldt voor alle acties in deel II van het vernieuwde uitvoeringsplan, behalve deze onder maatregel 'Samenwerking met de stedelijke omgeving'.

De belangrijkste voorwaarden bij de indiening van een project zijn te vinden in deel III.

Het uitvoeringsplan en de reglementen zijn te vinden bij de documenten onderaan de pagina.

Hoe verloopt de indiening?

De indiening verloopt in 2 stappen:

1. Aanmelding van het projectidee

 • Deadline: maandag 2 mei 2016 – 12 uur

Deze datum is afgestemd op de vergaderdata van de kwaliteitskamer:

 • 19 mei 2016

AANDACHT:

Indien het project niet is aangemeld op 2 mei 2016, kan het niet meer worden ingediend bij het plattelandsloket voor deze oproep.

Je kan je projectidee aanmelden (via de link onderaan de pagina). Dit is ook meteen de aanmelding bij de kwaliteitskamer.

2. Indiening definitieve projectfiche

Deadline voor projectindiening is maandag 15 juni 2016.

 • Digitaal om 12 uur
 • Schriftelijk in 2-voud en correct ondertekend met post datumstempel 15/06/2016 of afgeven aan het Plattelandsloket tot 16 uur.

De nodige documenten vind je binnenkort onderaan deze pagina.

Is advies van de Kwaliteitskamer nodig?

De kwaliteitskamer geeft een advies in functie van de ruimtelijke kwaliteit bij bouw- of infrastructuurprojecten of open ruimte-projecten.

Meer informatie over de kwaliteitskamer kan je vinden via de link onderaan de pagina.

Samenwerking met de stedelijke omgeving

Het PMC lanceert een oproep voor de maatregel 'Samenwerking met de stedelijke omgeving'. 

Voor welke acties geldt deze oproep?

De oproep geldt voor samenwerkingsprojecten tussen stad en platteland rond duurzame lokale voedselvoorziening en/of hernieuwbare energie. De voorwaarden bij de indiening van een project zijn te vinden in het reglement onderaan de pagina.

Hoe verloopt de indiening?

De indiening verloopt in 2 stappen:

1. Aanmelding van het projectidee

 • Deadline: maandag 2 mei 2016 – 12 uur

AANDACHT:

Indien het project niet is aangemeld op 2 mei 2016, kan het niet meer worden ingediend bij het plattelandsloket voor deze oproep.

Je kan je projectidee aanmelden (via de link onderaan de pagina).

2. Indiening definitieve projectfiche

Deadline voor projectindiening is maandag 15 juni 2016.

 • Digitaal om 12 uur.
 • Schriftelijk in 2-voud en correct ondertekend met post datumstempel 15/06/2016 of afgeven aan het Plattelandsloket tot 16 uur.

De nodige documenten vind je  onderaan deze pagina.

Netwerkmoment!

Voorzie alvast 17 mei 2016 (18.00 tot 21.00 uur) in je agenda. Op die dag wordt er een netwerkmoment voorzien voor iedereen met aangemelde ideeën rond plattelandsprojecten in Oost-Vlaanderen.

Lees zeker nog eens alle info na op de pagina van het plattelandsloket van de provincie.

Budget

Voor de provinciale plattelandsprojecten:

Er is ongeveer 2,1 miljoen EUR aan cofinanciering beschikbaar (budget 2016 en 2017 Omgevingskwaliteit en budget 2017 Platteland Plus).

Voor de samenwerkingsprojecten stad en platteland:

Er is 100 000 EUR aan cofinanciering beschikbaar, waarvan max. 20 000 EUR per gebied voor de opmaak van de ontwikkelingsstrategie en max. 80 000 EUR per gebied voor de dynamisering van het gebied.

Info & contact

Voor de plattelandsprojecten:

Dienst Landbouw & Platteland

Regio Meetjesland: tel. 0487 60 77 90 – annelies.waegeman@oost-vlaanderen.be

Regio Vlaamse Ardennen: tel. 0498 60 14 08 – roeland.cappon@oost-vlaanderen.be

Regio Waasland, Scheldeland en Leiestreek: tel. 09 267 86 73 – andy.bourriez@oost-vlaanderen.be 

Algemene informatie: tel. 09 267 86 70 - platteland@oost-vlaanderen.be

Voor de samenwerkingsprojecten stad en platteland:

Dienst Landbouw & PlattelandPAC Het ZuidWoodrow Wilsonplein 29000 Gent09 267 86 73platteland@oost-vlaanderen.be

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling - PDPO III

Inleiding

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. In Vlaanderen wordt dit fonds vertaald in het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) dat aan zijn derde editie toe is: PDPO III.

Doelstellingen

Strategisch thema 1: Inzetten op jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector

De jongeren die de sprong maken naar de landbouwsector zijn niet talrijk, maar wel vaak hoogopgeleid en sterk gemotiveerd. Vlaanderen wil deze jonge landbouwers ten volle ondersteunen.

Strategisch thema 2: Investeren in innovatie en opleiding

De focus ligt op een toekomstgerichte aanpak van zowel de individuele, bedrijfsgerichte als de meer algemene maatschappelijke uitdagingen.

Strategisch thema 3: Focussen op het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector, zowel economisch als ecologisch

 • Ecologisch: biodiversiteit, waterkwaliteit, instandhoudingsdoelstellingen in het kader van de realisatie van de Natura 2000-gebieden, erosiereductie en milieu- en klimaatvriendelijke landbouwpraktijken.
 • Economisch: versteviging van de positie van de primaire producenten in de landbouwketen, de crisisbestendigheid van de landbouwsector (opvangen en verminderen van de gevolgen van volatiliteit van afzetprijzen en kostprijzen) en de ontwikkeling van risicobeheer.

Strategisch thema 4: versterken van de kwaliteit en vitaliteit van het platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector

Het platteland wordt geconfronteerd met een snelle evolutie van de Vlaamse landbouwsector (minder bedrijven, schaalvergroting, diversificatie, deeltijdse landbouw, veranderend uitzicht van landschap en gebouwen,…). De ondersteuning van deze evolutie draagt bij aan de kwaliteit en de vitaliteit van het Vlaamse platteland. Speciale aandacht moet daarbij gaan naar verfraaiing en onderhoud van het platteland in al zijn facetten (gebouwen, wegen, kleine landschapselementen, water, erfgoed, natuur, toerisme,…). Op die manier behoudt het platteland zijn diverse functies en biedt het zijn bewoners en bezoekers alle kansen.

Heel diverse uitdagingen van armoede tot toerisme en een versterkte relatie met de verstedelijkte omgeving kunnen via samenwerkingsverbanden worden aangepakt.  

Deze vier strategische thema’s worden via 21 maatregelen uitgevoerd.

 • Steun voor opleiding in de landbouw (naschoolse vorming)
 • Demonstratieprojecten
 • KRATOS – raad op maat
 • Steun aan investeringen op het landbouwbedrijf
 • Projectsteun voor innovaties in de landbouw
 • Steun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten
 • Steun aan niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf
 • Overnamesteun voor jonge landbouwers
 • Steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven
 • Inrichting in functie van Natura 2000
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland
 • Bebossing
 • Herbebossing
 • Aanleg van een boslandbouwsysteem (agroforestry)
 • Steun voor oprichting van producentenorganisaties
 • Agromilieu-klimaatmaatregelen
 • Hectaresteun voor de omschakeling naar en de voortzetting van de biologische productiemethode
 • Steun voor de oprichting en werking van het Europees innovatiepartnerschap – operationele groepen
 • Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving
 • LEADER
 • Technische bijstand

Budget

Het fonds voor plattelandsontwikkeling (PDPO) kan beroep doen op 671,5 miljoen euro. Cofinanciering kan tussen 65% en 100% bedragen afhankelijk van de maatregel.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor plattelandsontwikkeling (PDPO)?

 • Erkende algemene en gewestelijke centra voor landbouwvorming
 • Verenigingen die erkend zijn als centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw
 • (Actieve) landbouwers
 • Groeperingen of samenwerkingsverbanden van (actieve) landbouwers
 • Verwerkende bedrijven in de sectoren vlees, vleeswaren, groenten en fruit, aardappelen, vlas en zuivel
 • Gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • OCMW’s en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW
 • Provincies en provinciale verzelfstandigde agentschappen
 • Verenigingen zonder winstoogmerk
 • Stichtingen
 • Bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen
 • Bepaalde grondbezitters
 • Producentenorganisaties
 • ....

Info & contact

Vlaams Ruraal Netwerk

 

vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be

02 552 77 17

Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking, Versterken omgevingskwaliteit door investeringen

Nadine Vantomme

Nadine.Vantomme@vlm.be

T 02 543 69 67

LEADER, Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving

Wouter Peeters

Wouter.Peeters@vlm.be

02 543 69 72

LEADER in Oost-Vlaanderen

Plattelandsloket

platteland@oost-vlaanderen.be

09 267 86 71

Provincie Vlaams-Brabant

Eva Roeykens

platteland@vlaamsbrabant.be

016 26 74 11

Provincie Limburg

 

landbouwenplatteland@limburg.be

0 11 23 74 47

Provincie Antwerpen

Tinne Van Looy

Tinne.Vanlooy@provincieantwerpen.be

0473 87 18 11

Provincie Oost-Vlaanderen

Plattelandsloket

platteland@oost-vlaanderen.be

09 267 86 70 / 09 267 86 71

Provincie West-Vlaanderen

Plattelandsloket

nele.zwaenepoel@west-vlaanderen.be

050 40 35 47/  050 40 33 92

Lees meer
Volg ons